รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Miss Lena Czeloth
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


เดินทางปฏิบัติงานวิจัย ด้าน Antibody engineering and expression ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในที่ปรึกษาของ ศ. ภกญ. ดร.มณฑารพ ยมาภัย

2019-08-01 ถึง 2020-02-15

Universitaet fuer bodenkultur Wien

Thailand Austria

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Assoc. Prof. Dr. Li Cuiquin
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer Exchange


เดินทางมาปฏิบัติงานวิจัย ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในที่ปรึกษาของ รศ. ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา ในหัวข้อ Metabolic Engineering and Bioprocess Engineering Research Unit ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2562

2019-08-01 ถึง 2019-11-15

Guizhou University

Thailand P.R. China

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Miss Magdalena Germ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


เดินทางปฏิบัติงานวิจัย ด้าน Bioprocess optimization for the production of chitosan oligosaccharides from chitosan wastes , using food-grade chitosanase ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในที่ปรึกษาของ ศ. ภกญ. ดร.มณฑารพ ยมาภัย

2019-08-01 ถึง 2020-02-15

University of Natural Resources and life science

Thailand Austria

Inbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Prof. Dr. Bambang Sugiharto
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


พบปะกับคณาจารย์ มทส.และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขยายอ้อย GM ต้านทานไวรัสและทนแล้ง และเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกของเอเชียที่ประสบความสำเร็จในการขยายอ้อยดังกล่าว ณ ห้องประชุมวิชาการ 2 ห้อง C2-124 เวลา 10.00 น. โดยมี รศ. ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ เป็นผู้ประสานงาน

2019-07-24 ถึง 2019-07-24

Jember University

Thailand Indonesia

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Mr. Stefan Kohl
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


เดินทางปฏิบัติงานวิจัย ด้าน Antibody engineering ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในที่ปรึกษาของ ศ. ภกญ. ดร.มณฑารพ ยมาภัย

2019-07-12 ถึง 2019-09-06

University of Natural Resources and life science

Thailand Austria

Inbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
นาย Chai Noy Soem นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัยในห้องปฏิบัติการของ Professor Vincent Eijsink ณ Norwegian University of Life Sciences (NMBU) เมือง AS

2019-07-01 ถึง 2019-11-02

Norwegian University of Life Sciences (NMBU)

Norway

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาว Thae Thae Min นักศึกษา มทส. SUT Student


ดำเนินการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยกับสถาบันและมหาวิทยาลัยที่มี MOU กับภายใต้ความร่วมมือกับ University of Natural Resources and Applied Life Sciences โดยนำเสนอผลงานวิจัยภายใต้หัวข้อ Ldentification of Human Antibody Against Pseudomonas Aerugionsa by Phage Display Technology ในที่ประชุม The 14th Asian Congress on Biotechnology (ACB2019) และ The 3rd AFOB-EFB on Applied Biocatalysis ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2562 ณ Fullon Hotel Tamsui Flsherman's Wharf, Taipei, Taiwan

2019-06-29 ถึง 2019-07-07

University of Natural Resources and Applied Life Sciences

Taiwan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ดร. กุณฑลี ร่างน้อย นักวิจัย Researcher


ดำเนินการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยกับสถาบันและมหาวิทยาลัยที่มี MOU กับภายใต้ความร่วมมือกับ University of Natural Resources and Applied Life Sciences โดยนำเสนอผลงานวิจัยภายใต้หัวข้อ The effects of various formats of antibody on the detection of aflatoxin ในที่ประชุม The 14th Asian Congress on Biotechnology (ACB2019) และ The 3rd AFOB-EFB on Applied Biocatalysis ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2562 ณ Fullon Hotel Tamsui Flsherman's Wharf, Taipei, Taiwan

2019-06-29 ถึง 2019-07-07

University of Natural Resources and Applied Life Sciences

Taiwan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาว ฐิติมา สัมพันธ์อภัย นักศึกษา มทส. SUT Student


ดำเนินการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยกับสถาบันและมหาวิทยาลัยที่มี MOU กับภายใต้ความร่วมมือกับ University of Natural Resources and Applied Life Sciences โดยนำเสนอผลงานวิจัยภายใต้หัวข้อ Targeting Membrane Protein for Antibody Discovery by Whole Cell Bio-Panning of Recombinat Single Chain Fragment Variable (Scfv) Antibody from Phage Display Antibody Library ในที่ประชุม The 14th Asian Congress on Biotechnology (ACB2019) และ The 3rd AFOB-EFB on Applied Biocatalysis ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2562 ณ Fullon Hotel Tamsui Flsherman's Wharf, Taipei, Taiwan

2019-06-29 ถึง 2019-07-07

University of Natural Resources and Applied Life Sciences

Taiwan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ศ. ดร. มณฑารพ ยมาภัย คณาจารย์ SUT Faculty


ดำเนินการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยกับสถาบันและมหาวิทยาลัยที่มี MOU กับภายใต้ความร่วมมือกับ University of Natural Resources and Applied Life Sciences โดยเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Antibody Engineering for Biotechnological Applications ในที่ประชุม The 14th Asian Congress on Biotechnology (ACB2019) และ The 3rd AFOB-EFB on Applied Biocatalysis ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2562 ณ Fullon Hotel Tamsui Flsherman's Wharf, Taipei, Taiwan

2019-06-29 ถึง 2019-07-07

University of Natural Resources and Applied Life Sciences

Taiwan

Outbound
วิทยากรบรรยาย

Total: 1671 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] 27 [ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018