รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
อ. ดร. กมลชนก อำนาจกิติกร คณาจารย์ SUT Faculty


ปฏิบัติงานวิจัย ในหัวข้อ Roles of phytoglovin and nitric oxide in triggering plant responses to microbial symbiosis and abiotic stress respone

2019-12-14 ถึง 2020-02-29

Kagoshima University

Japan

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ผศ. ดร. ธีรยุทธ เกิดไทย Mr. Liu fanzhi คณาจารย์ SUT Faculty
นักวิจัย Researcher


Mr. Liu fanzhi ตำแหน่ง Research fellow จาก Institute of subtropical crops, Guizhou Academy of Agricultural Sciences (GZAAS) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ Mr.Ou zhenggui Mr. Han shuquan Mr. Shen gang และ Miss. Yang xiaoyu ตำแหน่ง Associate research fellow ได้เดินทางมาเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัยและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

2019-10-14 ถึง 2019-10-17

Guizhou Academy of Agricultural Sciences (GZAAS)

P.R. China

Inbound
หารืองานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
อ. ดร. กมลชนก อำนาจกิติกร คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมประชุม 21st International congress on nitrogen fixation" เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ หัวข้อ "Enhanced-ACC deaminase activity of Bradyrhizobium sp. SUT9-2 Alleviated Water Deficit Stress in Rice" "

2019-10-10 ถึง 2019-10-15

Huazhong Agricultural University

P.R. China

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ผศ. ดร. ฐิติพร มะชิโกวา คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Cassava Root Distribution Responses to Soil Moisture Levels ในที่ประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง ISER-667th International Conference on Agricultural and Biological Science (ICABS) ณ ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2562

2019-09-26 ถึง 2019-09-27

Taiwan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ผศ. ดร. สุดชล วุ้นประเสริฐ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานเรื่อง Effects of Water Supply and Intercropping on Survival Rate and Growth of Para Rubber (Havea brasiliensis) ในที่ประชุม ISER 667 International Conference on Agricultural and Biology Science (ICABS 2019) ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตัหวัน)

2019-09-26 ถึง 2019-09-27

Taiwan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
อ. ดร. กมลชนก นาจกิติกร คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางไปทำกิจกรรมแสวงหาความร่วมมือกับ National Sun Yat - Sen University เรื่อง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพื่อมาศึกษา (ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา) จัดโดย National Sun Yat - Sen University ณ ประเทศสาธารณรัฐจีน

2019-09-25 ถึง 2019-09-29

National Sun Yat-Sen University

Taiwan

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
อ. ดร. กมลชนก อำนาจกิติกร คณาจารย์ SUT Faculty


อ.ดร.กมลชนก อำนาจกิติกร และ อ.ดร.สุกัญญา เอี่ยมลออ เป็นตัวแทนของสาขาวิชาฯ เดินทางไปทำกิจกรรมแสวงหาความร่วมมือ

2019-09-25 ถึง 2019-09-29

National Sun Yat-Sen University

P.R. China

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
อ. ดร. สุกัญญา เอี่ยมลออ คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางไปทำกิจกรรมแสวงหาความร่วมมือกับ National Sun Yat - Sen University เรื่อง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพื่อมาศึกษา (ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา) จัดโดย National Sun Yat - Sen University ณ ประเทศสาธารณรัฐจีน

2019-09-25 ถึง 2019-09-29

National Sun Yat-Sen University

Taiwan

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
Ms. Ando Chiaki
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


นักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Shinshu University เข้าร่วม 2 month - 1 trimester, research program ภายใต้การกำกับดูแลของ Prof. Piyada alisha tantasawat ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

2019-09-02 ถึง 2019-11-15

Shinshu University

Thailand Japan

Inbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
Asst. Prof. Dr. Hamano Mitsuru
อาคันตุกะเยือน Visitor


เดินทางมาเจรจาความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อมาศึกษาที่ มทส. ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

2019-08-26 ถึง 2019-08-27

Shinshu University

Thailand Japan

Inbound
หารือความร่วมมือ

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018