รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล กิจกรรมหน่วยงาน


เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดประชุมวิชาการ Food Innovation Asia Conference ร่วมกันคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือการจัดการ website และระบบ Peer review ของงานประชุม FIAC 2019

2018-12-27 ถึง 2018-12-27

Thailand

In Thailand
เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางไปศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ National Pingtung University of Science

2018-12-10 ถึง 2018-12-11

National Pingtung University of Science and Technology (NPUSI)

Taiwan

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
ผศ. ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางไปศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ National Pingtung University of Science

2018-12-10 ถึง 2018-12-11

National Pingtung University of Science and Technology (NPUSI)

Taiwan

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางไปศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ Kobe University, Japan

2018-12-07 ถึง 2018-12-08

Kobe University

Japan

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
ผศ. ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางไปศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ Kobe University, Japan

2018-12-07 ถึง 2018-12-08

Kobe University

Japan

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
นาย Achmat Sarifudin นักศึกษา มทส. SUT Student


เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ แบบ Oral Presentation ในเรื่อง “Effect of storage humidity on the structural, morphological properties and water adsorption capacity of ethanol-treated starch” ในการประชุมวิชาการ “The 4th International Symposium on Applied Chemistry (ISAC) 2018.

2018-11-01 ถึง 2018-11-02

Indonesia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
ผศ. ดร. สุนันทา ทองทา คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Crystalization of debranched amylomaltdse-treated cassava starches in relation to thermal stability and enzyme digestibility ในการประชุมวิชาการ Cerals & Grains 18-AACC International Annual Meeting ณ กรุงลอนดอน

2018-10-21 ถึง 2018-10-23

United Kingdom

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
Dr. Muhammad Zukhrufuz Zaman
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


อาจารย์แลกเปลี่ยนจาก Universitas Sebelas Maret มาเป็นเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาวิชาการหัวข้อ Biogenic amines and their degradation by microorganisms in food ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้อง C2-124 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2018-10-17 ถึง 2018-10-17

Universitas Sebelas Maret (UNS)

Indonesia

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
Adhitya Pitara Sanjaya, M.Sc
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


เดินทางมาพัฒนาความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัย สัมมนาวิชาการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาจากอินโดนีเซีย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2018-10-16 ถึง 2018-10-20

Universitas Sebelas Maret (UNS)

Indonesia

Inbound
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
Dr. Raden Baskara Katri Anandito, M.P
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


เดินทางมาพัฒนาความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัย สัมมนาวิชาการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาจากอินโดนีเซีย ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2018-10-16 ถึง 2018-10-20

Universitas Sebelas Maret (UNS)

Indonesia

Inbound
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษา

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] 34 [ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018