รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโทรคมนาคม
รศ.ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ ได้รับเชิญเป็น Invited speaker บรรยายในหัวข้อ "Development of health and Pharmaceutical Research Competitiveness Toward Sustainability Develoment Goals (SDGs)"
2018-08-22 ถึง 2018-08-25 Indonesia

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโทรคมนาคม
ผศ. ดร. วิภาวี หัตถกรรม

เข้าร่วมโครงการ BeYoung Be Yond Start up Boot Camp
2018-07-15 ถึง 2018-07-22 Taiwan

เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโทรคมนาคม
ผศ. ดร. วิภาวี หัตถกรรม

เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การเรียนการสอน
2018-07-07 ถึง 2018-11-07 South Korea

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโทรคมนาคา
รศ. ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์

ผู้จัดการทีมกีฬาเรือพายในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเชียน ครั้งที่ 19 ด้วยทุนการกีฬาแห่งประเทศไทย
2018-10-12 ถึง 2018-12-17 Myanmar

อื่น ๆ
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโยธา
Dr. Erich Bauer

ผู้เชี่ยวชาญจาก Institute of Applied Mechanics, Graz University of Technology เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Constitutive Modelling of Grain Fragmentation, Creep and Stress Relaxation of Soils and Rockfills ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชั้น4 อาคารวิชาการ 1 โดยมี รศ. ดร. อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ เป็นผู้ประสานงาน
2018-09-11 ถึง 2018-09-19 Austria

วิทยากรบรรยาย
Inbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโยธา
Dr. Hossein Moayedi

เดินทางมาเป็นนักวิจัยเต็มเวลาในที่ปรึกษาของรองศาสตราจารย์ ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2019-01-02 ถึง 2020-02-01 Malaysia

ปฏิบัติงานวิจัย
Inbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโยธา
Dr. Menglim Hoy

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอบทความชื่อ "Strength and Microstructure Assessment of Recycled Asphalt Pavement-Slag Geopolymer as a Road Material"
2018-09-24 ถึง 2018-09-29 Vietnam

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโยธา
รศ. ดร. ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร

ไปหารือความร่วมมือทางวิชาประกอบด้วยกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและข้อมูลเบื้องต้นด้านความเป็นสากลของ มทส. การกำหนดเป้าหมายจากผลการประชุม ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรร่วมปริญญา/สองปริญญา (Double Degree Program) และส่งเสริมเรื่อง Student Mobility ของทั้งสองสถาบัน ความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร/นักศึกษา การจัดทำหลักสูตรร่วมระหว่างสองสถาบัน Course mapping ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2018-09-17 ถึง 2018-09-20 Indonesia

หารือความร่วมมือ
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโยธา
รศ. ดร. สิทธิชัย แสงอาทิตย์

เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การเรียนการสอน
2018-07-07 ถึง 2018-11-07 South Korea

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโยธา
ศ.ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ ศึกษาดูงานการจัดระบบการศึกษาและหารือความร่วมมือกับต่างประเทศ
2018-09-20 ถึง 2018-09-24 Vietnam

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] 37 [ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018