รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีอาหาร
นางสาว สกุลพัชร หอมขาว

เข้าร่วมกิจกรรม International Workshop on Traditional Fermented Food 2018 โดยมี Universitas Sebelas Maret (UNS) เป็นเจ้าภาพ
2018-06-11 ถึง 2018-10-11 Indonesia

เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีอาหาร
ผศ. ดร. สุนันทา ทองทา

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Crystalization of debranched amylomaltdse-treated cassava starches in relation to thermal stability and enzyme digestibility ในการประชุมวิชาการ Cerals & Grains 18-AACC International Annual Meeting ณ กรุงลอนดอน
2018-10-21 ถึง 2018-10-23 United Kingdom

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีอาหาร
นาย เอกพร ศรีโพธิ์

เข้าร่วมกิจกรรม International Workshop on Traditional Fermented Food 2018 โดยมี Universitas Sebetas Maret (UNS) เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม
2018-06-11 ถึง 2018-10-11 Indonesia

เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
Dr. Bounthong Bouahom

มาเจรจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2018-12-20 ถึง 2018-12-21 Laos

หารือความร่วมมือ
Inbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
Ms. Claudia Sofla Ferriera Raposo

ดำเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Algarve ประเทศโปรตุเกส โดยจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ และทัศนศึกษา สำรวจฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในภาคอีสานตอนล่างระหว่างวันที่ 5-30 พฤศจิกายน 2561
2018-11-05 ถึง 2018-11-30 Portugal

เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ
Inbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
Mr. Hugo Jean-Claude Simon Barbarin

มาฝึกงาน ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ในที่ปรึกษาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศาเป็นระยะเวลา 6 เดือน
2019-01-07 ถึง 2019-06-30 France

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Inbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
Dr. Ichida Kensuke

ดำเนินกิจกรรมพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและการเรียนการสอนระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและ Dr. Ichida Kensuke นักวิจัยเต็มเวลาหลังปริญญาเอกจาก Tokyo University of Marine Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น ไปทัศนศึกษาและสำรวจฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย จังหวัดฉะเชิงเทรา และฟาร์มเพาะพันธ์ปลาน้ำจืด จังหวัดสระบุรี
2018-10-18 ถึง 2018-10-31 Japan

ปฏิบัติงานวิจัย
Inbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
Mr. Khamphone Mounlamai

มาเจรจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0000-00-00 ถึง 2018-12-21 Laos

หารือความร่วมมือ
Inbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
Prof. Dr. Pedro Miguel Leal Rodrigues

ดำเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Algarve ประเทศโปรตุเกส โดยจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ และทัศนศึกษา สำรวจฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในภาคอีสานตอนล่างระหว่างวันที่ 5-30 พฤศจิกายน 2561
2018-05-11 ถึง 2018-11-30 Portugal

เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ
Inbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
Mr. Sayadath Norasing

มาเจรจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2018-12-20 ถึง 2018-12-21 Laos

หารือความร่วมมือ
Inbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018