รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์/สำนักงานคณบดี
อ.ดร. ชลาลัย หาญเจนลักษณ์

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
2018-09-18 ถึง 2018-09-22 Japan

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์/อนามัยสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ

ตรวจสอบและจัดทำเอกสารร่างฉบับสมบูรณ์
2018-10-19 ถึง 2018-10-29 Italy

อื่น ๆ
Outbound

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์/อนามัยสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร. ประพัฒน์ เต็มตามวา

นำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อเรื่อง "Health Risk Assessment for Heavy Metals in Municipals Water Supply of Northeastern Region, Thailand." ในการประชุมวิชาการนานาชาติ " International Conference on Treds in Biomedical Engineering, ICT, Manufacturing, Military & Applied Sciences (BCMMA) Osaka, Japan "
2018-09-25 ถึง 2018-09-26 Japan

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อ.ดร พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2018-09-18 ถึง 2018-09-22 Japan

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อ.ดร. พรทิพย์ เย็นใจ

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2018-09-18 ถึง 2018-09-22 Japan

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อ. สุมาลี อุดมบุญญานุภาพ

ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้าน Applied Ergonomics and Design ณ Deft University of Technology
2019-01-02 ถึง 2019-01-31 Netherlands

อื่น ๆ
Outbound

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อ.ดร. เฉลิมศิริ เทพพิทักษ์

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2018-09-18 ถึง 2018-09-22 Japan

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อ.ดร. เฉลิมศิริ เทพพิทักษ์

ประชาสัมพันธ์และเจรจาความร่วมมือสหกิจศึกษานานาชาติ
2018-08-12 ถึง 2018-08-16 Japan

หารือความร่วมมือ
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/


สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับ Shibaura Institute of Technology กำหนดจัดค่ายกิจกรรม gPBL@SUT 2019 Global Project based learning ณ มทส. ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 7-14 มีนาคม และครั้งที่ 2 ในวันที่ 22-29 มีนาคม 2562
2019-03-22 ถึง 2019-03-29 Japan

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
In Thailand

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/


สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับ Shibaura Institute of Technology กำหนดจัดค่ายกิจกรรม gPBL@SUT 2019 Global Project based learning ณ มทส. ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 7-14 มีนาคม และครั้งที่ 2 ในวันที่ 22-29 มีนาคม 2562
2019-03-07 ถึง 2019-03-14 Japan

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
In Thailand

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] 27 [ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018