รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
อ. ดร. อดิศักดิ์ สุวิทวัส คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง The Elements of Service Blueprint for Food Delivery Service Entrepreneurs: Acase Study of Entrepreneurs at Nakhon Ratchasima Province ในการประชุมนานาชาติ ESU 2018 Conference and Doctoral Program on Entrepreneurship ณ เมือง Lodz
2018-09-09 ถึง 2018-09-15

Poland

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
อ. ดร. นิศาชล จำนงศรี คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ
2018-08-22 ถึง 2018-08-26

Malaysia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
ผศ. ดร. อดิศักดิ์ สุวิทวัส คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิจัยแบบ ORAL เรื่อง "Entrepreneurial Passion Domains Small and Medium Enterprises (SMEs) : A Case Strudy of Buriram Province, Thailand" ในการประชุมวิชาการ "The International Conference on Management in Emerging Market (ICMEM) 2018" ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย
2018-08-08 ถึง 2018-10-08

Indonesia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
อ. ดร. นิศาชล จำนงศรี คณาจารย์ SUT Faculty

ปฏิบัติงานวิจัย
2018-07-25 ถึง 2018-08-02

Japan

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
อ. รัชฎาพร วิสุทธากร ผู้บริหาร SUT Executives

เข้าร่วมประชุม TNE peer review ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ UK-Thailand Transnational Education Development โดยจัดขึ้น ณ Westminster Business School, University of Westminster
2018-06-05 ถึง 2018-11-05

United Kingdom

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
ผศ. ดร. บุรทิน ขำภิรัฐ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
0000-00-00 ถึง 0000-00-00

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ. ดร. สถิตย์โชค โพธิ์สอาด คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานทางวิชาการ เสนอผลงานวิชาการ เรื่อง The effectiveness of daily quizzes via social media, instant Messenger and Learning Management system in student learning performance ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 7th European conference on Education (ECE2019) ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ในระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2562
2019-07-17 ถึง 2019-07-23

United Kingdom

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ. ดร. ธวัชพงษ์ พิทักษ์ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "Expectations and Self-Regulated Leaming Behaviors of Thai MOOC Learners" ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The Second International Conference on Business and Information Management (ICBIM ๒๐๑๘) ณ เมือง Barcelona
2018-09-20 ถึง 2018-09-22

Spain

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ. ดร. สรชัย กมลลิ้มสกุล คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "Effect of Product Presentation Formats on Thai Online Consumers' Performance, Preference, and Predicted Product Price" ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The Second International Conference on Business and Information Management (ICBIM ๒ ๐ ๑ ๘) ณ เมือง Barcelona
2018-09-20 ถึง 2018-09-22

Spain

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ. ดร. ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์ คณาจารย์ SUT Faculty

ประชาสัมพันธ์และเจรจาความร่วมมือสหกิจศึกษานานาชาติ
2018-07-30 ถึง 2018-08-02

Vietnam

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

Total: 1199 Record : 120 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018