รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
ผศ. จินดาพร แสงกาญจนวนิช คณาจารย์ SUT Faculty

เข้าร่วมประชุมสัมมนาด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ "Confiuence; An ensemble of ELT pedagogies"
2019-06-01 ถึง 2019-06-01

Hong Kong Baptist University เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
รศ. ดร. อัญชลี วรรณรักษ์ คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "Pragmatic Competence of Thai EFL University Students Majoring in Business Studies"
2019-06-01 ถึง 2019-06-10

Hungary

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
ผศ. สิรินทร แสงกาญจนวนิช คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานวิชาการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาด้านการสอนภาษาอังกฤษ "Confluence: An ensemble of ELT pedagogies"
2019-05-30 ถึง 2019-06-02

P.R. China

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
อ. ดร. กุลภักดิ์ กองสุวรรณกุล คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ ร่วมเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "Exploring functionality of the concordance-based cloze item type: Some caveats from contrastive verbalization data"
2019-05-23 ถึง 2019-05-26

Turkey

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
ดร. บุษกร ยอดคำลือ คณาจารย์ SUT Faculty

เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ในการประชุมระดับนานาชาติ 36th International Conference on English Language Teaching and Learning ณ เมือง Taichung ประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน
2019-05-17 ถึง 2019-05-18

เมือง Taichung

ประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
รศ. ดร. อัญชลี วรรณรักษ์ คณาจารย์ SUT Faculty

เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ในการประชุมระดับนานาชาติ 36th International Conference on English Language Teaching and Learning ณ เมือง Taichung ประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน
2019-05-17 ถึง 2019-05-18

เมือง Taichung

ประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
อ. ดร. บุษกร ยอดคำลือ คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ ประชุมสัมมนา
2019-05-15 ถึง 2019-05-20

Taiwan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
รศ. ดร. อัญชลี วรรณรักษ์ คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ ประชุมสัมมนา
2019-05-15 ถึง 2019-05-20

Taiwan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
อ. ดร. สิรินทร ศรีโพธิ์ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานเรื่อง Roles of L1 and L2 on L3 Learning Difficulties
2019-05-02 ถึง 2019-05-04

Croatia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
อ. ดร. สิรินทร ศรีโพธฺ์ คณาจารย์ SUT Faculty

ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง “Ideological Construction in High School English Textbooks in China: A Binary Position and the Lack of “Othering” ในการประชุม LIF2019 – 6 the International Language in Focus Conference Language, Research, and Teaching in the 21st Century ณ Dubrovnik ประเทศโครเอเชีย ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2562
2019-05-02 ถึง 2019-05-04

Dubrovnik ประเทศโครเอเชีย

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018