รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อ.ดร. ศรัญญา กาญจนวัฒนา

นำเสนอผลงานทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Ontology of Academic Sentence Dependencies for a Verb Choice Suggestion" ในที่ประชุมวิชาการ 13th International Conference on Digital Information Management (ICIDM 2018) ณ กรุงเบอร์ลิน
2018-09-24 ถึง 2018-09-26 Germany

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ศ.ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอบทความชื่อ "FLEXURAL STRENGTH OF RIGID PAVEMENT USING RECYCLED CONCRETE AGGREGATES IMPROVED BY POLYVINYL ALCOHOL"
2018-10-11 ถึง 2018-11-15 Japan

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย อิสมันต์ แสงบำรุง

เดินทางไปแลกเปลี่ยนในภาควิชา Computer Science and Engineering ณ Korea University of Technology and Education
2019-02-28 ถึง 2019-06-21 South Korea

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมพอลิเมอร์
ผศ. ดร. วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์

เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การเรียนการสอน
2018-07-07 ถึง 2018-11-07 South Korea

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมพอลิเมอร์
รศ. ดร. ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์

เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การเรียนการสอน
2018-07-07 ถึง 2018-11-07 South Korea

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมวัสดุ
นาย ดุริยะเทพ พันธุ์วิเศษ

เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ Nagaoka University of Technology, Japan
2019-03-01 ถึง 2019-05-29 Japan

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Miss Chan Ngoc Tran

เดินทางไป participate in the short course "River Basin Modelling" ตั้งแต่วันที่ 1-18 เมษายน 2562
2019-04-01 ถึง 2019-04-18 Natherland

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อ. ดร. ฉัตรเพชร ยศพล

เข้าร่วมโครงการโครงการ Bussiness Brotherhood และ Startup Thailand League
2018-11-19 ถึง 2018-11-25 South Korea

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อ.ดร. ฉัตรเพชร ยศพล

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker
0000-00-00 ถึง 0000-00-00 Indonesia

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
นางสาว นารี กลิ่นกลาง

เข้าร่วมกิจกรรม Global PBL@SIT,Japan
2018-12-11 ถึง 2018-12-15 Japan

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] 32 [ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018