รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
โรงพยาบาล มทส. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์กิจการนานาชาติ
โรงพยาบาล มทส. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์กิจการนานาชาติ
Miss Katie Jennings
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


ศึกษาดูงานของนักศึกษาเตรียมแพทย์ (Medical Shadowing)

2018-07-04 ถึง 2018-07-22

Red Star International Education

United States of America

Inbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

โรงพยาบาล มทส. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์กิจการนานาชาติ
โรงพยาบาล มทส. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์กิจการนานาชาติ
Miss Logan Hillemann
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


ศึกษาดูงานของนักศึกษาเตรียมแพทย์ (Medical Shadowing)

2018-07-04 ถึง 2018-07-22

Red Star International Education

United States of America

Inbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

โรงพยาบาล มทส. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์กิจการนานาชาติ
โรงพยาบาล มทส. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์กิจการนานาชาติ
Miss Olivia Webb
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


ศึกษาดูงานของนักศึกษาเตรียมแพทย์ (Medical Shadowing)

2018-07-04 ถึง 2018-07-22

Red Star International Education

United States of America

Inbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

โรงพยาบาล มทส. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์กิจการนานาชาติ
โรงพยาบาล มทส. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์กิจการนานาชาติ
Miss Olivia Chambers
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


ศึกษาดูงานของนักศึกษาเตรียมแพทย์ (Medical Shadowing)

2018-07-04 ถึง 2018-07-22

Red Star International Education

United States of America

Inbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

โรงพยาบาล มทส. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์กิจการนานาชาติ
โรงพยาบาล มทส. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์กิจการนานาชาติ
Miss Regan Burgess
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


ศึกษาดูงานของนักศึกษาเตรียมแพทย์ (Medical Shadowing)

2018-07-04 ถึง 2018-07-22

Red Star International Education

United States of America

Inbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

โรงพยาบาล มทส. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์กิจการนานาชาติ
โรงพยาบาล มทส. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์กิจการนานาชาติ
Mr. Tony Roller
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


ศึกษาดูงานของนักศึกษาเตรียมแพทย์ (Medical Shadowing)

2018-07-04 ถึง 2018-07-22

Red Star International Education

United States of America

Inbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
อ. ดร. มัลลิกา สังข์สนิท คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมกิจกรรม Transformational Entrepreneurial Think Tank (hosted by Coventry University) ณ โรงแรม Holiday Inn Kenilworth – Warwickshire สหราชอาณาจักร ในระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคม 2563

2020-03-22 ถึง 2020-03-27

Coventry University

United Kingdom

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
ศ. ดร. มัลลิกา สังข์สนิท ผู้บริหาร SUT Executives


ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ รัตนพานี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สุวิทวัส อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และนางสาวสุมิตรา วิไชยคำมาตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม World Technology Universities Congress 2019 ณ National Taiwan University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

2019-10-02 ถึง 2019-10-04

National Taiwan University of Science and Technology

Taiwan


เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
Mr. Huang Lei
อาคันตุกะเยือน Visitor


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิโนรัตน์ กอบเดช หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มทส. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก China National Nuclear Corporation และ China Institute of Atomic Energy จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย Mr. Shen Lixin,deputy director general, department of business development & international cooperation, China National Nuclear Corporation (CNNC), Mr. Huang Lei,deputy division director, department of business development & international cooperation, China National Nuclear Corporation (CNNC), Dr. Zhu Qinfu Deputy division director, Department of Reactor Engineering Research and Design, China Institute of Atomic Energy – CIAE and Dr. Peng Dan, China Institute of Atomic Energy – CIAE เดินทางมาเยือนและหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโบรอนจับยึดนิวตรอน เพื่อตอบสนองต่อโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน และหลังจากเสร็จสิ้นการหารือได้เดินทางไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน)

2020-01-07 ถึง 2020-01-07

China National Nuclear Corporation Suranaree University of Technology

Thailand China

Inbound
หารือความร่วมมือ

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
Dr. Peng Dan
อาคันตุกะเยือน Visitor


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิโนรัตน์ กอบเดช หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มทส. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก China National Nuclear Corporation และ China Institute of Atomic Energy จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย Mr. Shen Lixin,deputy director general, department of business development & international cooperation, China National Nuclear Corporation (CNNC), Mr. Huang Lei,deputy division director, department of business development & international cooperation, China National Nuclear Corporation (CNNC), Dr. Zhu Qinfu Deputy division director, Department of Reactor Engineering Research and Design, China Institute of Atomic Energy – CIAE and Dr. Peng Dan, China Institute of Atomic Energy – CIAE เดินทางมาเยือนและหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโบรอนจับยึดนิวตรอน เพื่อตอบสนองต่อโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน และหลังจากเสร็จสิ้นการหารือได้เดินทางไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน)

2020-01-07 ถึง 2020-01-07

China Institute of Atomic Energy Suranaree University of Technology

Thailand China

Inbound
หารือความร่วมมือ

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018