รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ปรีคลินิก
ผศ.ทนพญ.ดร. วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ

นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster Presentation เรื่อง Easy Way to Improve Spititual Health Care ในที่ประชุมวิชาการ The 6th International Symposium on Education, Psychology and Social Sciences (ISEPSS 2018)
2018-09-09 ถึง 2018-09-14 Japan

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ปรีคลินิก
รศ. สพญ. ดร. ศจีรา คุปพิทยานันท์

นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ Europhysiology 2018 หัวข้อ The effects of Coenzyme Q-10 on gestational diabelts myometrium แบบ poster
2018-09-12 ถึง 2018-09-19 United Kingdom

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ปรีคลินิก
อ.ดร. อรทัย วีระนันทนาพันธ์

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยในแบบ poster persentation เรื่อง "Fabrication of PVP nanofibers incorporated with gold nanoparticles sysnthesized by Curcuma xanthorrhiza rhizome extract"
2018-08-09 ถึง 2018-09-15 Australia

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ปรีคลินิก
อ. ดร. อัจฉราพร แถวหมอ

นำนักศึกษาเข้าแข่งขันตอบคำถาม 16th Inter-Medical School Physiology Quiz
2018-08-14 ถึง 2018-08-17 Malaysia

อื่น ๆ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์


สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Tier Genter Forum (ATCF2018) ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส-กทม อาคารพญาไท เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีกริด (Grid Technology) ของทวีปเอเชียที่มีเครือข่ายกริดเชื่อมโยงไปยัง Large Hadron Collider (LHC), CERN
2018-11-20 ถึง 2018-11-21

เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ
In Thailand

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
Mr. Benjamin Michael Marshall

เดินทางมาเป็นนักวิจัยเต็มเวลาในที่ปรึกษาของ Dr. Colin Thomal Strine
2018-09-01 ถึง 2019-08-31 United Kingdom

ปฏิบัติงานวิจัย
Inbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
Prof. Dr. Ernst van Groningen

วิทยาการบรรยายในหัวข้อ "Introduction of International Science Programe ณ ห้องประชุมวิชาการ1 C1-M4
2019-01-21 ถึง 2019-01-21 Sweden

วิทยากรบรรยาย
Inbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
Prof. Isao Watanabe

Prof. Isao Watanabe, Hokkaido University, Double Degree Program between SUT-Hokkaido University and Research Collaboration on muon spin relaxation
2019-02-19 ถึง 2019-02-21 Japan

หารือความร่วมมือ
Inbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
Mr. M Mustafa Azeem

เดินทางมาปฏิบัติงานวิจัย ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ในที่ปรึกษาของรองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ เป็นระยะเวลา 3 เดือน
2019-01-01 ถึง 2019-03-30 People's Republic of China

ปฏิบัติงานวิจัย
Inbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
Prof. Thomas Gutsche

Prof. Thomas Gutsche, Director of Theoretical Hadron Physics, University of Tubingen (Eberhard Karls Universit?t Tubingen), Research Collaboration on Quark Model and Co-advisor under SUT-PhD Scholarship
2019-02-26 ถึง 2019-03-01 Germany

หารือความร่วมมือ
Inbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] 44 [ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018