รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
นาย อภิวิชญ์ กิตติรัตน์พัฒนา

เข้าร่วมประชุม The 5th Sino-Thai Symposium on Higher Energy Physics, Astrophysics and Byond ณ ลีเจียง โดยงบประมาณศูนย์เชี่วยชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์
2018-07-17 ถึง 2018-07-23 People's Republic of China

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
นางสาว อรดี ศรีกิมแก้ว

ปฏิบัติงานวิจัยระยะสั้นในหัวข้อ Studying bio-inspired devices using AFM technique ภายใต้การดูแลของ Prof. Tanaka Hirofumi
2019-02-16 ถึง 2019-07-15 Japan

ปฏิบัติงานวิจัย
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
นาย อรรถพล แก้วโสนด

เข้าร่วมประชุม The 5th Sino-Thai Symposium on Higher Energy Physics, Astrophysics and Byond ณ ลีเจียง โดยงบประมาณศูนย์เชี่วยชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์
2018-07-17 ถึง 2018-07-23 People's Republic of China

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
นาย อานนท์ สงมูลมาก

เดินทางไปร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ สาขาวิชาฟิสิกส์และเทคโนโลยี มหาวิทยาเบอร์แกน
2019-01-07 ถึง 2019-02-15 Norway

เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
นาย อานนท์ สงมูลมาก

เดินทางไปเข้าร่วมงาน The 12th ALICE ITS Upgrade, MFT, and 02 Asian Workshop ณ Inha University, Incheon ระยะเวลา 8 วัน โดยมีอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2018-11-16 ถึง 2018-11-23 South Korea

เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
ผศ.ดร. อายุทธ ลิ้มพิรัตน์

นำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านฟิสิกส์
2018-11-24 ถึง 2018-11-28 Myanmar

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
ผศ. ดร. อายุทธ ลิ้มพิรัตน์

เข้าร่วมประชุม The 5th Sino-Thai Symposium on Higher Energy Physics, Astrophysics and Byond ณ ลีเจียง โดยงบประมาณศูนย์เชี่วยชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์
2018-07-17 ถึง 2018-07-23 People's Republic of China

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
ผศ. ดร. อายุทธ ลิ้มพิรัตน์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มอบให้คณะทำงาน จำนวน 5 รายไปหารือความร่วมมือกับ College of Science, National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan ในด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาไปสู่การจัดการศึกษาแบบ Dual/Double degree ระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต โดยในเบื้องต้นนี้ 1. อ. ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์ 2. รศ. ดร.สินีนาฏ ศิริ 3. อ. ดร. Rung Yi Lai 4. ศ. ดร. Yupeng Yan 5. ผศ. ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
2018-04-11 ถึง 2018-07-11 Taiwan

หารือความร่วมมือ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
อ.ดร. เพิ่มวัย ชัยนะกุล

นำเสนอผลงานทางวิชาการ ร่วมเสนอผลงานแบบบรรยายเรื่อง Mapping X-ray corona near black holes
2018-07-18 ถึง 2018-07-23 People's Republic of China

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
นาง เพ็ญแข เพ็ชรใหม่

ไปศึกษาดูงานด้วยงบประมาณศูนย์วิจัยฟิสิกส์ทฤษฎีและ/หรือ ศูนย์วิจัยที่ได้รับจัดสรร
2018-11-24 ถึง 2018-11-28 Myanmar

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] 49 [ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018