รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
Mr. Reoto Tani
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


ร่วมหารืองานวิจัยในด้าน Experimental Plan of germ cell transplantation in seabass การปลูกถ่ายเซลล์สืบพันธุ์ในปลากะพงขาวร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร

2020-01-27 ถึง 2020-02-14

Tokyo University of Marine Science and Technology Suranaree University of Technology

Thailand Japan

Inbound
หารืองานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
Prof. Ryosuke Yazawa
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


ร่วมหารืองานวิจัยในด้าน Experimental Plan of germ cell transplantation in seabass การปลูกถ่ายเซลล์สืบพันธุ์ในปลากะพงขาวร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร

2020-01-27 ถึง 2020-02-14

Tokyo University of Marine Science and Technology Suranaree University of Technology

Thailand Japan

Inbound
หารืองานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
นาย ณราวิชญ์ อ่อนใจเอื้อ นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัยในหัวข้อ various molecular biology techniques including RNA extraction RT-PCR, gene primer design, and microbial DNA extraction ณ University of Illinois ด้วยงบประมาณ Royal Golden Jubilee Ph.D Scholarship from the Thailand Science Research and Innovation under the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, since 2017

2019-12-15 ถึง 2020-06-15

University of Illinois

United States of America

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
นาย Rayudika Aprilia Patindra Purba นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปร่วมประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC 2019) ในเรื่อง Flavonoid rest from residual Piper powder modulate fermentation end-products nd ruminal microorganisms ณ Pokhara ประเทศ Nepal

2019-11-07 ถึง 2019-11-08

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
นางสาว เมริษา ศิริโสภาพงษ์ นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัยหัวข้อ Oviduct, the key element of reproductive success under challenging condition ซึ่งเป็นการทำวิจัยร่วมกับ National Institute of Agronomical Research (INRA) ณ เมือง Tours โดยทุนโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 12 กันยายน ถึง 12 พฤศจิกายน 2562

2019-09-12 ถึง 2019-11-12

National Institute of Agronomical Research (INRA)

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
Prof. Dr. Goro Yoshizaki
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer Exchange


เดินทางมาเพื่อพัฒนาเอกสารวิชาการ และโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ (Japan International Cooperation Agency (JICA) ณ หน่วยประสานงาน มทส.-กทม และโรงแรมเซ้นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 12-29 กรกฎาคม 2562 ในการนี้มีคณะคณาจารย์และนักศึกษาเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ดังรายชื่อดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร 2. อ. ดร.ฉัตรศิรินทร์ นาคหฤทัย 3. อ. ดร.จักรสุมา พงศ์เศรษฐ์กุล 4. Dr. Kensuke Ichida นักวิจัย 5. นางสาวอารยา แจ้งไพร นักวิจัย 6. นายสมเกียรติ ศรีบุญ ผู้ช่วยวิจัย 7. นางสาวพงษวรรณ ขาวสะอาด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2019-07-12 ถึง 2019-07-29

Tokyo University of Marine Science and Technology หน่วยประสานงาน มทส.-กทม และโรงแรมเซ้นทาราแกรนด์

Thailand Japan

Inbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
กิจกรรมหน่วยงาน


โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International Conference on Native Chicken (ICONC 2019) วันที่ 9-12 กรกฎาคม 2562 ณ สุรสัมมนาคาร

2019-07-09 ถึง 2019-07-12

Thailand

In Thailand
เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
กิจกรรมหน่วยงาน


โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International Conference on Tropical Animal Science and Production (TASP2019) วันที่ 9-12 กรกฎาคม 2562 ณ สุรสัมมนาคาร

2019-07-09 ถึง 2019-07-12

Thailand

In Thailand
เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
นางสาว โชติมา ภูมิประหมัน นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการใช้เทคนิค Multiscale Imaging for the study of Animal Reproduction ณ University of Tours, France ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562

2019-06-17 ถึง 2019-06-20

University of Tours

France

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
รศ. ดร. รังสรรค์ พาลพ่าย คณาจารย์ SUT Faculty


เสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง “Enhance Hepatic Differentiation of human Wharton’s jelly-derived mesenchymal stromal cells by using sodium butyrate pre-treated ในที่ประชุม 25th Annual meeting of the International Society for Cell& Gene Therapy (ISCT) ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ในระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562

2019-05-27 ถึง 2019-06-02

Australia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] 37 [ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018