รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
นาย วันเฉลิม ความใหม่

เข้าร่วมประชุม The 5th Sino-Thai Symposium on Higher Energy Physics, Astrophysics and Byond ณ ลีเจียง ด้วยทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีวามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-07-17 ถึง 2018-07-23 People's Republic of China

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
อ.ดร. วิทวัส แสนรังค์

อบรมการใช้แสงซินโครตรอน
2018-08-09 ถึง 2018-09-15 South Korea

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
อ.ดร. วิวัฒน์ นวลสิงห์

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เสนอผลงานทางวิชาการและเยี่ยมชมภาคการผลิตพร้อมวางแผนการผลิตชื้นส่วนอุปกรณ์ต้นแบบในการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวกับข้องกับ DLC sputtering
2018-09-14 ถึง 2018-09-22 Japan

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
อ.ดร. วิวัฒน์ นวลสิงห์

นำเสนอผลงานทางวิชาการ เสนอผลงานวิจัยในแบบ Mini oral presentation and digital poster เรื่อง "3D Electrospinning for Biomedical Applications" ในการประชุมวิชาการ "The 19th International Microscopy Congress (IMIC19)" ณ เมือง Sydney
2018-09-09 ถึง 2018-09-14 Australia

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
นาย ศักดิ์นันท์ แนวสุภาพ

เข้าร่วมประชุม The 5th Sino-Thai Symposium on Higher Energy Physics, Astrophysics and Byond ณ ลีเจียง โดยงบประมาณศูนย์เชี่วยชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์
2018-07-17 ถึง 2018-07-23 People's Republic of China

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
น.ส. ศิริรัชนี ธรรมสุวรรณ

เข้าร่วมประชุม The 5th Sino-Thai Symposium on Higher Energy Physics, Astrophysics and Byond ณ ลีเจียง โดยงบประมาณศูนย์เชี่วยชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์
2018-07-17 ถึง 2018-07-23 People's Republic of China

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
รศ. ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ

นำเสนอผลงานทางวิชาการ 1. การประชุม ICTP Asian Network on Condensed Matter and Complex Systems 2. Asian Network School and Workshop on Comp.ex Condensed Matter Systems 3.การประชุม Mini-school on Entanglement and Quantum Phase Transition 4.การประชุม ICTP Asian Network on Condensed Matter and Complex Systems /ปฏิบัติงานวิจัย
2018-11-13 ถึง 2018-11-24 Vietnam

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
รศ. ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
2018-07-23 ถึง 2018-07-28 Taiwan

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
น.ส. สุกัญญา สมบุญ

เข้าร่วมประชุม The 5th Sino-Thai Symposium on Higher Energy Physics, Astrophysics and Byond ณ ลีเจียง โดยงบประมาณศูนย์เชี่วยชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์
2018-07-17 ถึง 2018-07-23 People's Republic of China

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
นาย อนันตชัย ล่ากระโทก

เข้าร่วมประชุม The 5th Sino-Thai Symposium on Higher Energy Physics, Astrophysics and Byond ณ ลีเจียง โดยงบประมาณศูนย์เชี่วยชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์
2018-07-17 ถึง 2018-07-23 People's Republic of China

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] 48 [ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018