รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Prof. Trent Munro
อาจารย์ Lecturer


เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ Biologics Workshop. The workshop is to focus on issues essential for GMP manufacturing of therapeutic proteins, especially therapeutic antibody. Activities: first day: Lectures 2nd day: Demonstration & Discussion

2019-11-25 ถึง 2019-11-26

The University of Queensland

Australia

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. พรรณลดา ติตตะบุร คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในที่ประชุมนานาชาติ 21st International Congress on Nitrogen Fixation ในเรื่อง Restricted nodulation of Vigna cv. KPSI by Bradyrhizobium sp. ORS3257 via NopP_7831 effector protein จัดโดย Huazhong Agricultural University,China ณ เมือง Wuhan ประเทศจีน

2019-10-10 ถึง 2019-10-14

Huazhong Agricultural University

P.R. China

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ศ. ดร. หนึ่ง เตียอำรุง คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุม The 21st International Conference on Nitrogen Fixation (ICNF 2019) เรื่อง Evolution of roof nodule symbiosis จัดโดย Huazhong Agricultural University, Wuhan China ประเทศ China

2019-10-10 ถึง 2019-10-15

Huazhong Agricultural University

P.R. China

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาว ณัฐชนก พวงจิตร์ นักศึกษา มทส. SUT Student


นักศึกษาในที่ปรึกษาของ รศ. ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย เดินทางไปโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ซึ่งได้รับคัดเลือกประจำปี พ.ศ. 2562-2563 ภายใต้หัวข้อ Oviduct, the key element of reproductive success under challenging condition ซึ่งได้ทำวิจัยร่วมกับ National Institute of Agronomical Research (INRA) เมือง Tours ในระหว่างวันที่ 12 กันยายน - 12 พฤศจิกายน 2562

2019-09-12 ถึง 2019-10-16

National Institute of Agronomical Research (INRA)

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาว ณัฐชนก พวงจิตร์ นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัยภายใต้หัวข้อ "Oviduct, the key element of reproductive success under challenging condition ซึ่งเป็นการวิจัยร่วมกับ National Institute of Agronomical Research (INRA), Tour ประเทศฝรั่งเศส

2019-09-12 ถึง 2019-12-12

National Institute of Agronomical Research (INRA)

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. รังสรรค์ พาลพ่าย คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัยหัวข้อ Oviduct, the key element of reproductive success under challenging condition ซึ่งเป็นการทำวิจัยร่วมกับ National Institute of Agronomical Research (INRA) ณ เมือง Tours โดยทุนโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 12 กันยายน ถึง 21 กันยายน 2562

2019-09-12 ถึง 2019-11-21

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาว เมริษา ศิริโสภาพงษ์ นักศึกษา มทส. SUT Student


นักศึกษาในที่ปรึกษาของ รศ. ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย เดินทางไปโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ซึ่งได้รับคัดเลือกประจำปี พ.ศ. 2562-2563 ภายใต้หัวข้อ Oviduct, the key element of reproductive success under challenging condition ซึ่งได้ทำวิจัยร่วมกับ National Institute of Agronomical Research (INRA) เมือง Tours ในระหว่างวันที่ 12 กันยายน - 12 พฤศจิกายน 2562

2019-09-12 ถึง 2019-10-16

National Institute of Agronomical Research (INRA)

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Asso. Prof. Li Cuigin
อาจารย์ Lecturer


เดินทางมาปฏิบัติงานวิจัยในหัวข้อ the gene expression analysis during food processing chain of Bifidobacerium animals BF052, and the development of its synbiotic products ร่วมกับ Miss Pachamon Pichayajittipong นักศึกษาในที่ปรึกษาของรองศาสตราจารย์ ดร.เข็มวิทย์ จันต๊ะมา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในระหว่างวันที่ 11 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2562

2019-09-11 ถึง 2019-12-30

Guizhou University

P.R. China

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Miss Lena Czeloth
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


เดินทางปฏิบัติงานวิจัย ด้าน Antibody engineering and expression ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในที่ปรึกษาของ ศ. ภกญ. ดร.มณฑารพ ยมาภัย

2019-08-01 ถึง 2020-02-15

Universitaet fuer bodenkultur Wien

Thailand Austria

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Assoc. Prof. Dr. Li Cuiquin
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer Exchange


เดินทางมาปฏิบัติงานวิจัย ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในที่ปรึกษาของ รศ. ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา ในหัวข้อ Metabolic Engineering and Bioprocess Engineering Research Unit ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2562

2019-08-01 ถึง 2019-11-15

Guizhou University

Thailand P.R. China

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018