รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ศ. ดร. มณฑารพ ยมาภัย คณาจารย์ SUT Faculty


ปฏิบัติงานสร้างและติดตามความก้าวหน้าเครือข่ายวิจัยด้านการพัฒนาชีวผลิตภัณฑ์ (Biologics) และเป็นอาจารย์พิเศษที่ BOKU…

2019-03-23 ถึง 2019-05-08

University of Natural Resources and Applied Life Sciences

Austria

Outbound
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาว ผ่องพรรณ ทรงวัฒนา นักวิจัย Researcher


เดินทางไปปฏับัติงานวิจัยด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์ ณ Tokyo University of Agriculture and Technology ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

2019-03-15 ถึง 2019-05-14

Tokyo University of Agriculture and Technology

Japan

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาว ผ่องพรรณ ทรงวัฒนา นักวิจัย Researcher


นำเสนอผลงานทางวิชาการ 5th Asian Conference on Plant-Microbe Symbiosis and Nitrogen Fixation ณ Tokyo University of Agriculture and Technology ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

2019-03-15 ถึง 2019-05-14

Tohoku University

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Ms. Andrea Nicole Rio
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


เดินทางมาทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นระยะเวลา 3 เดือน ภายใต้การดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา น้อยสา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2019-03-04 ถึง 2019-06-21

Ngee Ann Polytechnic

Singapore

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาว ตีรณา กรีธาธร นักศึกษา มทส. SUT Student


ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และนางสาวตีรณา กรีธาธร นักศึกษาปริญญาเอก ผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก). เดินทางไปพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 1-8 มีนาคม 2562

2019-03-01 ถึง 2019-03-08

Kagoshima University

Japan

Outbound
หารืองานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ศ. ดร. หนึ่ง เตียอำรุง ผู้บริหาร SUT Executives


ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และนางสาวตีรณา กรีธาธร นักศึกษาปริญญาเอก ผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก). เดินทางไปพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 1-8 มีนาคม 2562

2019-03-01 ถึง 2019-03-08

Kagoshima University

Japan

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ศ. ดร. ภญ. มณฑารพ ยมาภัย คณาจารย์ SUT Faculty


ติดตามความก้าวหน้าการทำวิจัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทำวิทยานิพนธ์

2019-02-03 ถึง 2019-02-16

United States of America

Outbound
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ผศ. ดร. พันธุ์วงค์ คุณธนะวัฒน์ คณาจารย์ SUT Faculty


สัมภาษณ์/ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับนักศึกษา

2019-01-24 ถึง 2019-01-28

Cambodia

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาว โชติกา โกศัลวิตร นักศึกษา มทส. SUT Student


ได้รับทุนรัฐบาลแคนาดาภายใต้ Seed Program

2019-01-02 ถึง 2019-08-30

University of Guelph

Canada

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Asst. Prof. Anto Budiharjo
บุคลากรแลกเปลี่ยน Staff exchange


ปฏิบัติงานวิจัยร่วมทางด้าน Fermentation technology ร่วมกับ รศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2018-12-25 ถึง 2019-01-02

Biotechnology Study Program - Diponegoro University

Indonesia

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] 29 [ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018