รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ศ. ดร. มณฑารพ ยมาภัย คณาจารย์ SUT Faculty


ดำเนินการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยกับสถาบันและมหาวิทยาลัยที่มี MOU กับภายใต้ความร่วมมือกับ University of Natural Resources and Applied Life Sciences โดยเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Antibody Engineering for Biotechnological Applications ในที่ประชุม The 14th Asian Congress on Biotechnology (ACB2019) และ The 3rd AFOB-EFB on Applied Biocatalysis ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2562 ณ Fullon Hotel Tamsui Flsherman's Wharf, Taipei, Taiwan

2019-06-29 ถึง 2019-07-07

University of Natural Resources and Applied Life Sciences

Taiwan

Outbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
นาย สุทธิพงศ์ ศักดิ์อุบล นักศึกษา มทส. SUT Student


ดำเนินการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยกับสถาบันและมหาวิทยาลัยที่มี MOU กับภายใต้ความร่วมมือกับ University of Natural Resources and Applied Life Sciences โดยนำเสนอผลงานวิจัยภายใต้หัวข้อ Biological Activity of Copra Manno-Oligosaccharide (Mos) Produced by Enzyme Technology ในที่ประชุม The 14th Asian Congress on Biotechnology (ACB2019) และ The 3rd AFOB-EFB on Applied Biocatalysis ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2562 ณ Fullon Hotel Tamsui Flsherman's Wharf, Taipei, Taiwan

2019-06-29 ถึง 2019-07-07

University of Natural Resources and Applied Life Sciences

Taiwan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาว ผ่องพรรณ ทรงวัฒนา นักวิจัย Researcher


เดินทางไปปฏับัติงานวิจัย ณ L ประเทศผรั่งเศส ณ Laboratire des Symbioses Tropicales et Mediterraneennes (LSTM) ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 26 พฤศจิกายน 2562

2019-06-25 ถึง 2019-11-26

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบ Oral Presentation เรื่อง High Yield of Succinic Acid Production from Rice Straw by Metabolically Engineered Escherichia coli

2019-05-25 ถึง 2019-06-01

Portugal

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ศ. ดร. นันทกร บุญเกิด คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Genetics analysis of Bacillus velezensis S141 on increasing N2 fixation efficiency of soybean-Bradyrhizobium symbiosis ในที่ประชุมวิชาการ 5th Asian Conference on Pant-Microbe Symbiosis and Nitrogen Fixation ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น

2019-05-15 ถึง 2019-05-17

Tohoku University

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. พรรณลดา ติดตะบุตร คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Rice and endophytic biofertilizer interactions ในที่ประชุมวิชาการ 5th Asian Conference on Pant-Microbe Symbiosis and Nitrogen Fixation ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น

2019-05-15 ถึง 2019-05-17

Tohoku University

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ศ. ดร. หนึ่ง เตียอำรุง คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Bradyrhizobium sp. Strain DOA9, hero or thief? ในที่ประชุมวิชาการ 5th Asian Conference on Pant-Microbe Symbiosis and Nitrogen Fixation ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น

2019-05-15 ถึง 2019-05-17

Tohoku University

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. อภิชาติ บุญทาวัน คณาจารย์ SUT Faculty


พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ศึกษาดูงานด้านพาสติกชีวภาพและเคมีชีวภาพ

2019-05-02 ถึง 2019-05-12

Netherlands

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Asst. Prof. Dr. Csaba Feher
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ Technology towards xylitol production by Candida boidinii และบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสารเคมีชีวภาพมูลค่าเพิ่มด้วยกระบวนการชีวภาพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เขมวิทย์ จันตะมา เป็นผู้ได้รับอนุมัติดำเนินโครงการ

2019-04-01 ถึง 2019-04-07

Budapest University of Technology and Economics

Hungary

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Dr. Pascal Mermillod
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


เดินทางมาเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำงานวิจัย การฝึกอบรมเทคนิคต่าง ๆ ในการทำงานวิจัยและบรรยายพิเศษให้คณาจารย์และนักศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปีงบประมาณ 2562-2563 ภายใต้หัวข้อ Oviduct, the key element of reproductive success under challenging conditions โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย เป็นผู้ได้รับทุนโครงการวิจัย

2019-03-30 ถึง 2019-04-20

Institute National de la Recherche Agronomique (INRA)

France

Inbound
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษา

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018