รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ผศ. ดร. ฐิติพร มะชิโกวา ผู้บริหาร SUT Executives


สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช โดย ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวา และผศ.ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ ได้เดินทางไปเพื่อเจรจาแสวงหาความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ ด้านพืช (อารักขาพืช ปรับปรุงพันธุ์พืช) และแสวงหาความร่วมมือทางการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร เพื่อทำการวิจัย และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พร้อมทั้งได้ประสานงานกับ CIA เพื่อความร่วมมือทางวิชาการต่อไป

2019-06-01 ถึง 2019-06-04

Can Tho University

Vietnam

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา คณาจารย์ SUT Faculty


เสนอผลงานทางวิชาการ ณ Florence ประเทศอิตาลี 12th EUROPEAN CONGRESS OF CHEMICAL ENGINEERING 5th EUROPEAN CONGRESS OF APPLIED BIOTECHNOLOGY

2019-09-15 ถึง 2019-09-16

Firenze Fiera Congress and Exhibition Center

Italy

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา คณาจารย์ SUT Faculty


เสนอผลงานทางวิชาการ ณ Lisbon ประเทศโปรตุเกส EUBCE2019

2019-05-24 ถึง 2019-05-30

Portugal

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Assoc. Prof. Dr. Sylvain Galier
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นายวีรณัฐ สกุลลิขิตเรศสีมา เพื่อรับ Double PhD degree ระหว่าง มทส กับ University of Paul Sabatier

2018-11-24 ถึง 2018-11-28

University of Paul Sabatier

Thailand France

Inbound
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา คณาจารย์ SUT Faculty


ดำเนินติดตามความก้าวหน้าของ นศ เพื่อรับปริญญาร่วม Institute National Polytechnique-Toulouse

2018-07-24 ถึง 2018-08-04

Institut National Polytechnique of Toulouse (INPT)

France

Outbound
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา คณาจารย์ SUT Faculty


ดำเนินติดตามความก้าวหน้าของ นศ เพื่อรับปริญญาร่วม

2018-07-23 ถึง 2018-08-04

University of Paul sabatier

France

Outbound
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา คณาจารย์ SUT Faculty


ร่วมประสานงานวิจัยและติดตามการวิจัยร่วม Postdoctoral research program ของ นางสาวพรรวณา ขุนโนนเขวา ภายใต้โครงการ Franco-Thai

2018-05-31 ถึง 2019-01-04

Institut National Polytechnique of Toulouse (INPT)

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สำนักงานคณบดี
Prof. Dr. หนึ่ง เตียอำรุง คณาจารย์ SUT Faculty


ไปปฏิบัติงานและหารือโครงการวิจัย Role of Bradyrhizobial T3SS effectors on the Symbiosis with the tropical legumes ภายใต้โครงการ Jeunes équipes associées à l’IRD (JEAI) program ณ Laboratoire des Symbioses Tropicales et Méditerranéennes สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่11-17 พฤศจิกายน 2562

2019-11-11 ถึง 2019-11-17

Laboratoire des Symbioses Tropicales et Méditerranéennes

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สำนักงานคณบดี
ศ. ดร. หนึ่ง เตียอำรุง ผู้บริหาร SUT Executives


หารือความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกร่วมด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Joint Ph.D in Entrepreneurship) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Southeast Asia Journal of Transformational Entrepreneurship รวมทั้งหารือแนวทางการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้านวิทยาการข้อมูลกับ Coventry University

2019-02-04 ถึง 2019-02-06

Coventry University

United Kingdom

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สำนักงานคณบดี
ศ. ดร. หนึ่ง เตียอำรุง ผู้บริหาร SUT Executives


ศึกษาแนววทางการปฏิบัติงานด้านความเป็นผู้ประกอบการ ณ Skylab, Denmark Technology University

2019-02-01 ถึง 2019-02-01

Denmark Technology University

Sweden

Outbound
ศึกษาดูงาน

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018