รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
รศ.ดร. อมรรัตน์ โมฬี

ปฏิบัติงานวิจัย
2018-08-30 ถึง 2018-08-31 Laos

ปฏิบัติงานวิจัย
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
รศ.ดร. อมรรัตน์ โมฬี

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม ร่วม workshop เรื่อง "Genetic resources in livestock : conservation and utilization of animal species"
2018-08-10 ถึง 2018-11-10 Japan

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการลิตพืช
Dr. Narendra Kumar Papathoti

ปฏิบัติงานวิจัยเต็มเวลาภายใต้การกำกับดูแลของ ผศ. ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ ระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน
2018-01-09 ถึง 2019-04-30 India

ปฏิบัติงานวิจัย
Inbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการลิตพืช
ศ. ดร. ปิยะดา อลิณาณ์ ตันาสวัสดิ์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเข้าหารือแนวทางการทำวิจัย
2018-04-07 ถึง 2018-07-07 Cambodia

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ
Miss Andrea Nicole Morada Rio

เดินทางมาทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นระยะเวลา 3 เดือน ในที่ปรึกษาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา น้อยสา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระหว่างวันที่ 4 มีนาคม - 21 มิถุนายน 2562 โดยกำหนดเดินทางมาถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562
2019-03-04 ถึง 2019-06-21 Singapore

ปฏิบัติงานวิจัย
Inbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ
Emil Gerger

ปฏิบัติงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการอณูเทคโนโลยีชีวภาพ มทส.
2018-07-22 ถึง 2018-07-28 Austria

ปฏิบัติงานวิจัย
Inbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ
Johanna Berein

ปฏิบัติงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการอณูเทคโนโลยีชีวภาพ มทส.
2018-07-22 ถึง 2018-07-28 Austria

ปฏิบัติงานวิจัย
Inbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ
Miss Truong Thi Thuc Nhan

เดินทางมาปฏิบัติงานวิจัย ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรในที่ปรึกษาของ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ บุญทาวัน เป็นระยะเวลา 2 ปี
2018-09-01 ถึง 2020-08-31 Japan

ปฏิบัติงานวิจัย
Inbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ
น.ส. ชลธิชา โพธิ์ปาน

ไปปฏิบัติงานวิจัยหัวข้อ Effect of rice endophytic Bradyrhizablium SUTN9-2 to rice immnity ณ ห้องปฏิบติการ Plant pathology, Shinshu University ภายใต้การกำกับดูแลโดย Assoc. Prof.Shinpei Katou (เป็นนักศึกษาภายใต้กำกัลดูแลของ ศ. ดร. หนึ่ง เตียอำรุง)
2018-07-31 ถึง 2019-02-10 Japan

ปฏิบัติงานวิจัย
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาว ตีรณา กรีธาธร

ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และนางสาวตีรณา กรีธาธร นักศึกษาปริญญาเอก ผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก). เดินทางไปพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 1-8 มีนาคม 2562
2019-03-01 ถึง 2019-03-08 Japan

หารืองานวิจัย
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018