รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
Meng Guiyuan อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange

คณาจารย์จาก HUHST เดินทางมาแลกเปลี่ยนและหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2018-10-24 ถึง 2018-11-09

Hunan University of Humanities, Science and Technology

P.R. China

Inbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
Zhou Lihua อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange

คณาจารย์จาก HUHST เดินทางมาแลกเปลี่ยนและหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2018-10-24 ถึง 2018-11-09

Hunan University of Humanities, Science and Technology

P.R. China

Inbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ผศ. ดร. ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางงานวิจัยเกี่ยวกับโรคมันสำปะหลัง
2018-09-17 ถึง 2018-09-25

Laos

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
Mr. Kitati Yuchiro นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student

มาแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะเวลา 1 เดือน ภายใต้การกำกับดูแลของ ศ. ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์
2018-08-27 ถึง 2018-09-21

Shinshu University

Japan

Inbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
Mr. Koki Hattiri นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student

มาแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะเวลา 1 เดือน ภายใต้การกำกับดูแลของ ศ. ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์
2018-08-27 ถึง 2018-09-21

Shinshu University

Japan

Inbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
นาย วิศรุต เชื้อขุนทด นักศึกษา มทส. SUT Student

นักศึกษาระดับปริญญาโทเดินทางไปศึกษาและปฏิบัติงานวิจัยในโครงการ Double Degree Program (Master’s Program) ณ ShinShu University ประเทศญี่ปุ่น
2018-08-24 ถึง 2019-09-24

Shinshu University

Japan

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
รศ. ดร. ปราโมทย์ แพงคำ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานเรื่อง Effect of Pleurotus species pretreatment of lignocellulose on a reduction in lignin of rice stubble" ในที่ประชุม 69 Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP 2017X ณ Dubrovnik
2018-08-22 ถึง 2018-08-31

Croatia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ผศ. ดร. อารักษ์ ธีรอำพน คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Effect of induction media on callus formation in un-pollinated ovule culture of three cultivars melon ในการประชุมนานาชาติ XXX International Horticultural Congress (IHC2018)
2018-08-11 ถึง 2018-08-17

Turkey

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศ. ดร. ปิยะดา อลิณาณ์ ตันาสวัสดิ์ คณาจารย์ SUT Faculty

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเข้าหารือแนวทางการทำวิจัย
2018-04-07 ถึง 2018-07-07

Cambodia

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาว Thae Thae Min นักศึกษา มทส. SUT Student

ดำเนินการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยกับสถาบันและมหาวิทยาลัยที่มี MOU กับภายใต้ความร่วมมือกับ University of Natural Resources and Applied Life Sciences โดยนำเสนอผลงานวิจัยภายใต้หัวข้อ Ldentification of Human Antibody Against Pseudomonas Aerugionsa by Phage Display Technology ในที่ประชุม The 14th Asian Congress on Biotechnology (ACB2019) และ The 3rd AFOB-EFB on Applied Biocatalysis ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2562 ณ Fullon Hotel Tamsui Flsherman's Wharf, Taipei, Taiwan
2019-06-29 ถึง 2019-07-07

University of Natural Resources and Applied Life Sciences

Taiwan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] 31 [ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018