รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมขนส่ง
ผศ. ดร. รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์ คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง APPLICATION OF GOOGLE MAPS TO ESTIMATE QUEUE LENGTH AT SIGNALIZED INTERSECTION และท่องเที่ยว
2019-03-12 ถึง 2019-03-20

Vietnam

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมขนส่ง
อ. ดร. สุธาทิพย์ ภู่บุบผาพันธ์ คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง CUSTOMER READINESS USING E-COMMERCE FOR SMALL SMES IN THAILAND และท่องเที่ยว
2019-03-12 ถึง 2019-03-20

Vietnam

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมขนส่ง
รศ. ดร. วัฒนวงศ์ รัตนวราห์ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานเรื่อง Modeling of Accident Severity of Rear-end Collision for Thai highway ในการประชุมวิชาการ IJAS Academic Conference ณ Budapest
2018-07-23 ถึง 2018-07-28

Hungary

outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมขนส่ง
นาย วงศกร สุขแสง นักศึกษา มทส. SUT Student

นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Shibaura Institute of Technology
2018-04-01 ถึง 2018-07-31

Shibaura Institute of Technology (SIT)

Japan

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รศ. ดร. กิตติศักดิ์ เกิดประสพ คณาจารย์ SUT Faculty

ไปเสนอผลงานวิจัย เรื่อง The use of Spaceborne and Oceanic sensors to model Dengue incidence in the Outbreak Surveillance System ในที่ประชุม The 19th International Conference on computational Science and its Applications (ICCSA 2019) ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2562
2019-06-30 ถึง 2019-07-05

Russia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รศ. ดร. นิตยา เกิดประสพ คณาจารย์ SUT Faculty

ไปเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Anomaly Detection with Machine learning technique to support smart logistics ในที่ประชุม The 19th International Conference on computational Science and its Applications (ICCSA 2019) ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนารยน - 5 กรกฎาคม 2562
2019-06-30 ถึง 2019-07-05

Russia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย อิสมันต์ แสงบำรุง นักศึกษา มทส. SUT Student

เดินทางไปแลกเปลี่ยนในภาควิชา Computer Science and Engineering ณ Korea University of Technology and Education
2019-02-28 ถึง 2019-06-21

Korea University of Technology and Education

South Korea

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อ. ดร. นันทวุฒิ คะอังกุ คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Colorectal Cancer Histology Image Classification Using Stacked Ensembles"
2019-02-26 ถึง 2019-03-02

Myanmar

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รศ. ดร. กิตติศักดิ์ เกิดประสพ คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Demand Order Forecasting with Machine Learning and Statistical Techniques on Small and Big Data"
2018-11-12 ถึง 2018-11-16

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รศ. ดร. นิตยา เกิดประสพ คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Probabilistic Reasoning Approach to Analyze Preferences of Gamers"
2018-11-12 ถึง 2018-11-16

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1199 Record : 120 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] 46 [ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018