รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สำนักงานคณบดี
อ. ดร. ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ ผู้บริหาร SUT Executives

ศึกษาแนวทางการดำเนินกิจกรรมมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการและการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบ Problem Based Learning (PBL) เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะของความเป็นผู้ประกอบการ ณ Aalborg University, Denmark
2019-01-29 ถึง 2019-01-29

Aalborg University

Denmark

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สำนักงานคณบดี
อ. ดร. ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ ผู้บริหาร SUT Executives

ไปพัฒนาความร่วมมือและศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ Shibaura Institute of Technology
2018-12-12 ถึง 2018-12-15

Shibaura Institute of Technology (SIT)

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สำนักงานคณบดี
อ. ดร. ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ คณาจารย์ SUT Faculty

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
2018-09-18 ถึง 2018-09-22

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สำนักงานคณบีด
อ. ดร. ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ ผู้บริหาร SUT Executives

หารือแนวทางการดำเนินด้านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการกับผู้บริหาร Chalmers School of Entrepreneurship, Chalmers University of Technology
2019-01-30 ถึง 2019-01-30

Chalmers University of Technology

Sweden

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
อ. ดร. ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Evolution or Revolution for IA in the Thai context"
2019-04-28 ถึง 2019-05-03

Australia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Contemporary Research in Engineering, Science, Information Technology and Applied Sciences *CEITA-APRIL-2019) ณ ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2562
2019-04-19 ถึง 2019-04-20

Singapore

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
็Hans Hasselt อาจารย์ Lecturer

เป็นอาจารย์บรรยายใน Online Training Integrated Water Management for student (Webinar) ให้แก่นักศึกษชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาโท สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นการเรียนการสอนทางไกลและออนไลน์ในเชิญบรรยายในรูปแบบ Webinar
2019-04-01 ถึง 2019-05-31

Law and Urban Development Saxion University of Applied Science สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

Thailand Netherlands

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ คณาจารย์ SUT Faculty

ตรวจสอบและจัดทำเอกสารร่างฉบับสมบูรณ์
2018-10-19 ถึง 2018-10-29

Italy

Outbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อเรื่อง "Health Risk Assessment for Heavy Metals in Municipals Water Supply of Northeastern Region, Thailand." ในการประชุมวิชาการนานาชาติ " International Conference on Treds in Biomedical Engineering, ICT, Manufacturing, Military & Applied Sciences (BCMMA) Osaka, Japan "
2018-09-25 ถึง 2018-09-26

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อ. สุมาลี อุดมบุญญานุภาพ คณาจารย์ SUT Faculty

ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้าน Applied Ergonomics and Design ณ Deft University of Technology
2019-01-02 ถึง 2019-01-31

Deft University of Technology

Natherland

Outbound
อื่น ๆ

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] 48 [ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018