รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
Dr. Muhammad Zukhrufuz Zaman
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


อาจารย์แลกเปลี่ยนจาก Universitas Sebelas Maret มาเป็นเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาวิชาการหัวข้อ Biogenic amines and their degradation by microorganisms in food ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้อง C2-124 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2018-10-17 ถึง 2018-10-17

Universitas Sebelas Maret (UNS)

Indonesia

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
Adhitya Pitara Sanjaya, M.Sc
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


เดินทางมาพัฒนาความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัย สัมมนาวิชาการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาจากอินโดนีเซีย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2018-10-16 ถึง 2018-10-20

Universitas Sebelas Maret (UNS)

Indonesia

Inbound
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
Dr. Raden Baskara Katri Anandito, M.P
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


เดินทางมาพัฒนาความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัย สัมมนาวิชาการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาจากอินโดนีเซีย ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2018-10-16 ถึง 2018-10-20

Universitas Sebelas Maret (UNS)

Indonesia

Inbound
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล คณาจารย์ SUT Faculty


เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Current trends in bioactive peptides from muscle foods and their potential applications"

2018-09-23 ถึง 2018-09-28

Indonesia

Outbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
ผศ. ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการแบบ Oral Presentation เรื่อง Cytotoxicity and cell adhesion property of Lactobacillus sp. 21C2-10

2018-08-16 ถึง 2018-08-20

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
ผศ. ดร. ศิวัฒ ไทยอุดม คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการ แบบ Oral Presentation ในเรื่อง "The Survival of Bifidobacterium longum in Frozen Yoghurt Ice Cream and Its Properties Affected by Prebiotics (GOS and FOS) and Fat Content"

2018-08-15 ถึง 2018-08-20

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
นางสาว ปภาวดี บัวสาคร นักศึกษา มทส. SUT Student


เข้าร่วมกิจกรรม International Workshop on Traditional Fermented Food 2018 โดยมี Universitas Sebetas Maret (UNS) เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม

2018-06-11 ถึง 2018-10-11

Universitas Sebelas Maret (UNS)

Indonesia

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
นางสาว สกุลพัชร หอมขาว นักศึกษา มทส. SUT Student


เข้าร่วมกิจกรรม International Workshop on Traditional Fermented Food 2018 โดยมี Universitas Sebelas Maret (UNS) เป็นเจ้าภาพ

2018-06-11 ถึง 2018-10-11

Universitas Sebelas Maret (UNS)

Indonesia

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
นาย เอกพร ศรีโพธิ์ นักศึกษา มทส. SUT Student


เข้าร่วมกิจกรรม International Workshop on Traditional Fermented Food 2018 โดยมี Universitas Sebetas Maret (UNS) เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม

2018-06-11 ถึง 2018-10-11

Universitas Sebelas Maret (UNS)

Indonesia

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
อ. ดร. พัชรินทร์ ศิริงาน คณาจารย์ SUT Faculty


ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเข้าหารือแนวทางการทำวิจัย

2018-04-07 ถึง 2018-07-07

Cambodia

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ] 35 [ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018