รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ดร. พรรวณา ขุนโนนเขวา นักวิจัย Researcher


ไปทำวิจัยหลังปริญญาเอกในการกำกับของ รศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา

2018-01-05 ถึง 2018-12-13

Institut National Polytechnique of Toulouse (INPT)

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา คณาจารย์ SUT Faculty


ส่งผู้วิจัยหลังปริญญาเอก ดร.พรรวณา ขุนโนนเขวา ไปทำวิจัยเพิ่มเติมที่ INP-Toulouse ฝรั่งเศส เป็นเวลา 6 เดือน

2018-01-05 ถึง 2018-12-13

Institut National Polytechnique of Toulouse (INPT)

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
Mr. Zhongbao Chen
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


เดินทางมาปฏิบัติงานวิจัยระยะสั้นใน Food Protein Laboratory ภายใต้ที่ปรึกษาของรองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล

2020-01-01 ถึง 2020-04-15

Zunyi Medical University

P.R. China

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล คณาจารย์ SUT Faculty


เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Chemistry of surimi gelation ในการประชุมนานาชาติ The 11th SURIMI SCHOOL EUROPE ในวันที่ 20-28 กันยายน 2562 ณ ราชอาณาจักรสเปน

2019-09-20 ถึง 2019-09-28

Spain

Outbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
Ms. Gerald Isaac Carnagie
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


เดินทางมาแลกเปลี่ยนเพื่อทำงานวิจัยร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หัวข้อ Extraction and characterization of phytochemicals ในที่ปรึกษาของ ผศ. ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์

2019-09-01 ถึง 2019-10-31

Universitas Sebelas Maret (UNS)

Thailand Indonesia

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
Ms. Muthia Diena Rahma
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


เดินทางมาแลกเปลี่ยนเพื่อทำงานวิจัยเรื่อง Starch chemistry and processingร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารในที่ปรึกษาของ ผศ. ดร.สุนันทา ทองทา

2019-09-01 ถึง 2019-10-31

Universitas Sebelas Maret (UNS)

Thailand Indonesia

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
Ms. Vera Febriana Umiati
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


เดินทางมาแลกเปลี่ยนเพื่อทำงานวิจัยร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หัวข้อ Starch chemistry and processing ในที่ปรึกษาของ รศ. ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์

2019-09-01 ถึง 2019-10-31

Universitas Sebelas Maret (UNS)

Thailand Indonesia

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
Ms. Cassandra Betsy Persulessy
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


มาปฏิบัติงานวิจัย ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ในที่ปรึกษาของรองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล

2019-08-01 ถึง 2019-12-31

Diponegoro University

Thailand Indonesia

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
ผศ. ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Anticancer properties of Lactobacillus sp. Isolated from cassava pulp ในการประชุมวิชาการ ISTEC 2019 : International Science and Technology Conference ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ Panorama Hotel เมืองปราก

2019-07-03 ถึง 2019-07-05

Czech Republic

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
ผศ. ดร. ศิวัฒ ไทยอุดม คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Stability of oil in water emulsion affected by the interaction of modified tapioca starch and milk protein ในการประชุมวิชาการ ISTEC 2019 : International Science and Technology Conference ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ Panorama Hotel เมืองปราก

2019-07-03 ถึง 2019-07-05

Czech Republic

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] 32 [ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018