รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
อ. ดร. นวลวรรณ สงวนศักด็

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มอบให้คณะทำงาน จำนวน 5 รายไปหารือความร่วมมือกับ College of Science, National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan ในด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาไปสู่การจัดการศึกษาแบบ Dual/Double degree ระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต โดยในเบื้องต้นนี้ 1. อ. ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์ 2. รศ. ดร.สินีนาฏ ศิริ 3. อ. ดร. Rung Yi Lai 4. ศ. ดร. Yupeng Yan 5. ผศ. ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
2018-04-11 ถึง 2018-07-11 Taiwan

หารือความร่วมมือ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
อ. นวลวรรณ สงวนศักดิ์

เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนานาชาติ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ Computing workshop for Data Analysis in H=high energy physics ณ มทส.
0000-00-00 ถึง 0000-00-00

เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ
In Thailand

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
อ. นวลวรรณ สงวนศักดิ์

เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนานาชาติ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ Computing workshop for Data Analysis in H=high energy physics ณ มทส.
0000-00-00 ถึง 0000-00-00

เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ
In Thailand

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
รศ. ดร. ประพันธ์ แม่นยำ

เข้าร่วมประชุม The 5th Sino-Thai Symposium on Higher Energy Physics, Astrophysics and Byond ณ ลีเจียง โดยงบประมาณศูนย์เชี่วยชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์
2018-07-17 ถึง 2018-07-23 People's Republic of China

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
ผศ. ดร. พนมศักดิ์ มีมนต์

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Feasibility Study of Spectral Fusing GD-OCM using FPGA Acquisition Device ในการประชุมนานาชาติ Frontiers in Optics/Laser Science Conference (FIO/LS) 2018
2018-09-16 ถึง 2018-09-20 United Stated

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
นาย ภัทรพงศ์ นิจอภัย

เข้าร่วมประชุมวิชาการ X-ray Absorption Fine Structure (XAFS 2018) โดยทุนวิจัยศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายนาโนเทค-มทส. ณ คราโคว
2018-07-20 ถึง 2018-07-28 Poland

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
ศ.ดร. ยูเป็ง แยน

นำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านฟิสิกส์
2018-11-24 ถึง 2018-11-28 Myanmar

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
ผศ.ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
2018-09-27 ถึง 2018-09-29 People's Republic of China

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
น.ส. วรารัตน์ ตรีสุขรัตน์

เข้าร่วมประชุม The 5th Sino-Thai Symposium on Higher Energy Physics, Astrophysics and Byond ณ ลีเจียง โดยงบประมาณศูนย์เชี่วยชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์
2018-07-17 ถึง 2018-07-23 People's Republic of China

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
นาย วันเฉลิม ความใหม่

เข้าร่วมประชุม The 5th Sino-Thai Symposium on Higher Energy Physics, Astrophysics and Byond ณ ลีเจียง ด้วยทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-07-18 ถึง 2018-07-23 People's Republic of China

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] 47 [ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018