รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
รศ. ดร. สุรินทร บุญอนันธนสาร คณาจารย์ SUT Faculty

เดินทางไปหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย แลกเปลี่ยนข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษากับ 2 สถาบันได้แก่ Bangladesh Agricultural University และ International University of Business Agriculture and Technology ประเทศบังคลาเทศ ในระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2562
2019-05-12 ถึง 2019-05-18

Bangladesh Agricultural University

Bangladesh

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
ผศ. ดร. พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น
2019-05-07 ถึง 2019-05-09

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
รศ. ดร. อมรรัตน์ โมฬี คณาจารย์ SUT Faculty

เดินทางไปเพื่อทำวิจัยในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล transcriptomic ของ ไก่โคราช และฝึกอบรมเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของ on the job ณ Institut National De La Recherche Agronomique (INRA) ด้วยทุนสำนักงานกองสนับสนุนการวิจัย ในระหว่างวันที่ 2-31 พฤษภาคม 2562
2019-05-02 ถึง 2019-05-30

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
อ. จักรสุมา พงศ์เศรษฐ์กุล คณาจารย์ SUT Faculty

ไปพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัยและการเรียนการสอนกับ Guizhou University, P.R. China ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562
2019-04-29 ถึง 2019-05-03

Guizhou University

P.R. China

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
อ. ดร. ฉัตรศิรินทร์ นาคหฤทัย คณาจารย์ SUT Faculty

เดินทางไปเจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัย แลกเปลี่ยนข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตีและบัณฑิตศึกษากับ Guizhou University ในระหว่างวันที่ 29 เมษายนถึงวันที 2 พฤษภาคม 2561
2019-04-29 ถึง 2019-05-02

Guizhou University

P.R. China

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
รศ. ดร. ปราโมทย์ แพงคำ ผู้บริหาร SUT Executives

เดินทางไปเจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัย แลกเปลี่ยนข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตีและบัณฑิตศึกษากับ Guizhou University ในระหว่างวันที่ 29 เมษายนถึงวันที 2 พฤษภาคม 2561
2019-04-29 ถึง 2019-05-02

Guizhou University

P.R. China

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
ผศ. ดร. วิทธวัช โมฬี คณาจารย์ SUT Faculty

เดินทางไปเจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัย แลกเปลี่ยนข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตีและบัณฑิตศึกษากับ Guizhou University ในระหว่างวันที่ 29 เมษายนถึงวันที 2 พฤษภาคม 2561
2019-04-29 ถึง 2019-05-02

Guizhou University

P.R. China

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
รศ. ดร. สุรินทร บุญอนันธนสาร คณาจารย์ SUT Faculty

เดินทางไปหารือความร่วมมือเพื่อจะพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) ณ กรมประมง กรุงเทพฯ และจังหวัดอุทัยธานี โดยกิจกรรมพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มทส. กับ Tokyo University of Marine Science and Technology โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 1. รศ. ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร (มทส.) 2. Prof. Dr.Ikuo Hirono (TUMST) 3. กรมประมง
2019-04-02 ถึง 2019-04-02

In Thailand
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
นาง สุชาดา บุบผา กิจกรรมหน่วยงาน

ประชุมคณะทำงานสำหรับเตรียมจัดประชุมวิชาการ The 2nd International Conference on Trpical Animal Science and Production (TASP 2019 และ The 2nd International Conference on Native Chicken (ICONC 2019) ประจำเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2560
2019-03-19 ถึง 2019-03-19

In Thailand
เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
รศ. ดร. ปราโมทย์ แพงคำ คณาจารย์ SUT Faculty

เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าในการทำวิจัยของนักศึกษาโครงการ คปก.ในต่างประเทศ
2019-03-15 ถึง 2019-03-26

United Stated

Outbound
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษา

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ] 40 [ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018