รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีอาหาร
Dr. Muhammad Zukhrufuz Zaman

อาจารย์แลกเปลี่ยนจาก Universitas Sebelas Maret มาเป็นเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาวิชาการหัวข้อ Biogenic amines and their degradation by microorganisms in food ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้อง C2-124 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2018-10-17 ถึง 2018-10-17 Indonesia

วิทยากรบรรยาย
Inbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีอาหาร
Dr. Raden Baskara Katri Anandito, M.P

เดินทางมาพัฒนาความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัย สัมมนาวิชาการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาจากอินโดนีเซีย ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2018-10-16 ถึง 2018-10-20 Indonesia

ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษา
Inbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีอาหาร
Mr. Robin Jung

เดินทางมาหารืองานวิจัยด้าน Food ezyme และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยโปรตีนอาหาร ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2019-03-28 ถึง 2019-03-29 South Korea

หารืองานวิจัย
Inbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีอาหาร
Prof. Dr. Won B. Yoon

เดินทางมาหารืองานวิจัยด้าน Food ezyme และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยโปรตีนอาหาร ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2019-03-28 ถึง 2019-03-29 South Korea

หารืองานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีอาหาร
รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล

เดินทางไปศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ Kobe University, Japan
2018-12-07 ถึง 2018-12-08 Japan

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีอาหาร
รศ.ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Current trends in bioactive peptides from muscle foods and their potential applications"
2018-09-23 ถึง 2018-09-28 Indonesia

วิทยากรบรรยาย
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีอาหาร
อ. ดร. พัชรินทร์ ศิริงาน

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเข้าหารือแนวทางการทำวิจัย
2018-04-07 ถึง 2018-07-07 Cambodia

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีอาหาร
ผศ. ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์

เดินทางไปศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ Kobe University, Japan
2018-12-07 ถึง 2018-12-08 Japan

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีอาหาร
ผศ. ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์

นำเสนอผลงานวิชาการแบบ Oral Presentation เรื่อง Cytotoxicity and cell adhesion property of Lactobacillus sp. 21C2-10
2018-08-16 ถึง 2018-08-20 Japan

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีอาหาร
ผศ. ดร. ศิวัฒ ไทยอุดม

นำเสนอผลงานวิชาการ แบบ Oral Presentation ในเรื่อง "The Survival of Bifidobacterium longum in Frozen Yoghurt Ice Cream and Its Properties Affected by Prebiotics (GOS and FOS) and Fat Content"
2018-08-15 ถึง 2018-08-20 Japan

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018