รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Ms. Andrea Nicole Rio
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


เดินทางมาทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นระยะเวลา 3 เดือน ภายใต้การดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา น้อยสา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2019-03-04 ถึง 2019-06-21

Ngee Ann Polytechnic

Singapore

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาว ตีรณา กรีธาธร นักศึกษา มทส. SUT Student


ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และนางสาวตีรณา กรีธาธร นักศึกษาปริญญาเอก ผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก). เดินทางไปพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 1-8 มีนาคม 2562

2019-03-01 ถึง 2019-03-08

Kagoshima University

Japan

Outbound
หารืองานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ศ. ดร. หนึ่ง เตียอำรุง ผู้บริหาร SUT Executives


ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และนางสาวตีรณา กรีธาธร นักศึกษาปริญญาเอก ผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก). เดินทางไปพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 1-8 มีนาคม 2562

2019-03-01 ถึง 2019-03-08

Kagoshima University

Japan

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ศ. ดร. ภญ. มณฑารพ ยมาภัย คณาจารย์ SUT Faculty


ติดตามความก้าวหน้าการทำวิจัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทำวิทยานิพนธ์

2019-02-03 ถึง 2019-02-16

United States of America

Outbound
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ผศ. ดร. พันธุ์วงค์ คุณธนะวัฒน์ คณาจารย์ SUT Faculty


สัมภาษณ์/ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับนักศึกษา

2019-01-24 ถึง 2019-01-28

Cambodia

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาว โชติกา โกศัลวิตร นักศึกษา มทส. SUT Student


ได้รับทุนรัฐบาลแคนาดาภายใต้ Seed Program

2019-01-02 ถึง 2019-08-30

University of Guelph

Canada

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Asst. Prof. Anto Budiharjo
บุคลากรแลกเปลี่ยน Staff exchange


ปฏิบัติงานวิจัยร่วมทางด้าน Fermentation technology ร่วมกับ รศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2018-12-25 ถึง 2019-01-02

Biotechnology Study Program - Diponegoro University

Indonesia

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Prof. Dr. Dietmar Haltrich
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุม The 6th SUT International Colloquium 2018

2018-12-20 ถึง 2018-12-20

University of Natural Resources and Life Sciences

Austria

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Assoc. Prof. Dr. Sylvain Galier
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก ในที่ปรึกษาของ รศ.ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมาเพื่อรับปริญญาร่วม (Double degree Program) ระหว่าง มทส กับ UPS ตาม Cotutelle de Theses ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2018-12-12 ถึง 2018-12-15

University of Paul Sabatier

France

Inbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. อภิชาติ บุญทาวัน คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางไปศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ National Pingtung University of Science

2018-12-10 ถึง 2018-12-11

National Pingtung University of Science and Technology (NPUSI)

Taiwan

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] 29 [ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018