รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
Mr. Kitati Yuichiro
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


มาแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะเวลา 1 เดือน ภายใต้การกำกับดูแลของ ศ. ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์

2018-08-27 ถึง 2018-09-21

Shinshu University

Japan

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
Mr. Koki Hattiri
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


มาแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะเวลา 1 เดือน ภายใต้การกำกับดูแลของ ศ. ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์

2018-08-27 ถึง 2018-09-21

Shinshu University

Japan

Inbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
นาย วิศรุต เชื้อขุนทด นักศึกษา มทส. SUT Student


นักศึกษาระดับปริญญาโทเดินทางไปศึกษาและปฏิบัติงานวิจัยในโครงการ Double Degree Program (Master’s Program) ณ ShinShu University ประเทศญี่ปุ่น

2018-08-24 ถึง 2019-09-24

Shinshu University

Japan

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
รศ. ดร. ปราโมทย์ แพงคำ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานเรื่อง Effect of Pleurotus species pretreatment of lignocellulose on a reduction in lignin of rice stubble" ในที่ประชุม 69 Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP 2017X ณ Dubrovnik

2018-08-22 ถึง 2018-08-31

Croatia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ผศ. ดร. อารักษ์ ธีรอำพน คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Effect of induction media on callus formation in un-pollinated ovule culture of three cultivars melon ในการประชุมนานาชาติ XXX International Horticultural Congress (IHC2018)

2018-08-11 ถึง 2018-08-17

Turkey

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศ. ดร. ปิยะดา อลิณาณ์ ตันาสวัสดิ์ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเข้าหารือแนวทางการทำวิจัย

2018-04-07 ถึง 2018-07-07

Cambodia

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. อภิชาติ บุญทาวัน คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ 2019 APLSBE The Asia-Pacific Conference on Life Science and Biological Engineering เรื่อง Investigation of Direct Ethanot Fuel Cell (DEFC) with Prepared from Epoxidized Natural Rubbers (ENRs) ในระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2563 ประเทศญี่ปุ่น

2020-03-24 ถึง 2020-03-26

The Asia-Pacific Conference on Life Science and Biological Engineering APLSBE

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Mr. Chen Zhongbao
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


เดินทางมาวิจัยระยะสั้น ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในที่ปรึกษาของ ผศ. ดร.ปริญญา น้อยสา ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง วันที่ 8 เมษายน 2563

2020-01-10 ถึง 2020-04-08

Zunyi Medicial University Suranaree University of Technology

Thailand China

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางไปติดต่อประสานงานด้านการวิจัย และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ School of Industrial Technology, Universiti Sins Malaysia ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2563 ให้เกิดการพัฒนาความเป็นสากลของศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านจุลินทรีย์อุตสาหกรรมของนักศึกษาและนักวิจัยของ มทส. ร่วมกับนักวิจัยในกลุ่มประเทศอาเซียน อันจะนำไปสู่การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตต่อไป

2020-01-08 ถึง 2020-01-12

Universiti Sins Malaysia

Malaysia

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นันทกร บุญเกิด คณาจารย์ SUT Faculty


ไปติดตามงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไวน์และสุราของ Xichang Chia Tai Wine Co., Ltd., CP Group Agro-Industry and Food Business China Area Daying ในระหว่าววันที่ 17-22 ธันวาคม 2562

2019-12-17 ถึง 2019-12-22

China

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

Total: 1671 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018