รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
Ms. Shimabukuro Wakako
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


นักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Shinshu University เข้าร่วม One month Summer Study Program at School of Crop Production Technology (Class and laboratory) ภายใต้การกำกับดูแลของ Prof. Piyada alisha tantasawat ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

2019-08-26 ถึง 2019-09-20

Shinshu University

Thailand Japan

Inbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
Ms. Toyama Nami
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


นักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Shinshu University เข้าร่วม One month Summer Study Program at School of Crop Production Technology (Class and laboratory) ภายใต้การกำกับดูแลของ Prof. Piyada alisha tantasawat ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

2019-08-26 ถึง 2019-09-20

Shinshu University

Thailand Japan

Inbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
Ms. Nami Toyama
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


นักศึกษา จำนวน 3 คนมีดังนี้ 1. Ms Nami Toyama 2. Ms Wakako bulcuro 3. Ms Chiaki Ando เดินทางมา มทส. ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพื่อมาศึกษา (ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา) ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์เครื่องมือฯ ฟาร์มมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก และที่เกี่ยวข้อง

2019-08-24 ถึง 2019-09-21

Shinshu University

Thailand Japan

Inbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
Dr. P. NARENDRA KUMAR
นักวิจัย Researcher


เดินทางมาปฏิบัติงานวิจัยหลังปริญญาเอก ในการดูแลของผศ. ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ

2019-08-01 ถึง 2019-08-10

OSMANIA UNIVERSITY

India

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศ. ปิยะดา ตันตสวัสดิ์ คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางไปหารือความร่วมมือและติดตามความก้าวหน้าในการทำวิจัยของนางสาวกิติยา อาษากิจ และนายวิศรุุต เชื้อขุนทุด นักศึกษา มทส. ในหลักสูตร Double degree Program (DDP) ร่วมกับ Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น

2019-07-28 ถึง 2019-07-29

Shinshu University

Japan

Outbound
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศ. ดร. ปิยะดา อลิณาณ์ ตันตสวัสดิ์ คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าในการทำวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตร Double degree Program (DDP) ร่วมกับ Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น

2019-07-26 ถึง 2019-07-29

Shinshu University

Japan

Outbound
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศ. ดร. ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางไปเจรจาความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา เพื่อสหกิจศึกษาและทำวิจัยระยะสั้น

2019-07-26 ถึง 2019-07-27

Shinshu University

Japan

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศ. ปิยะดา ตันตสวัสดิ์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม The 3rd International Conference on Education and Multimedia Technology (ICMET 2019) at Nagoya , 22-25 July 2019

2019-07-22 ถึง 2019-07-25

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศ. ดร. ปิยะดา อลิณาณ์ ตันตสวัสดิ์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการหัวข้อ Attitudes toward using e-Courseware in flipped classroom teaching and learning approach of the Suranaree University of Technology students in the Application of Biotechnology in Crop Production course ในที่ประชุม 2019 3th International Conference on Education and Multimedia Technology (ICEMT2019) ณ เมือง Nagoya ประเทศญี่ปุ่น

2019-07-22 ถึง 2019-07-25

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ผศ. ดร. ณัฐธิญา เปือนสันเทียะ คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางไปแสวงหาความร่วมมือ และพบปะกับ ผู้บริหาร Can Tho University เพื่อหารือความร่วมมือด้านการวิจัย และความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา

2019-06-01 ถึง 2019-06-04

Can Tho University

Vietnam

Outbound
หารือความร่วมมือ

Total: 1671 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018