รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาว ผ่องพรรณ ทรงวัฒนา

เดินทางไปปฏับัติงานวิจัยและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ Tokyo University of Agriculture and Technology ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
2019-03-15 ถึง 2019-05-17

ปฏิบัติงานวิจัย
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. พรรณลดา ติตตะบุตร

ไปหารือและติดตามผลงานวิจัยตามเงื่อนไขของโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2560-2561 (โครงการ Characterization of T3SS effectors playing important role in the establishment of the symbiosis between bradyrhizobium strains and tropical legumes ณ Laboratory of tropical and Mediterranean Symbioses (LSTM)
2018-11-16 ถึง 2018-11-25 France

หารืองานวิจัย
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ
รศ.ดร. พรรณลดา ติตตะบุตร

ไปหารือและติดตามผลงานวิจัยตามเงื่อนไขของโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2560-2561 (โครงการ Characterization of T3SS effectors playing important role in the establishment of the symbiosis between bradyrhizobium strains and tropical legumes ณ Laboratory of tropical and Mediterranean Symbioses (LSTM)
2018-11-16 ถึง 2018-11-25 France

หารือความร่วมมือ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ
ผศ.ดร. พรรณลดา ติตตะบุตร

เข้าร่วมโครงการขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย
2018-06-08 ถึง 2018-11-08 Taiwan

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ
ผศ.ดร. พรรณลดา ติตตะบุตร

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเข้าหารือแนวทางการทำวิจัย
2018-04-07 ถึง 2018-07-07 Cambodia

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ
ศ.ดร.ภญ. มณฑารพ ยมาภัย

ติดตามความก้าวหน้าการทำวิจัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทำวิทยานิพนธ์
2019-02-03 ถึง 2019-02-16 United Stated

ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษา
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ
ศ.ดร.ภญ. มณฑารพ ยมาภัย

- เตรียมความพร้อมและหารือกับ BOKU เพื่อการสร้างความร่วมมือ tri-party ทางการวิจัยด้าน Food Biotechnology กับ University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca, Faculty of Food Science&Technology - เข้าร่วมประชุม ได้รับเชิญให้เป็นองค์ปาฐก ในฐานะPlenary Lecture - ปรึกษาหารือในเรื่องการทำวิจัยเพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา - ติดตามประเมินผลการเดินทางของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก BOKU - หารือการสร้างความร่วมมือโครงการวิจัยร่วมด้าน Nanobiotechnoogy
2018-09-24 ถึง 2018-10-12 Austria

หารือความร่วมมือ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ
ศ.ดร.ภญ. มณฑารพ ยมาภัย

เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการทำวิจัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทำวิทยานิพนธ์ ด้วยทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (SUR-PhD)
2018-08-13 ถึง 2018-08-19 United Stated

ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษา
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ
ศ. ดร. หนึ่ง เตียอำรุง

ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และนางสาวตีรณา กรีธาธร นักศึกษาปริญญาเอก ผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก). เดินทางไปพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 1-8 มีนาคม 2562
2019-03-01 ถึง 2019-03-08 Japan

หารืองานวิจัย
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ
ศ. ดร. หนึ่ง เตียอำรุง

ไปหารือและติดตามผลงานวิจัยตามเงื่อนไขของโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2560-2561 (โครงการ Characterization of T3SS effectors playing important role in the establishment of the symbiosis between bradyrhizobium strains and tropical legumes ณ Laboratory of tropical and Mediterranean Symbioses (LSTM)
2018-11-16 ถึง 2018-11-25 France

หารืองานวิจัย
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018