รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ศ. ดร. หนึ่ง เตียอำรุง คณาจารย์ SUT Faculty

ไปหารือและติดตามผลงานวิจัยตามเงื่อนไขของโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2560-2561 (โครงการ Characterization of T3SS effectors playing important role in the establishment of the symbiosis between bradyrhizobium strains and tropical legumes ณ Laboratory of tropical and Mediterranean Symbioses (LSTM)
2018-11-16 ถึง 2018-11-25

Laboratory of Tropical and mediterranean Symbioses (LSTM), IRD

France

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ศ.ดร.ภญ. มณฑารพ ยมาภัย คณาจารย์ SUT Faculty

- เตรียมความพร้อมและหารือกับ BOKU เพื่อการสร้างความร่วมมือ tri-party ทางการวิจัยด้าน Food Biotechnology กับ University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca, Faculty of Food Science&Technology - เข้าร่วมประชุม ได้รับเชิญให้เป็นองค์ปาฐก ในฐานะPlenary Lecture - ปรึกษาหารือในเรื่องการทำวิจัยเพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา - ติดตามประเมินผลการเดินทางของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก BOKU - หารือการสร้างความร่วมมือโครงการวิจัยร่วมด้าน Nanobiotechnoogy
2018-09-24 ถึง 2018-10-12

University of Natural Resources and Applied Life Sciences

Austria

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา คณาจารย์ SUT Faculty

Keynote Speakers เรื่อง Metabolic Engineering for Surtainable Rroduction of Biofuels and Biochemicals ในการประชุม The 8th International Serminar on New Paradigm and Innovation on Natural Science and Aplication (ISNPINSA 2018) ณ ICT & Training Center 1 UNDIP เมือง Semarang โดยทุน มทส.
2018-09-23 ถึง 2018-09-29

Indonesia

Outbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. โชคชัย วนภู คณาจารย์ SUT Faculty

ศึกษา สัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลงานวิจัย
2018-09-16 ถึง 2018-09-30

Belgium

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Miss Truong Thi Thuc Nhan นักวิจัย Researcher

เดินทางมาปฏิบัติงานวิจัย ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรในที่ปรึกษาของ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ บุญทาวัน เป็นระยะเวลา 2 ปี
2018-09-01 ถึง 2020-08-31

Vietnam

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ศ.ดร.ภญ. มณฑารพ ยมาภัย คณาจารย์ SUT Faculty

เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการทำวิจัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทำวิทยานิพนธ์ ด้วยทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (SUR-PhD)
2018-08-13 ถึง 2018-08-19

United Stated

Outbound
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาว ชลธิชา โพธิ์ปาน นักศึกษา มทส. SUT Student

ไปปฏิบัติงานวิจัยหัวข้อ Effect of rice endophytic Bradyrhizablium SUTN9-2 to rice immnity ณ ห้องปฏิบติการ Plant pathology, Shinshu University ภายใต้การกำกับดูแลโดย Assoc. Prof.Shinpei Katou (เป็นนักศึกษาภายใต้กำกัลดูแลของ ศ. ดร. หนึ่ง เตียอำรุง)
2018-07-31 ถึง 2019-02-10

Shinshu University

Japan

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. โชคชัย วนภู คณาจารย์ SUT Faculty

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
2018-07-23 ถึง 2018-07-28

Taiwan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Emil Gerger นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student

ปฏิบัติงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการอณูเทคโนโลยีชีวภาพ มทส.
2018-07-22 ถึง 2018-07-28

University of Natural Resources and Life Sciences

Austria

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Johanna Berein นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student

ปฏิบัติงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการอณูเทคโนโลยีชีวภาพ มทส.
2018-07-22 ถึง 2018-07-28

University of Natural Resources and Life Sciences

Austria

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ] 35 [ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018