รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์
อ. พญ. กัณฐิกา วศินพงศ์วณิช คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Can Paravertebral Muscle MRI Assessment Be Used For Determining Potential Recurrent Hemiated Disc? : A Nested case-control Study
2019-05-14 ถึง 2019-05-20

Canada

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์
อ. พ.ท. นพ. บุระ สินธุภากร คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Randomized, Double-Blind, Plaaebo-Controlled Study to Compare the Efficacy of Combination of Lidocaine with Ketorolac or Triamcinolone versus Lidocaine Alone for Soft Tissue Injuries ในที่ประชุม 2019 Paris World Congress on Osteopoposls, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases ณ ประเทศฝรั้งเศส
2019-04-03 ถึง 2019-04-08

France

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์
อ. นพ. สุวิทยา เธียรประสาน คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอบทความวิจัย เรื่อง "Prevalence of Radiographic Morphology of the Anterior Inferior Iliac Spine in causing Hip Pain"
2018-10-27 ถึง 2018-11-05

P.R. China

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์
อ. พญ. ดร. ปิยาอร นำไพศาล คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Title School Based Approach for Community Engagement in Young Medical Students, a Preliminary Report"
2018-10-14 ถึง 2018-10-19

Australia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์
อ. พญ. กัณฐิกา วศินพงศ์วณิช คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Clinical Outcomes and Complication of Full Endoscopic Interlaminar Lumbar Discectomy in an International Hospital in Thailand
2018-07-18 ถึง 2018-07-21

Taiwan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์
อ. พ.ท. นพ. บุระ สินธุภากร คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานทางวิชาการด้วยทุนส่วนตัว
2018-07-07 ถึง 2018-07-13

France

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
อายุรศาสตร์
อ. นพ. ก่อเกียรติ์ กังวาลทัศน์ คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมวิชาการ 2018 ESMO ASIA Congress
2018-11-23 ถึง 2018-11-25

Singapore

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
อายุรศาสตร์
ผศ. นพ. สราวุธ สุขสุผิว คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานทางวิชาการ บทความวิจัยเรื่อง A Young Patient with Acute Memory Loss (A case report) and Perspective View of the Student with Ealry Clinical Exposure ในการประชุมนานาชาติ SingHealth Duke-NUS Scientific Congress 2018 จัดโดย Singapore General Hospital, Young Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore
2018-09-21 ถึง 2018-09-22

Singapore

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
อายุรศาสตร์
อ. นพ. ธีร์ทัศน์ ชมบัณฑิตย์ คณาจารย์ SUT Faculty

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
2018-07-23 ถึง 2018-07-28

Taiwan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
ผศ. พญ. สีขาว เชื้อปรุง คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Affecting Factors for Intention to Work in the Community and Study in Farmily Medicine Residency program among SUT doctors ในระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2562
2019-05-15 ถึง 2019-05-18

Japan

outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018