รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเซรามิก
อ. ดร. จิรัชญา อายะวรรณา

ประชาสัมพันธ์และเจรจาความร่วมมือสหกิจศึกษานานาชาติ
2018-07-30 ถึง 2018-08-02 Vietnam

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเซรามิก
รศ. ดร. ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์

เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การเรียนการสอน
2018-07-07 ถึง 2018-11-07 South Korea

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเซรามิก
อ. ดร. ศิริวรรณ โชคค้า

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Utilization of NaOH-active SIO2 Activator System form Rice Ash Base a Natural Waste for Metakaolin-based Geopolymer Synthesis ในการประชุมวิชาการ 2nd International Conference on Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environment Sustainablity (BIORESTEC) ณ ซิทเกส
2018-09-16 ถึง 2018-09-19 Spain

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเซรามิก
อ. ดร. ศิริวรรณ โชคค้า

นำเสนอบทความชื่อ Utilization of NaOH-active SiO2 Activator System from Rice Ash Base a Natural Waste for Metakaolin-based Geopolymer Synthesis
2018-09-14 ถึง 2018-09-24 Spain

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเซรามิก
นางสาว สิริพร ธิกันทา

นักศึกษาปริญญาเอกเดินทางไปปฏิบัติงานวิจัยประกอบการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์ ณ University of New South Wales  (UNSW) ประเทศออสเตรเลีย
2018-08-01 ถึง 2019-02-28 Australia

ปฏิบัติงานวิจัย
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเซรามิก
ผศ. ดร. สุขเกษม วัชรมัยสกุล

เข้าร่วมโครงการโครงการ Bussiness Brotherhood และ Startup Thailand League
2018-11-19 ถึง 2018-11-25 South Korea

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโทรคมนาคม
นางสาว ธนตวรรณ กมลกลาง

นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Shibaura Institute of Technology
2018-04-01 ถึง 2018-07-31 Japan

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโทรคมนาคม
นางสาว ธนัตถ์ศรณ์ ชัยศิริทุ่งนากลาง

นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Shibaura Institute of Technology
2018-04-01 ถึง 2018-07-31 Japan

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโทรคมนาคม
ผศ.ดร. ปิยาภรณ์ มีสวัสดิ์

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยแบบ orla เรื่อง "ULTRA-WIDEBAND METAMATERIAL USING COMPLENTARY RING WITH INDUCTIVE LOAD STRIP"
2018-10-22 ถึง 2018-10-27 South Korea

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโทรคมนาคม
รศ.ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยแบบ oral เรื่อง "EQUIVALENT CIRCUIT MODELING FOR COMBINATION OF SQUARE-SHAPED AND H-SHAPEND SRRS'
2018-10-22 ถึง 2018-10-27 South Korea

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] 36 [ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018