รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
รศ. พญ. ชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์ คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นผู้บรรยายรับเชิญ ((invited speacker)
2019-03-21 ถึง 2019-03-25

United Stated

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
รศ. พญ. สรญา แก้วพิทูลย์ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "COMMUNITY-BASED INTERVENTION FOR LIVER FLUKE IN NAKHON RATCHASIMA,NORTHEAST, THAILAND"
2018-11-26 ถึง 2018-11-30

New Zealand

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
อ. นพ. ดร. นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล คณาจารย์ SUT Faculty

เข้าร่วมกิจกรรม The 1st AUAP Inter-University Basketball and Cheerleading Competition
2018-09-16 ถึง 2018-09-24

Sias University

P.R. China

Outbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
รศ. พญ. สรญา แก้วพิทูลย์ คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย SES model approaches to control of Opisthorchis viverrini in the endemic areas of Thailand
2018-08-22 ถึง 2018-08-24

South Korea

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
เวชศาสตร์ปริวรรต
Miss Monica Leng นักศึกษา มทส. SUT Student

นำเสนอผลงาน Detection of carcinogenic liver fluke in stool by polymerase chain reaction using ITS2 ณ Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019 ณ The Mitsui Garden Hotel in Hiroshima ในระหว่างวันที่ 21-26 มีนาคม 2562
2019-03-21 ถึง 2019-03-26

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ผศ. พญ. พักตร์วิมล ศุภลักษณศึกษากร คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง Online evaluation: a tool to improve learning outcome
2018-09-21 ถึง 2018-09-30

Switzerland

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ผศ. พญ. พักตร์วิมล ศุภลักษณศึกษากร คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Online formative evaluation: a tool to improve learning outcome ในการประชุมวิชาการนานาชาติ An International Association for Medical Education (AMEE 2018):Educating the future healthcare professional and the roles of the teacher
2018-08-25 ถึง 2018-08-29

Switzerland

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิกวิทยา
พญ. ฐิตินาฎ คงแป้น คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ ประชุมวิชาการ AOA-HNSF Annual meeting & OTO experience 2018 และ Present paper in Atlanta, Georgia, October 7-10, for Scientific Poster abstract, entitled Tonsillectomy of otolaryngology Head and Neck Surgery Foundation
2018-07-10 ถึง 2018-10-10

United Stated

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
อ. รัชฎาพร วิสุทธากร คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรม Ashoka U Exchange 2019 Beyond Boundaries and Borders: Expanding Possibilities for the Future of Higher Education
2019-02-20 ถึง 2019-02-26

United Stated

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
อ. ดร. กุลภักดิ์ กองสุวรรณกุล คณาจารย์ SUT Faculty

เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Language Domains in Engaging in the Concordance-based Cloze Item Type: An Evaluation of Discriminability” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เวียนมาจัดในประเทศไทย The 17th AsiaTEFL International Conference and the 6th Foreign Language Learning and Teaching International Conference 2019 ณ กรุงเทพฯ ในวันที่ 27–29 มิถุนายน 2562 นั้น
2019-06-27 ถึง 2019-06-29

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

In Thailand
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018