รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ชีววิทยา
ศ. ดร. ยุพาพร ไชยสีหา

นำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ เรื่อง Role of Neuropeptide Y in Incubation Behavior in the Female Native Thai Chicken ในการประชุมวิชาการ 56th Annual Meeting of the Society for Laboratory Animal Science (GV-SOLAS) and 18th Advance Training Course of the IGTP
2018-09-10 ถึง 2018-09-16 Germany

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ชีววิทยา
รศ. ดร. สินีนาฏ ศิริ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มอบให้คณะทำงาน จำนวน 5 รายไปหารือความร่วมมือกับ College of Science, National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan ในด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาไปสู่การจัดการศึกษาแบบ Dual/Double degree ระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต โดยในเบื้องต้นนี้ 1. อ. ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์ 2. รศ. ดร.สินีนาฏ ศิริ 3. อ. ดร. Rung Yi Lai 4. ศ. ดร. Yupeng Yan 5. ผศ. ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
2018-04-11 ถึง 2018-07-11 Taiwan

หารือความร่วมมือ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ชีววิทยา
รศ. ดร. หนูเดือน เมืองแสน

ได้รับทุนสนับสนุนให้เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง International Training Workshop on Modern Breeding and Cultivation Technology of Vegetables
2018-10-13 ถึง 2018-11-01 People's Republic of China

เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ชีววิทยา
รศ.ดร. หนูเดือน เมืองแสน

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม เรื่อง International Training Workshop on Modern Breeding and Cultivation Technology of Vegetables เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช การปลูกและการอนุรักษ์ฯ
2018-10-13 ถึง 2018-11-01 People's Republic of China

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ชีววิทยา
รศ. ดร. หนูเดือน เมืองแสน

นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง Chamges pf chemical content and cytology cotyledon explants in ornamental sunflower
2018-01-09 ถึง 2018-09-09 Turkey

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ปรีคลินิก
รศ. ดร. นวลน้อย จูฑะพงษ์

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Chrysophylium cainito stem bark extract induces HepG2 apoptosis and cell death by ROS generation ในการประชุมวิชาการ 19 International Microscopy Congress ณ เมือง Sydney
2018-09-09 ถึง 2018-09-24 Australia

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ปรีคลินิก
รศ.ดร. นวลน้อย จูฑะพงษ์

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาเจรจาความตกลงทำความร่วมมือด้านการวิจัย
2018-08-30 ถึง 2018-09-19 Vietnam

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ปรีคลินิก
อ. ดร. มัณฑนา แจ่มกลาง

ศึกษาดูงานด้วยทุน Asean-Qa และ Atma Jaya catholic University of Indonesia
2018-10-12 ถึง 2018-12-13 Indonesia

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ปรีคลินิก
ผศ.ดร. รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster presention เรื่อง "Alpha-Mangostin Prevents Scopolamine-induced Cognitive Deficit through Inhibition of Caspase-3" ในที่ประชุมวิชาการ " 5th Bordeaux Neurocampus Conference - 2018 (Aging 2018) " ณ เมือง Bordeaux
2018-09-26 ถึง 2018-09-28 France

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ปรีคลินิก
ผศ. ดร. รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์

นำนักศึกษาเข้าแข่งขันตอบคำถาม 16th Inter-Medical School Physiology Quiz
2018-08-14 ถึง 2018-08-17 Malaysia

อื่น ๆ
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] 43 [ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018