รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า
นาย กฤษดา มงคลดี

ทำวิจัยเกี่ยวกับ Analysis and simulation of the RPC current-based Newton-Raphson power flow model in AT railway system สิงหาคม 2561-มกราคม 2562
2018-08-01 ถึง 2019-01-31 People's Republic of China

ปฏิบัติงานวิจัย
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า
รศ. ดร. ธนัดชัย กุลวรานิชพงษ์

ร่วมงานสถาปนา Shanghai University of Electric Power ครบ 67 ปี และร่วมเจรจาความร่วมมือกับ Fudan University
2018-10-24 ถึง 2018-10-27 People's Republic of China

อื่น ๆ
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า
นาย พชรพล สุทธินันท์

นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Shibaura Institute of Technology
2018-04-01 ถึง 2018-07-31 Japan

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า
นางสาว ศุภาพิชญ์ ลิศนันท์

นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Shibaura Institute of Technology
2018-04-01 ถึง 2018-07-31 Japan

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า
รศ. ดร. อนันต์ อุ่นศิวิไลย์

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Parmeters Estimated of Induction Machine using Particle Swarm ในการประชุมวิชาการ IFABL-Summer 2018: 2018 International Forum-Agriculture, Biology, and Life Science-Summer Session"
2018-08-17 ถึง 2018-08-19 Japan

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า
นาย โกศล ชัยเจริญอุดมรุ่ง 

ทำวิจัยเรื่อง MAXIMUM POWER POINT TRACKING CONTROL USING FUZZY LOGIC CONTROL BASED ON PERTURBATION AND OBSERVATION METHOD FOR STAND-ALONE WIND ENERGY SYSTEM
2018-09-01 ถึง 2019-02-28 United Kingdom

ปฏิบัติงานวิจัย
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/สถานวิจัย
รศ. ดร. ชาญชัย ทองโสภา

เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การเรียนการสอน
2018-07-07 ถึง 2018-11-07 South Korea

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
นาง ณิชชาภัทร สิทธิคุณ

เข้าร่วมกิจกรรม Global PBL@SIT,Japan
2018-12-10 ถึง 2018-12-15 Japan

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/สำนักงานคณบดี
รศ. ร.อ. ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์

ไปพัฒนาความร่วมมือและศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ Shibaura Institute of Technology
2018-12-12 ถึง 2018-12-15 Japan

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/สำนักงานคณบดี
รศ. ร.อ. ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์

ร่วมงานสถาปนา Fuzhou University ครบ 60 ปี และเจรจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือ
2018-10-25 ถึง 2018-10-28 People's Republic of China

อื่น ๆ
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] 39 [ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018