รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2563
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาเทคโนโลยีอาหาร
อ. ดร. ไตรภพ พาหอม Assoc. Prof. Nguyen Cong Ha คณาจารย์ SUT Faculty
อาคันตุกะเยือน Visitor


ประชุมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายใต้ MOU

2021-03-19 ถึง 2021-03-19

College of Agriculture, Can Tho University ออนไลน์

ประเทศไทย Vietnam

Inbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ศ. ภกญ. ดร. มณฑารพ ยมาภัย คณาจารย์ SUT Faculty


ศ. ภกญ. ดร.มณฑารพ ยมาภัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุม IUPAC Global Womens Breakfast 2021 หัวข้อ My Directed Evolution

2021-02-09 ถึง 2021-02-09

๊University of Philippines

Philippines

Outbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน Dr. Guillaume Suárez คณาจารย์ SUT Faculty


special lecture on “Exposure to ultrafine particles and nanoparticles”

2021-01-06 ถึง 2021-01-06

University of Lausanne ออนไลน์

ประเทศไทย Switzerland

In Thailand
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน Dr. Nancy B. Hopf คณาจารย์ SUT Faculty


special lecture on “Skin exposure and skin absorption”

2021-01-06 ถึง 2021-01-06

University of Lausanne ออนไลน์

ประเทศไทย Switzerland

In Thailand
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
นาย กนกศักดิ์ เกี้ยมหู้ นักศึกษา มทส. SUT Student


ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมการแข่งขัน the 2nd International Energy and Electricity Market Business Decision Simulation Competition online โดยมี Shanghai University of Electric Power, China ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งผู้เข้าร่วมทั้งหมดมาจากหลากหลายประเทศได้แก่ รัสเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ศรีลังกา อินโนนีเซีย และประเทศจีน เป็นต้น การตัดสินรอบสุดทายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

2020-09-30 ถึง 2020-09-30

Shanghai University of Electric Power

China

Outbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
นาย พงศธร นามมุงคุณ นักศึกษา มทส. SUT Student


ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมการแข่งขัน the 2nd International Energy and Electricity Market Business Decision Simulation Competition online โดยมี Shanghai University of Electric Power, China ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งผู้เข้าร่วมทั้งหมดมาจากหลากหลายประเทศได้แก่ รัสเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ศรีลังกา อินโนนีเซีย และประเทศจีน เป็นต้น การตัดสินรอบสุดทายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

2020-09-30 ถึง 2020-09-30

Shanghai University of Electric Power

China

Outbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
นางสาว พรรณพษา คำมูล นักศึกษา มทส. SUT Student


ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมการแข่งขัน the 2nd International Energy and Electricity Market Business Decision Simulation Competition online โดยมี Shanghai University of Electric Power, China ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งผู้เข้าร่วมทั้งหมดมาจากหลากหลายประเทศได้แก่ รัสเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ศรีลังกา อินโนนีเซีย และประเทศจีน เป็นต้น การตัดสินรอบสุดทายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

2020-09-30 ถึง 2020-09-30

Shanghai University of Electric Power

China

Outbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
นางสาว วฤนดา แก้วอนันต์ นักศึกษา มทส. SUT Student


ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมการแข่งขัน the 2nd International Energy and Electricity Market Business Decision Simulation Competition online โดยมี Shanghai University of Electric Power, China ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งผู้เข้าร่วมทั้งหมดมาจากหลากหลายประเทศได้แก่ รัสเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ศรีลังกา อินโนนีเซีย และประเทศจีน เป็นต้น การตัดสินรอบสุดทายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

2020-09-30 ถึง 2020-09-30

Shanghai University of Electric Power

China

Outbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
ผศ. ดร. วีณา ฟั่นเพ็ง คณาจารย์ SUT Faculty


ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมการแข่งขัน the 2nd International Energy and Electricity Market Business Decision Simulation Competition online โดยมี Shanghai University of Electric Power, China ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งผู้เข้าร่วมทั้งหมดมาจากหลากหลายประเทศได้แก่ รัสเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ศรีลังกา อินโนนีเซีย และประเทศจีน เป็นต้น การตัดสินรอบสุดทายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

2020-09-30 ถึง 2020-09-30

Shanghai University of Electric Power

China

Outbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
นาย สรสิทธิ์ วิเศษนคร นักศึกษา มทส. SUT Student


ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมการแข่งขัน the 2nd International Energy and Electricity Market Business Decision Simulation Competition online โดยมี Shanghai University of Electric Power, China ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งผู้เข้าร่วมทั้งหมดมาจากหลากหลายประเทศได้แก่ รัสเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ศรีลังกา อินโนนีเซีย และประเทศจีน เป็นต้น การตัดสินรอบสุดทายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

2020-09-30 ถึง 2020-09-30

Shanghai University of Electric Power

China

Outbound
อื่น ๆ

Total: 67 Record : 7 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018