รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ศูนย์วิจัยโรคปรสิต
นางสาว พิชชา เพชรดี นักวิจัย Researcher

เข้าร่วมการประชุม Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019 ณ Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019
2019-03-21 ถึง 2019-03-26

Japan

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ศูนย์วิจัยโรคปรสิต
Ms. Thorsoeng Thongyindee อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange

ฝึกงาน ณ ศูนย์วิจยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2018-07-24 ถึง 2018-08-03

Oxford International College

United Kingdom

Inbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สถานวิจัย
รศ. พญ. สรญา แก้วพิทูลย์ คณาจารย์ SUT Faculty

เป็น Plenary speaker ณ Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019
2019-03-21 ถึง 2019-03-26

Japan

Outbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สถานวิจัย
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สาวิตรี แก้วพวง พนักงาน SUT Staff

เข้าร่วมนำเสนอโปสเตอร์ The Role and Responsibility of Research Administrtion for lmprove University Rankings ณ Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019
2019-03-21 ถึง 2019-03-26

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สถานวิจัย
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สาวิตรี แก้วพวง พนักงาน SUT Staff

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ ร่วมจัดประชุมและนำเสนอผลงาน
2019-03-21 ถึง 2019-03-26

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
ศ.นพ. สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ ผู้บริหาร SUT Executives

หารือความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกร่วมด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Joint Ph.D in Entrepreneurship) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Southeast Asia Journal of Transformational Entrepreneurship รวมทั้งหารือแนวทางการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้านวิทยาการข้อมูลกับ Coventry University
2019-02-04 ถึง 2019-02-06

Coventry University

United Kingdom

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
ศ.นพ. สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ ผู้บริหาร SUT Executives

ศึกษาแนววทางการปฏิบัติงานด้านความเป็นผู้ประกอบการ ณ Skylab, Denmark Technology University
2019-02-01 ถึง 2019-02-01

Denmark Technology University

Sweden

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
ศ.นพ. สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ ผู้บริหาร SUT Executives

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ Gothenburg University และศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานด้านความเป็นผู้ประกอบการมุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2019-01-31 ถึง 2019-01-31

University of Gothenburg

Sweden

Outbound
ลงนามความร่วมมือ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
ศ.นพ. สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ ผู้บริหาร SUT Executives

หารือแนวทางการดำเนินด้านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการกับผู้บริหาร Chalmers School of Entrepreneurship, Chalmers University of Technology
2019-01-30 ถึง 2019-01-30

Chalmers University of Technology

Sweden

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
ศ.นพ. สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ ผู้บริหาร SUT Executives

ศึกษาแนวทางการดำเนินกิจกรรมมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการและการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบ Problem Based Learning (PBL) เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะของความเป็นผู้ประกอบการ ณ Aalborg University, Denmark
2019-01-29 ถึง 2019-01-29

Aalborg University

Denmark

Outbound
ศึกษาดูงาน

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018