รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
ผศ. น.สพ. ดร. ภคนิจ คุปพิทยานันท์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Effects of Pomegranate extract on postpartum sow reproduction ในการประชุมวิชาการ Europhysiology 2018 ณ QEII Center, London

2018-09-14 ถึง 2018-09-16

United Kingdom

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
รศ. ดร. อมรรัตน์ โมฬี คณาจารย์ SUT Faculty


ปฏิบัติงานวิจัย

2018-08-30 ถึง 2018-08-31

Laos

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
ผศ. ดร. สุทิศา เข็มผะกา คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Dietary energy, vitamin C. Vitamin E and selenium improve antioxidant activity in the hen ในที่ประชุม 69th Annual Meeting of the Europena Federation of Animal Science (EAAP 2018) ณ Dubrovnik

2018-08-27 ถึง 2018-08-31

Croatia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
อ. ดร. Satoshi Kubota คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster เรื่อง Gonad development in adult gianlt giant grouper (Epinephelus lanceolatus) ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP 2017)

2018-08-25 ถึง 2018-09-07

Croatia

outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
รศ. ดร. สุรินทร บุญอนันธนสาร คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster เรื่อง Liver proteomics in response to dietary lipid sources in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)

2018-08-25 ถึง 2018-09-07

Croatia

outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
ผศ. ดร. สมร พรชื่นชูวงศ์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Cryopreservation of Black sharkminnow, Labeo chrysophekadion (Bleeker, 1849) spermatozoa ในที่ประชุม 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP 2018) ณ Dubrovnik

2018-08-21 ถึง 2018-08-27

Croatia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
Mr. Shotaro Sakata
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


นักศึกษาปริญญาโทมาปฏิบัติงานวิจัย ภายใต้สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

2018-08-10 ถึง 2018-09-23

Shinshu University

Japan

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
รศ. ดร. อมรรัตน์ โมฬี คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วม workshop เรื่อง "Genetic resources in livestock : conservation and utilization of animal species"

2018-08-10 ถึง 2018-11-10

Japan

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
Dr. Lchida Kensuke
นักวิจัย Researcher


เดินทางมาเป็นนักวิจัยเต็มเวลาหลังปริญญาเอก (Full-Time Doctoral Researcher) เพื่อปฏิบัติงานให้กับสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เป้นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561

2018-08-01 ถึง 2021-07-28

Tokyo University of Marine Science and Technology

Japan

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
ผศ. ดร. ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการ หัวข้อ "Identification of fungal pathogens associated with cassava root rot in Thailand"

2018-07-27 ถึง 2018-08-05

United States of America

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] 44 [ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018