รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
รศ. ดร. สุรินทร บุญอนันธนสาร คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster เรื่อง Liver proteomics in response to dietary lipid sources in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
2018-08-25 ถึง 2018-09-07

Croatia

outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
ผศ. ดร. สมร พรชื่นชูวงศ์ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Cryopreservation of Black sharkminnow, Labeo chrysophekadion (Bleeker, 1849) spermatozoa ในที่ประชุม 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP 2018) ณ Dubrovnik
2018-08-21 ถึง 2018-08-27

Croatia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
Mr. Shotaro Sakata นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student

นักศึกษาปริญญาโทมาปฏิบัติงานวิจัย ภายใต้สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
2018-08-10 ถึง 2018-09-23

Shinshu University

Japan

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
รศ. ดร. อมรรัตน์ โมฬี คณาจารย์ SUT Faculty

เข้าร่วม workshop เรื่อง "Genetic resources in livestock : conservation and utilization of animal species"
2018-08-10 ถึง 2018-11-10

Japan

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
Dr. Lchida Kensuke นักวิจัย Researcher

เดินทางมาเป็นนักวิจัยเต็มเวลาหลังปริญญาเอก (Full-Time Doctoral Researcher) เพื่อปฏิบัติงานให้กับสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เป้นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
2018-08-01 ถึง 2021-07-28

Tokyo University of Marine Science and Technology

Japan

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
ผศ. ดร. ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิชาการ หัวข้อ "Identification of fungal pathogens associated with cassava root rot in Thailand"
2018-07-27 ถึง 2018-08-05

United Stated

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
Prof. Dr. Pedro Miguel Leal Rodrigues นักวิจัย Researcher

มาปฏิบัติงานวิจัยร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ณ มทส. ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มทส. กับ National Institute of Agronomical Research (INRA)
2018-07-21 ถึง 2018-09-01

University of Algarve

Portugal

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
Prof. Dr. Annie Duittoz อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange

หารือความร่วมมือด้านการเรียนการสอน
2018-07-20 ถึง 2018-07-22

University of Tours

France

Inbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
Dr. Michel Duclos อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange

หารือความร่วมมือด้านการเรียนการสอน
2018-07-20 ถึง 2018-07-22

National Institute of Agronomical Research (INRA)

France

Inbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
Prof. Dr. Goro Yoshijaki อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange

ร่วมกิจกรรมพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและการเรียนการสอน
2018-07-17 ถึง 2018-07-20

Japan

Inbound
ทำการสอนร่วม

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] 46 [ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018