รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ผศ. ดร. พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเข้าหารือแนวทางการทำวิจัย
2018-04-07 ถึง 2018-07-07 Cambodia

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ผศ. นสพ. ดร. ภคนิจ คุปพิทยานันท์

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Effects of Pomegranate extract on postpartum sow reproduction ในการประชุมวิชาการ Europhysiology 2018 ณ QEII Center, London
2018-09-14 ถึง 2018-09-16 United Kingdom

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
รศ. ดร. รังสรรค์ พาลพ่าย

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Effect of vitrified-warmed bovine oocytes on the blastocyst hatchability ในการประชุม The 55th annual Meeting of the Society for Cryobiology (CRYO2018) ณ เมืองแมดริด ประเทศสเปน
2018-07-10 ถึง 2018-07-13 Spain

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
อ. ดร. วิทธวัช โมฬี

นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Effects of dietary tuna oil levels and feeding periods on growth performance and meat quality of Thai crossbred chickens ณ เมือง Dubrovnik
2018-09-17 ถึง 2018-09-21 Croatia

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ผศ. ดร. สมร พรชื่นชูวงศ์

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Cryopreservation of Black sharkminnow, Labeo chrysophekadion (Bleeker, 1849) spermatozoa ในที่ประชุม 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP 2018) ณ Dubrovnik
2018-08-21 ถึง 2018-08-27 Croatia

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ผศ. ดร. สุทิศา เข็มผกา

ไปปฏิบัติงานวิจัยหัวข้อ Protein expression in uterine Fluid of fast and slow growing broiler breeder strains facing acute heat stress ณ National Institute for Agricultural Research (INRA)
2018-10-15 ถึง 2018-12-15 France

ปฏิบัติงานวิจัย
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ผศ.ดร. สุทิศา เข็มผะกา

ปฏิบัติงานวิจัย
2018-10-15 ถึง 2018-12-15 France

ปฏิบัติงานวิจัย
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ผศ. ดร. สุทิศา เข็มผะกา

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Dietary energy, vitamin C. Vitamin E and selenium improve antioxidant activity in the hen ในที่ประชุม 69th Annual Meeting of the Europena Federation of Animal Science (EAAP 2018) ณ Dubrovnik
2018-08-27 ถึง 2018-08-31 Croatia

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
รศ. ดร. สุรินทร บุญอนันธนสาร

นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster เรื่อง Liver proteomics in response to dietary lipid sources in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
2018-08-25 ถึง 2018-09-07 Croatia

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
รศ. ดร. อมรรัตน์ โมฬี

นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ASSOCIATION OF HETEROSIS, DOMINANCE EFFECT ON BODY WEIGHT AND THE EXPRESSION OF GROWTH HORMONE GENE AND INSULIN LIKE GROWTH FACTOR - I GENE IN SLOW GROWING CHICKEN ณ เมือง Dubrovnik
2018-09-17 ถึง 2018-09-21 Croatia

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018