รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
ผศ. ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Anticancer properties of Lactobacillus sp. Isolated from cassava pulp ในการประชุมวิชาการ ISTEC 2019 : International Science and Technology Conference ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ Panorama Hotel เมืองปราก

2019-07-03 ถึง 2019-07-05

Czech Republic

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
ผศ. ดร. ศิวัฒ ไทยอุดม คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Stability of oil in water emulsion affected by the interaction of modified tapioca starch and milk protein ในการประชุมวิชาการ ISTEC 2019 : International Science and Technology Conference ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ Panorama Hotel เมืองปราก

2019-07-03 ถึง 2019-07-05

Czech Republic

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
กิจกรรมหน่วยงาน


เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562

2019-06-12 ถึง 2019-06-15

Thailand

In Thailand
เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
Prof. Dr. Rotim Aluko
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


เป็นวิทยากรบรรยาย Food protein-derived bioactive peptides: structure-function properties and health benefits ณ ห้องประชุม C2-124 อาคารวิชาการ 2 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562

2019-06-10 ถึง 2019-06-10

University of Manitoba

Canada

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
อ. ดร. กิติพงษ์ พรมโย คณาจารย์ SUT Faculty


เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการเดินทางไปเป็นกรรมการสัมภาษณ์ผู้รับทุน Thailand Scholarship 2019 ณ สถานเอกอัครราชทูตกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

2019-05-21 ถึง 2019-05-21

Cambodia

Outbound
สัมภาษณ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
Mr. Ali Hamzen
นักวิจัย Researcher


เดินทางมาปฏิบัติงานวิจัยในที่ปรึกษาของรองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล สาขาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2562

2019-05-01 ถึง 2019-10-31

Iran

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
อ. ดร. ไตรภพ พาหอม คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศสด้วยทุน ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ประจำปี 2562

2019-04-01 ถึง 2019-09-30

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
Mr. Joshua Yoon
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


เดินทางมาหารืองานวิจัยด้าน Food ezyme และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยโปรตีนอาหาร ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

2019-03-28 ถึง 2019-03-29

Kangwon National University

South Korea

Inbound
หารืองานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
Ms. Robin Jung
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


เดินทางมาหารืองานวิจัยด้าน Food ezyme และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยโปรตีนอาหาร ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

2019-03-28 ถึง 2019-03-29

Kangwon National University

South Korea

Inbound
หารืองานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
Prof. Dr. Won B. Yoon
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


เดินทางมาหารืองานวิจัยด้าน Food ezyme และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยโปรตีนอาหาร ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

2019-03-28 ถึง 2019-03-29

Kangwon National University

South Korea

Inbound
หารืองานวิจัย

Total: 1671 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] 33 [ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018