รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นันทกร บุญเกิด คณาจารย์ SUT Faculty


ไปติดตามงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไวน์และสุราของ Xichang Chia Tai Wine Co., Ltd., CP Group Agro-Industry and Food Business China Area Daying ในระหว่าววันที่ 17-22 ธันวาคม 2562

2019-12-17 ถึง 2019-12-22

China

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Dr. Pascal Mermillod
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


เดินทางมาเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำงานวิจัย การฝึกอบรมเทคนิคต่าง ๆ ในการทำงานวิจัยและบรรยายพิเศษให้คณาจารย์และนักศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปีงบประมาณ 2562-2563 ภายใต้หัวข้อ Oviduct, the key element of reproductive success under challenging conditions โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย เป็นผู้ได้รับทุนโครงการวิจัย

2019-12-03 ถึง 2019-12-19

Institute National de la Recherche Agronomique (INRA)

France

Inbound
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Prof. Olivier Laurent
อาจารย์ Lecturer


เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ Biologics Workshop. The workshop is to focus on issues essential for GMP manufacturing of therapeutic proteins, especially therapeutic antibody. Activities: first day: Lectures 2nd day: Demonstration & Discussion

2019-11-25 ถึง 2019-11-26

Dauntless Pharmaceuticals

United States of America

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Prof. Trent Munro
อาจารย์ Lecturer


เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ Biologics Workshop. The workshop is to focus on issues essential for GMP manufacturing of therapeutic proteins, especially therapeutic antibody. Activities: first day: Lectures 2nd day: Demonstration & Discussion

2019-11-25 ถึง 2019-11-26

The University of Queensland

Australia

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. พรรณลดา ติตตะบุร คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในที่ประชุมนานาชาติ 21st International Congress on Nitrogen Fixation ในเรื่อง Restricted nodulation of Vigna cv. KPSI by Bradyrhizobium sp. ORS3257 via NopP_7831 effector protein จัดโดย Huazhong Agricultural University,China ณ เมือง Wuhan ประเทศจีน

2019-10-10 ถึง 2019-10-14

Huazhong Agricultural University

P.R. China

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ศ. ดร. หนึ่ง เตียอำรุง คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุม The 21st International Conference on Nitrogen Fixation (ICNF 2019) เรื่อง Evolution of roof nodule symbiosis จัดโดย Huazhong Agricultural University, Wuhan China ประเทศ China

2019-10-10 ถึง 2019-10-15

Huazhong Agricultural University

P.R. China

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาว ณัฐชนก พวงจิตร์ นักศึกษา มทส. SUT Student


นักศึกษาในที่ปรึกษาของ รศ. ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย เดินทางไปโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ซึ่งได้รับคัดเลือกประจำปี พ.ศ. 2562-2563 ภายใต้หัวข้อ Oviduct, the key element of reproductive success under challenging condition ซึ่งได้ทำวิจัยร่วมกับ National Institute of Agronomical Research (INRA) เมือง Tours ในระหว่างวันที่ 12 กันยายน - 12 พฤศจิกายน 2562

2019-09-12 ถึง 2019-10-16

National Institute of Agronomical Research (INRA)

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาว ณัฐชนก พวงจิตร์ นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัยภายใต้หัวข้อ "Oviduct, the key element of reproductive success under challenging condition ซึ่งเป็นการวิจัยร่วมกับ National Institute of Agronomical Research (INRA), Tour ประเทศฝรั่งเศส

2019-09-12 ถึง 2019-12-12

National Institute of Agronomical Research (INRA)

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. รังสรรค์ พาลพ่าย คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัยหัวข้อ Oviduct, the key element of reproductive success under challenging condition ซึ่งเป็นการทำวิจัยร่วมกับ National Institute of Agronomical Research (INRA) ณ เมือง Tours โดยทุนโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 12 กันยายน ถึง 21 กันยายน 2562

2019-09-12 ถึง 2019-11-21

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาว เมริษา ศิริโสภาพงษ์ นักศึกษา มทส. SUT Student


นักศึกษาในที่ปรึกษาของ รศ. ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย เดินทางไปโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ซึ่งได้รับคัดเลือกประจำปี พ.ศ. 2562-2563 ภายใต้หัวข้อ Oviduct, the key element of reproductive success under challenging condition ซึ่งได้ทำวิจัยร่วมกับ National Institute of Agronomical Research (INRA) เมือง Tours ในระหว่างวันที่ 12 กันยายน - 12 พฤศจิกายน 2562

2019-09-12 ถึง 2019-10-16

National Institute of Agronomical Research (INRA)

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018