รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ผศ. ดร. พรรณลดา ติตตะบุตร คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมโครงการขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย

2018-06-08 ถึง 2018-11-08

Taiwan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ผศ. ดร. พรรณลดา ติตตะบุตร คณาจารย์ SUT Faculty


ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเข้าหารือแนวทางการทำวิจัย

2018-04-07 ถึง 2018-07-07

Cambodia

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา คณาจารย์ SUT Faculty


ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเข้าหารือแนวทางการทำวิจัย

2018-04-07 ถึง 2018-07-07

Cambodia

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ดร. พรรวณา ขุนโนนเขวา นักวิจัย Researcher


ไปทำวิจัยหลังปริญญาเอกในการกำกับของ รศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา

2018-01-05 ถึง 2018-12-13

Institut National Polytechnique of Toulouse (INPT)

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา คณาจารย์ SUT Faculty


ส่งผู้วิจัยหลังปริญญาเอก ดร.พรรวณา ขุนโนนเขวา ไปทำวิจัยเพิ่มเติมที่ INP-Toulouse ฝรั่งเศส เป็นเวลา 6 เดือน

2018-01-05 ถึง 2018-12-13

Institut National Polytechnique of Toulouse (INPT)

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
Mr. Zhongbao Chen
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


เดินทางมาปฏิบัติงานวิจัยระยะสั้นใน Food Protein Laboratory ภายใต้ที่ปรึกษาของรองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล

2020-01-01 ถึง 2020-04-15

Zunyi Medical University

P.R. China

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล คณาจารย์ SUT Faculty


เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Chemistry of surimi gelation ในการประชุมนานาชาติ The 11th SURIMI SCHOOL EUROPE ในวันที่ 20-28 กันยายน 2562 ณ ราชอาณาจักรสเปน

2019-09-20 ถึง 2019-09-28

Spain

Outbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
Ms. Gerald Isaac Carnagie
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


เดินทางมาแลกเปลี่ยนเพื่อทำงานวิจัยร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หัวข้อ Extraction and characterization of phytochemicals ในที่ปรึกษาของ ผศ. ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์

2019-09-01 ถึง 2019-10-31

Universitas Sebelas Maret (UNS)

Thailand Indonesia

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
Ms. Muthia Diena Rahma
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


เดินทางมาแลกเปลี่ยนเพื่อทำงานวิจัยเรื่อง Starch chemistry and processingร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารในที่ปรึกษาของ ผศ. ดร.สุนันทา ทองทา

2019-09-01 ถึง 2019-10-31

Universitas Sebelas Maret (UNS)

Thailand Indonesia

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
Ms. Vera Febriana Umiati
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


เดินทางมาแลกเปลี่ยนเพื่อทำงานวิจัยร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หัวข้อ Starch chemistry and processing ในที่ปรึกษาของ รศ. ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์

2019-09-01 ถึง 2019-10-31

Universitas Sebelas Maret (UNS)

Thailand Indonesia

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] 32 [ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018