รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
ผศ. ดร. บุรทิน ขำภิรัฐ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
0000-00-00 ถึง 0000-00-00

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ. ดร. สถิตย์โชค โพธิ์สอาด คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานทางวิชาการ เสนอผลงานวิชาการ เรื่อง The effectiveness of daily quizzes via social media, instant Messenger and Learning Management system in student learning performance ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 7th European conference on Education (ECE2019) ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ในระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2562
2019-07-17 ถึง 2019-07-23

United Kingdom

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ. ดร. ธวัชพงษ์ พิทักษ์ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "Expectations and Self-Regulated Leaming Behaviors of Thai MOOC Learners" ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The Second International Conference on Business and Information Management (ICBIM ๒๐๑๘) ณ เมือง Barcelona
2018-09-20 ถึง 2018-09-22

Spain

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ. ดร. สรชัย กมลลิ้มสกุล คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "Effect of Product Presentation Formats on Thai Online Consumers' Performance, Preference, and Predicted Product Price" ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The Second International Conference on Business and Information Management (ICBIM ๒ ๐ ๑ ๘) ณ เมือง Barcelona
2018-09-20 ถึง 2018-09-22

Spain

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ. ดร. ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์ คณาจารย์ SUT Faculty

ประชาสัมพันธ์และเจรจาความร่วมมือสหกิจศึกษานานาชาติ
2018-07-30 ถึง 2018-08-02

Vietnam

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รศ. ดร. ศิรปัฐช์ บุญครอง คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิชาการแบบ Oral เรื่อง Cryptanalysis of a Multi-Factor Biometric-Based Remote Authentication Scheme ในการประชุมวิชาการ The 14th International Conference on Computing and Informationa Technology (IC2IT 2018) จัดโดย King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Fern Universitaet in Hagen, Germany
2018-07-05 ถึง 2018-07-06

King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Fern Universitaet in Hagen, Germany

In Thailand
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ผศ. ดร. ฐิติพร มะชิโกวา ผู้บริหาร SUT Executives

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช โดย ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวา และผศ.ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ ได้เดินทางไปเพื่อเจรจาแสวงหาความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ ด้านพืช (อารักขาพืช ปรับปรุงพันธุ์พืช) และแสวงหาความร่วมมือทางการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร เพื่อทำการวิจัย และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พร้อมทั้งได้ประสานงานกับ CIA เพื่อความร่วมมือทางวิชาการต่อไป
2019-06-01 ถึง 2019-06-04

Can Tho University

Vietnam


หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา คณาจารย์ SUT Faculty

เสนอผลงานทางวิชาการ ณ Lisbon ประเทศโปรตุเกส EUBCE2019
2019-05-24 ถึง 2019-05-30

Lisbon

Portugal

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา คณาจารย์ SUT Faculty

ดำเนินติดตามความก้าวหน้าของ นศ เพื่อรับปริญญาร่วม
2018-07-24 ถึง 2018-08-04

Institute National Polytechnique-Toulouse

France

Outbound
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษาาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา คณาจารย์ SUT Faculty

ดำเนินติดตามความก้าวหน้าของ นศ เพื่อรับปริญญาร่วม
2018-07-23 ถึง 2018-08-04

University of Paul sabatier

France

Outbound
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษาาการ

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018