รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
อ. ดร. สิรินทร ศรีโพธิ์ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงาน เรื่อง Problem-based Learning and Medical English Materials Design: Inherent Challenges from an EFL Teacher's Perspective ในงานประชุม 2018 2nd International Conference on Linguistics and Literature (ICLL)
2018-07-18 ถึง 2018-07-25

Italy

outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
อ. ดร. สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Enhancing Thai EFL University Students' Reading Comprehension througn a Flipped Cooperative Classroom
2018-07-16 ถึง 2018-07-20

Greece

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
อ. Taizo Mizusaki คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "A Study of the Technical Terms of Bookkeeping which are Overlapped Business Japanese Terms"
2018-07-12 ถึง 2018-10-12

Hong Kong Polytechnic University

Hong Kong

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
ผศ. ดร. อิศรา ประมูลศุข คณาจารย์ SUT Faculty

เสนอผลงานวิชาการเรื่อง Popularisation of Medical Knowledge: Genre Transfer from Medical Research Article to Medical News Article" ในการประชุม SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIOLINGUISTICS
2018-06-09 ถึง 2018-08-09

Hungary

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
ผศ. ดร. อิศรา ประมูลศุข คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง Popularisation of Medical Knowledge:Genre Transfer from Medical Research Article to Medical News Article
2018-02-09 ถึง 2018-10-09

Hungary

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สำนักงานคณบดี
รศ. ดร. วีรพงษ์ พลนิกรกิจ ผู้บริหาร SUT Executives

ไปพัฒนาความร่วมมือและศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ Shibaura Institute of Technology
2018-12-12 ถึง 2018-12-15

Shibaura Institute of Technology (SIT)

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
อ. ดร. วรรณา น่าบูรณะ คณาจารย์ SUT Faculty

เดินทางไปเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำในการสร้างความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรม (Enrepreneurial Leadership & Innovation : Faculty Growth Program for Asia ณ Babson College สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2562
2019-06-21 ถึง 2019-07-06

United Stated

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
อ. ดร. นิศาชล จำนงศรี คณาจารย์ SUT Faculty

ศึกษากระบวนการต่อยอดงานวิจัยด้าน Health and Wellness ที่มีศักยภาพเพื่อไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในต่างประเทศ ในงาน Bio International Convention 2019 ณ Bio International Convention 2019 ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2562
2019-06-01 ถึง 2019-06-10

United Stated

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
ผศ. ดร. อดิศักดิ์ สุวิทวัส คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยแบบ ORAL เรื่อง "New Product Development for Food Restrarurant : Competitive Advantage for Food Entrepreneurs"
2019-04-30 ถึง 2019-05-03

Malaysia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
รศ. ดร. ขวัญกมล ดอนขวา คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ ร่วมเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "The Effects of Engineers' Creatkve Behaviors on the Innovation of Products and Process of Services in the Construction Management"
2019-04-21 ถึง 2019-04-30

Czech Republic

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018