รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
อ. ดร. กิติพงษ์ พรมโย คณาจารย์ SUT Faculty

เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการเดินทางไปเป็นกรรมการสัมภาษณ์ผู้รับทุน Thailand Scholarship 2019 ณ สถานเอกอัครราชทูตกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
2019-05-21 ถึง 2019-05-21

Cambodia

Outbound
สัมภาษณ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
Mr. Ali Hamzen นักวิจัย Researcher

เดินทางมาปฏิบัติงานวิจัยในที่ปรึกษาของรองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล สาขาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2562
2019-05-01 ถึง 2019-09-30

Iran

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
อ. ดร. ไตรภพ พาหอม คณาจารย์ SUT Faculty

เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศสด้วยทุน ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ประจำปี 2562
2019-04-01 ถึง 2019-09-30

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
Mr. Joshua Yoon นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student

เดินทางมาหารืองานวิจัยด้าน Food ezyme และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยโปรตีนอาหาร ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2019-03-28 ถึง 2019-03-29

Kangwon National University

South Korea

Inbound
หารืองานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
Ms. Robin Jung นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student

เดินทางมาหารืองานวิจัยด้าน Food ezyme และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยโปรตีนอาหาร ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2019-03-28 ถึง 2019-03-29

Kangwon National University

South Korea

Inbound
หารืองานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
Prof. Dr. Won B. Yoon อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange

เดินทางมาหารืองานวิจัยด้าน Food ezyme และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยโปรตีนอาหาร ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2019-03-28 ถึง 2019-03-29

Kangwon National University

South Korea

Inbound
หารืองานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
นางสาว คืนจันทร์ ณ นคร นักศึกษา มทส. SUT Student

เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ แบบ Poster Presentation ในหัวข้อ “Rheological properties and glycemic index of cooked extruded reformed rice with added protein or fibers” ในงานประชุมวิชาการ International Workshop for East Asian Young Rheologists ครั้งที่ 14 (IWEAYR-14 ) ณ KKR Hotel Nagoya และ Nagoya Institute of Technology เมืองนาโกย่า
2019-01-23 ถึง 2019-01-26

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
อ. ดร. ไตรภพ พาหอม กิจกรรมหน่วยงาน

เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดประชุมวิชาการ Food Innovation Asia Conference ร่วมกันคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือการจัดการ website และระบบ Peer review ของงานประชุม FIAC 2019
2019-01-23 ถึง 2019-01-23

In Thailand
เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล กิจกรรมหน่วยงาน

เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดประชุมวิชาการ Food Innovation Asia Conference ร่วมกันคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือการจัดการ website และระบบ Peer review ของงานประชุม FIAC 2019
2018-12-27 ถึง 2018-12-27

In Thailand
เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล คณาจารย์ SUT Faculty

เดินทางไปศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ National Pingtung University of Science
2018-12-10 ถึง 2018-12-11

National Pingtung University of Science and Technology (NPUSI)

Taiwan

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] 37 [ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018