รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
นางสาว รัตนา เทินสะเกษ นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Small Water and Wastewater Systems 16th Specialised Conference ในเรื่อง Small Water and Wastewater Systems จัดโดย Murdoch University, Perth, Western Australia and The International Water Association ณ Murdoch University เมือง Perth ประเทศ Australia

2019-12-01 ถึง 2019-12-05

Murdoch University

Australia

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ผศ. ดร. ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัยระยะสั้น ณ University of Liverpool เรื่อง The roles of impact assessment in the development of urban green infrastructure strategies : Learning from UK experiences for Thailand" ด้วยทุนวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2562 - 5 ธันวาคม 2562

2019-09-05 ถึง 2019-10-05

University of Liverpool

United Kingdom

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
อ. ดร. ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Evolution or Revolution for IA in the Thai context"

2019-04-28 ถึง 2019-05-03

Australia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Contemporary Research in Engineering, Science, Information Technology and Applied Sciences *CEITA-APRIL-2019) ณ ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2562

2019-04-19 ถึง 2019-04-20

Singapore

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
Hans Hasselt
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


เป็นอาจารย์บรรยายใน Online Training Integrated Water Management for student (Webinar) ให้แก่นักศึกษชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาโท สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นการเรียนการสอนทางไกลและออนไลน์ในเชิญบรรยายในรูปแบบ Webinar

2019-04-01 ถึง 2019-05-31

Law and Urban Development Saxion University of Applied Science

Thailand Netherlands

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ คณาจารย์ SUT Faculty


ตรวจสอบและจัดทำเอกสารร่างฉบับสมบูรณ์

2018-10-19 ถึง 2018-10-29

Italy

Outbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อเรื่อง "Health Risk Assessment for Heavy Metals in Municipals Water Supply of Northeastern Region, Thailand." ในการประชุมวิชาการนานาชาติ " International Conference on Treds in Biomedical Engineering, ICT, Manufacturing, Military & Applied Sciences (BCMMA) Osaka, Japan "

2018-09-25 ถึง 2018-09-26

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผศ. ดร. ขนิษฐา มีวาสนา คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Job Analysis and Tool Improvement for Ergonomic Risk Reduction Among Housekeepers ในที่ประชุม The 5th International Meeting of Public Health (IMOPH) ณ เมือง Depok ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2560

2019-10-09 ถึง 2019-10-10

Indonesia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผศ. ดร. พรพรรณ วัชรวิทูร คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Spatiotemporal distributions of benzene exposure in the inner city, urban fringe and suburban areas over the whole of Bangkok by using space-time Bayesian maximum entropy method ในที่ประชุม The 31st conference of the International Society for Environmental Epidemiology (ISEE2019) ณ เมืองอูเทรคด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2562

2019-09-25 ถึง 2019-09-28

Netherlands

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อ. ดร. พรทิพย์ เย็นใจ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Effectiveness of People Based Safety Program on Safety Behaviors among Maintenance staff: A Case study in a Petrochemical Factory, Thailand ในที่ประชุมนานาชาติ The 5th International Meeting of Public Health (IMOPH) ในระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2562 ณ เมือง Depok ประเทศอินโดนีเซีย

2019-09-09 ถึง 2019-09-10

University of Indonesia

Indonesia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] 47 [ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018