รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
Prof. Dr. Goro Yoshijaki

ร่วมกิจกรรมพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและการเรียนการสอน
2018-07-17 ถึง 2018-07-20 Japan

ทำการสอนร่วม
Inbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
Dr. Lchida Kensuke

เดินทางมาเป็นนักวิจัยเต็มเวลาหลังปริญญาเอก (Full-Time Doctoral Researcher) เพื่อปฏิบัติงานให้กับสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เป้นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
2018-08-01 ถึง 2021-07-28 Japan

ปฏิบัติงานวิจัย
Inbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
Dr. Michel Duclos

หารือความร่วมมือด้านการเรียนการสอน
2018-07-20 ถึง 2018-07-22 France

หารือความร่วมมือ
Inbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
Prof. Dr. Pedro Miguel Leal Rodrigues

มาปฏิบัติงานวิจัยร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ณ มทส. ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มทส. กับ National Institute of Agronomical Research (INRA)
2018-07-21 ถึง 2018-09-01 Portugal

ปฏิบัติงานวิจัย
Inbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
Mr. Shotaro Sakata

นักศึกษาปริญญาโทมาปฏิบัติงานวิจัย ภายใต้สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
2018-08-10 ถึง 2018-09-23 Japan

ปฏิบัติงานวิจัย
Inbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
Mr. Sisavath Keophila

ปฏิบัติงานวิจัยภายใต้การกำกับดูแลของ ผศ. ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ เป็นระยะเวลา 1 เดือน to attend the training in the cassava organic faring and sustainable agriculture held by Plant Pathology and Biopesticides Laboratory
2018-07-13 ถึง 2018-07-13 Laos

ปฏิบัติงานวิจัย
Inbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
Mr. Vatthana Tayxayyavong

ปฏิบัติงานวิจัยภายใต้การกำกับดูแลของ ผศ. ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ เป็นระยะเวลา 1 เดือน to attend the training in the cassava organic faring and sustainable agriculture held by Plant Pathology and Biopesticides Laboratory
2018-07-13 ถึง 2018-07-13 Laos

ปฏิบัติงานวิจัย
Inbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
อ. ดร. Satoshi Kubota

นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster เรื่อง Gonad development in adult gianlt giant grouper (Epinephelus lanceolatus) ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP 2017)
2018-08-25 ถึง 2018-09-07 Croatia

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
อ. ดร. Satoshi Kubota

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเข้าหารือแนวทางการทำวิจัย
2018-04-07 ถึง 2018-07-07 Cambodia

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ผศ. ดร. ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ

นำเสนอผลงานวิชาการ หัวข้อ "Identification of fungal pathogens associated with cassava root rot in Thailand"
2018-07-27 ถึง 2018-08-05 United Stated

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018