รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2563
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
นางสาว เวธกา เตรีนพลกรัง นักศึกษา มทส. SUT Student


ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมการแข่งขัน the 2nd International Energy and Electricity Market Business Decision Simulation Competition online โดยมี Shanghai University of Electric Power, China ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งผู้เข้าร่วมทั้งหมดมาจากหลากหลายประเทศได้แก่ รัสเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ศรีลังกา อินโนนีเซีย และประเทศจีน เป็นต้น การตัดสินรอบสุดทายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

2020-09-30 ถึง 2020-09-30

Shanghai University of Electric Power

China

Outbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
ผศ. ดร. ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมรับฟังการบรรยายโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ Shibaura Institute of Technology บรรยายโดย MR. Kenichi Sugimura, Division of Global Initiatives ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564

2021-06-15 ถึง 2021-06-15

Shibaura Institute of Technology

Japan

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
ผศ. ดร. ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ คณาจารย์ SUT Faculty


IoT System Development PBL - 2020

2020-08-04 ถึง 2020-10-27

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประเทศไทย


ค่ายนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
ศ. ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข Prof. Dr. Arul Arulrajah
นักวิจัย Researcher


ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา แก่นักศึกษา 2 ราย ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

2020-01-01 ถึง 2021-02-01

Swinburne University of Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารรี

ไทย Australia

In Thailand
หารืองานวิจัย

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโลหการ
ผศ. ดร. ฐาปนีย์ พัชรวิชญ์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการนานานาชาติในที่ประชุม International Conference on Materials Science and Engineering เรื่อง Wear Maps of Powder Injection Moulded 5-20 Vol.% Silicon Carbide Reinforced Aluminium Composite ณ The University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย ในระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2563

2020-09-28 ถึง 2020-10-01

Prism Scientific Services in collaboration with The University of Queensland

Australia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์
Assoc. Prof. Dr. Assoc.Prof.Flt.Lt.Dr.Kontorn Chamniprasart ผู้บริหาร SUT Executives


2021 TVET-CAMPUS Online Working Committee

2021-01-22 ถึง 2021-01-22

KOREATECH

KOREA

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์
ผศ. ดร. วิภาวี อุสาหะ คณาจารย์ SUT Faculty


Sakura Science Program,2019 ณ National Institute of Technology, Kumamoto ประเทศญี่ปุ่น

2019-09-23 ถึง 2019-09-29

National Institute of Technology, Kumamoto

ประเทศญี่ปุ่น

Outbound
ค่ายนักศึกษา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Miss ยุวดี มะลาด นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปปฏิบัติงานระยะสั้น ในหัวข้อ Radiation damage of the DNA & studies of cancer therapy with heavy ions ระยะเวลา 3 เดือน ณ Biophysics division, Gsi Helmholtzzentrum fur Schwerionenforschung GmbH, Germany ภายใต้การดูแลของ Dr. Martina C. Fuss

2021-04-01 ถึง 2021-06-30

Biophysics division, Gsi Helmholtzzentrum fur Schwerionenforschung GmbH

Germany

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
รศ. ดร. สิริโชค ถึงถาวรรณ คณาจารย์ SUT Faculty


ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรม Experiencing New Normal through 360 Camera จัดโดย Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia ในความร่วมมือกับ Shibaura Institute of Technology, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Suranaree University of Technology and Taiwan Tech จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 มีนาคม - 17 เมษายน 2564 ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นทุก ๆ วันเสาร์ เวลา 08.00-10.30

2021-03-13 ถึง 2021-04-17

Institut Teknologi Sepuluh Nopembe

Indonesia

Outbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Prof. Dr. ชิโนรัตน์ กอบเดช Dr. Martina Christina Fuss คณาจารย์ SUT Faculty
นักวิจัย Researcher


ประชุมปรึกษาหารือเรื่อง การวางแผนเรื่องการเดินทางไปทำการวิจัยระยะสั้นที่ GSI ของ นางสาวแพรวา การุญ และ นางสาวยุวดี มะลาด โดยมีที่ปรึกษา อาจารย์ชิโนรัตน์ กอบเดช, อาจารย์ชุติมา ตลับนิล และ Dr. Martina Christina Fuss

2020-11-17 ถึง 2020-11-17

สถาบันศูนย์วิจัยไอออนหนักจีเอสไอเฮล์มฮอลทซ์ (GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research) สถาบันศูนย์วิจัยไอออนหนักจีเอสไอเฮล์มฮอลทซ์ (GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research)

เยอรมนี เยอรมนี

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

Total: 67 Record : 7 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018