รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ดร. กุณฑลี ร่างน้อย นักวิจัย Researcher

ดำเนินการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยกับสถาบันและมหาวิทยาลัยที่มี MOU กับภายใต้ความร่วมมือกับ University of Natural Resources and Applied Life Sciences โดยนำเสนอผลงานวิจัยภายใต้หัวข้อ The effects of various formats of antibody on the detection of aflatoxin ในที่ประชุม The 14th Asian Congress on Biotechnology (ACB2019) และ The 3rd AFOB-EFB on Applied Biocatalysis ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2562 ณ Fullon Hotel Tamsui Flsherman's Wharf, Taipei, Taiwan
2019-06-29 ถึง 2019-07-07

University of Natural Resources and Applied Life Sciences

Taiwan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาว ฐิติมา สัมพันธ์อภัย นักศึกษา มทส. SUT Student

ดำเนินการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยกับสถาบันและมหาวิทยาลัยที่มี MOU กับภายใต้ความร่วมมือกับ University of Natural Resources and Applied Life Sciences โดยนำเสนอผลงานวิจัยภายใต้หัวข้อ Targeting Membrane Protein for Antibody Discovery by Whole Cell Bio-Panning of Recombinat Single Chain Fragment Variable (Scfv) Antibody from Phage Display Antibody Library ในที่ประชุม The 14th Asian Congress on Biotechnology (ACB2019) และ The 3rd AFOB-EFB on Applied Biocatalysis ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2562 ณ Fullon Hotel Tamsui Flsherman's Wharf, Taipei, Taiwan
2019-06-29 ถึง 2019-07-07

University of Natural Resources and Applied Life Sciences

Taiwan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ศ. ดร. มณฑารพ ยมาภัย คณาจารย์ SUT Faculty

ดำเนินการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยกับสถาบันและมหาวิทยาลัยที่มี MOU กับภายใต้ความร่วมมือกับ University of Natural Resources and Applied Life Sciences โดยเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Antibody Engineering for Biotechnological Applications ในที่ประชุม The 14th Asian Congress on Biotechnology (ACB2019) และ The 3rd AFOB-EFB on Applied Biocatalysis ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2562 ณ Fullon Hotel Tamsui Flsherman's Wharf, Taipei, Taiwan
2019-06-29 ถึง 2019-07-07

University of Natural Resources and Applied Life Sciences

Taiwan

Outbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
นาย สุทธิพงศ์ ศักดิ์อุบล นักศึกษา มทส. SUT Student

ดำเนินการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยกับสถาบันและมหาวิทยาลัยที่มี MOU กับภายใต้ความร่วมมือกับ University of Natural Resources and Applied Life Sciences โดยนำเสนอผลงานวิจัยภายใต้หัวข้อ Biological Activity of Copra Manno-Oligosaccharide (Mos) Produced by Enzyme Technology ในที่ประชุม The 14th Asian Congress on Biotechnology (ACB2019) และ The 3rd AFOB-EFB on Applied Biocatalysis ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2562 ณ Fullon Hotel Tamsui Flsherman's Wharf, Taipei, Taiwan
2019-06-29 ถึง 2019-07-07

University of Natural Resources and Applied Life Sciences

Taiwan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาว ผ่องพรรณ ทรงวัฒนา นักวิจัย Researcher

เดินทางไปปฏับัติงานวิจัย ณ L ประเทศผรั่งเศส ณ Laboratire des Symbioses Tropicales et Mediterraneennes (LSTM) ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 26 พฤศจิกายน 2562
2019-06-25 ถึง 2019-11-26

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบ Oral Presentation เรื่อง High Yield of Succinic Acid Production from Rice Straw by Metabolically Engineered Escherichia coli
2019-05-25 ถึง 2019-06-01

Portugal

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ศ. ดร. นันทกร บุญเกิด คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Genetics analysis of Bacillus velezensis S141 on increasing N2 fixation efficiency of soybean-Bradyrhizobium symbiosis ในที่ประชุมวิชาการ 5th Asian Conference on Pant-Microbe Symbiosis and Nitrogen Fixation ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น
2019-05-15 ถึง 2019-05-17

Tohoku University

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. พรรณลดา ติดตะบุตร คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Rice and endophytic biofertilizer interactions ในที่ประชุมวิชาการ 5th Asian Conference on Pant-Microbe Symbiosis and Nitrogen Fixation ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น
2019-05-15 ถึง 2019-05-17

Tohoku University

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ศ. ดร. หนึ่ง เตียอำรุง คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Bradyrhizobium sp. Strain DOA9, hero or thief? ในที่ประชุมวิชาการ 5th Asian Conference on Pant-Microbe Symbiosis and Nitrogen Fixation ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น
2019-05-15 ถึง 2019-05-17

Tohoku University

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. อภิชาติ บุญทาวัน คณาจารย์ SUT Faculty

พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ศึกษาดูงานด้านพาสติกชีวภาพและเคมีชีวภาพ
2019-05-02 ถึง 2019-05-12

Natherland

Outbound
หารือความร่วมมือ

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] 32 [ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018