รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/
ศ.ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอบทความเรื่อง "Application of Bearing Reinforcement Earth Wall for Mining Activity"
2019-02-26 ถึง 2019-03-01 Malaysia

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/
ศ.ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม ด้านความรู้พื้นฐานในการก่อสร้างและระบบบริหารจัดการ
2019-01-21 ถึง 2019-01-25 Japan

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/
นางสาว สุภารัตน์ ค้างสันเทียะ

ได้รับทุนการศึกษาจาก Fuzhou University เพื่อศึกษาในหลักสูตร Logistics Engineering and Management เป็นระยะเวลา 1 ปี
2018-12-15 ถึง 2019-12-14 People's Republic of China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/
นาง อาภรณ์พรรณ ศรีอัครวิทยา

เข้าร่วมประชุม TVET-CAMPUS 2nd Working Committee,2019
2019-01-09 ถึง 2019-01-12 South Korea

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/
ผศ.ดร. เล็ก วันทา

สอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ
2019-01-24 ถึง 2019-01-28 Cambodia

สัมภาษณ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/
นางสาว แพรวพรรณ ฉิมกลาง

ได้รับทุนการศึกษาจาก Fuzhou University เพื่อศึกษาในหลักสูตร Logistics Engineering and Management เป็นระยะเวลา 1 ปี
2018-12-15 ถึง 2019-12-14 People's Republic of China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/
อ.ดร. โศรฎา แข็งการ

เข้าร่วมประชุม TVET-CAMPUS 2nd Working Committee,2019
2019-01-09 ถึง 2019-01-12 South Korea

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/-


เดินทางไปหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ National Institute of Technology, Kumamoto College ประเทศญี่ปุ่น
2019-01-30 ถึง 2019-02-01 ๋Japan

หารือความร่วมมือ
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/-
Prof. Dr. Yasuyuki SHIMADA

Academic Collaboration, student-staffs exchanges, lab visits at F6, STEM room , coordinator by Dr.Nara Samattapapong
2019-01-30 ถึง 2019-02-01 Japan

หารือความร่วมมือ
Inbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมการผลิต
อ. จันทร์จิรา อภิรักษ์เมธาวงศ์

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
2018-07-23 ถึง 2018-07-28 Taiwan

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] 30 [ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018