รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
ผศ. ดร. สุทิศา เข็มผะกา คณาจารย์ SUT Faculty

ปฏิบัติงานวิจัย
2018-10-15 ถึง 2018-12-15

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
ผศ. ดร. สุทิศา เข็มผกา คณาจารย์ SUT Faculty

ไปปฏิบัติงานวิจัยหัวข้อ Protein expression in uterine Fluid of fast and slow growing broiler breeder strains facing acute heat stress ณ National Institute for Agricultural Research (INRA)
2018-10-15 ถึง 2018-12-15

National Institute of Agronomical Research (INRA)

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
อ. ดร. วิทธวัช โมฬี คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Effects of dietary tuna oil levels and feeding periods on growth performance and meat quality of Thai crossbred chickens ณ เมือง Dubrovnik
2018-09-17 ถึง 2018-09-21

Croatia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
รศ. ดร. อมรรัตน์ โมฬี คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ASSOCIATION OF HETEROSIS, DOMINANCE EFFECT ON BODY WEIGHT AND THE EXPRESSION OF GROWTH HORMONE GENE AND INSULIN LIKE GROWTH FACTOR - I GENE IN SLOW GROWING CHICKEN ณ เมือง Dubrovnik
2018-09-17 ถึง 2018-09-21

Croatia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
ผศ. น.สพ. ดร. ภคนิจ คุปพิทยานันท์ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Effects of Pomegranate extract on postpartum sow reproduction ในการประชุมวิชาการ Europhysiology 2018 ณ QEII Center, London
2018-09-14 ถึง 2018-09-16

United Kingdom

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
รศ. ดร. อมรรัตน์ โมฬี คณาจารย์ SUT Faculty

ปฏิบัติงานวิจัย
2018-08-30 ถึง 2018-08-31

Laos

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
ผศ. ดร. สุทิศา เข็มผะกา คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Dietary energy, vitamin C. Vitamin E and selenium improve antioxidant activity in the hen ในที่ประชุม 69th Annual Meeting of the Europena Federation of Animal Science (EAAP 2018) ณ Dubrovnik
2018-08-27 ถึง 2018-08-31

Croatia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
อ. ดร. Satoshi Kubota คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster เรื่อง Gonad development in adult gianlt giant grouper (Epinephelus lanceolatus) ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP 2017)
2018-08-25 ถึง 2018-09-07

Croatia

outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
รศ. ดร. สุรินทร บุญอนันธนสาร คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster เรื่อง Liver proteomics in response to dietary lipid sources in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
2018-08-25 ถึง 2018-09-07

Croatia

outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
ผศ. ดร. สมร พรชื่นชูวงศ์ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Cryopreservation of Black sharkminnow, Labeo chrysophekadion (Bleeker, 1849) spermatozoa ในที่ประชุม 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP 2018) ณ Dubrovnik
2018-08-21 ถึง 2018-08-27

Croatia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1199 Record : 120 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ] 40 [ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018