รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา คณาจารย์ SUT Faculty

ปฏิบัติงานความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการหมักเพื่อผลิตสารเคมีชีวภาพมูลค่าสูงระหว่าง มทส. กับ Institute National Polytechnique of Toulouse
2018-07-14 ถึง 2018-07-27

Institut National Polytechnique of Toulouse (INPT)

France

Outbound
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา คณาจารย์ SUT Faculty

ปฏิบัติงานความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาความเข้มแข็งทางไบโอรีไฟเนอรี่เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ด้านเชื้อเพลิงและสารเคมีชีวภาพเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลน 4.0
2018-07-13 ถึง 2018-08-04

Italy

Outbound
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา คณาจารย์ SUT Faculty

ปฏิบัติงานความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาความเข้มแข็งทางไบโอรีไฟเนอรี่เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ด้านเชื้อเพลิงและสารเคมีชีวภาพเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลน 4.0 ณ Budapest University of Technology
2018-07-13 ถึง 2018-08-08

Budapest University of Technology

Hungary

Outbound
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ผศ. ดร. พรรณลดา ติตตะบุตร คณาจารย์ SUT Faculty

เข้าร่วมโครงการขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย
2018-06-08 ถึง 2018-11-08

Taiwan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ผศ. ดร. พรรณลดา ติตตะบุตร คณาจารย์ SUT Faculty

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเข้าหารือแนวทางการทำวิจัย
2018-04-07 ถึง 2018-07-07

Cambodia

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา คณาจารย์ SUT Faculty

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเข้าหารือแนวทางการทำวิจัย
2018-04-07 ถึง 2018-07-07

Cambodia

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ดร. พรรวณา ขุนโนนเขวา นักวิจัย Researcher

ไปทำวิจัยหลังปริญญาเอกในการกำกับของ รศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา
2018-01-05 ถึง 2018-12-13

Institut National Polytechnique of Toulouse (INPT)

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา คณาจารย์ SUT Faculty

ส่งผู้วิจัยหลังปริญญาเอก ดร.พรรวณา ขุนโนนเขวา ไปทำวิจัยเพิ่มเติมที่ INP-Toulouse ฝรั่งเศส เป็นเวลา 6 เดือน
2018-01-05 ถึง 2018-12-13

Institut National Polytechnique of Toulouse (INPT)

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
กิจกรรมหน่วยงาน

เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562
2019-06-12 ถึง 2019-06-15

In Thailand
เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
Prof. Dr. Rotim Aluko อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange

เป็นวิทยากรบรรยาย Food protein-derived bioactive peptides: structure-function properties and health benefits ณ ห้องประชุม C2-124 อาคารวิชาการ 2 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562
2019-06-10 ถึง 2019-06-10

University of Manitoba

Canada

Inbound
วิทยากรบรรยาย

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] 36 [ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018