รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมการผลิต
นางสาว ปิยธิดา ปัญหาราช

เข้าร่วมกิจกรรม Global PBL@SIT,Japan
2018-12-05 ถึง 2018-12-15 Japan

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมการผลิต
อ.ดร. วรรณวนัช บุ่งสุด

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม ดูงาน Automechanica 2018
2018-08-09 ถึง 2018-09-28 Germany

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมการผลิต
อ. ดร. วรรณวนัช บุ่งสุด

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับบ.เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จก.
2018-06-07 ถึง 2018-07-16 United Stated

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมการผลิต
อ.ดร. สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม ศึกษาดูงานพัฒนาความร่วมมือทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย พร้อมทั้งหารือกิจกรรมนานาชาติ
2018-09-18 ถึง 2018-09-22 Japan

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมขนส่ง
นาย วงศกร สุขแสง

นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Shibaura Institute of Technology
2018-04-01 ถึง 2018-07-31 Japan

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมขนส่ง
รศ. ดร. วัฒนวงศ์ รัตนวราห์

นำเสนอผลงานเรื่อง Modeling of Accident Severity of Rear-end Collision for Thai highway ในการประชุมวิชาการ IJAS Academic Conference ณ Budapest
2018-07-23 ถึง 2018-07-28 Hungary

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รศ.ดร. กิตติศักดิ์ เกิดประสพ

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Demand Order Forecasting with Machine Learning and Statistical Techniques on Small and Big Data"
2018-11-12 ถึง 2018-11-16 Japan

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รศ. ดร. กิตติศักดิ์ เกิดประสพ

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "Modeling Method for Temperature Anomaly Analysis"
2018-09-17 ถึง 2018-09-21 Spain

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รศ.ดร. นิตยา เกิดประสพ

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Probabilistic Reasoning Approach to Analyze Preferences of Gamers"
2018-11-12 ถึง 2018-11-16 Japan

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รศ.ดร. นิตยา เกิดประสพ

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "Forest Fire Area Estimation using Support Vector Machines as an Approximator"
2018-09-17 ถึง 2018-09-21 Spain

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] 31 [ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018