รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ. ดร. สถิตย์โชค โพธิ์สอาด คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ เสนอผลงานวิชาการ เรื่อง The effectiveness of daily quizzes via social media, instant Messenger and Learning Management system in student learning performance ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 7th European conference on Education (ECE2019) ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ในระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2562

2019-07-17 ถึง 2019-07-23

United Kingdom

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ. ดร. ธวัชพงษ์ พิทักษ์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "Expectations and Self-Regulated Leaming Behaviors of Thai MOOC Learners" ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The Second International Conference on Business and Information Management (ICBIM ๒๐๑๘) ณ เมือง Barcelona

2018-09-20 ถึง 2018-09-22

Spain

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ. ดร. สรชัย กมลลิ้มสกุล คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "Effect of Product Presentation Formats on Thai Online Consumers' Performance, Preference, and Predicted Product Price" ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The Second International Conference on Business and Information Management (ICBIM ๒ ๐ ๑ ๘) ณ เมือง Barcelona

2018-09-20 ถึง 2018-09-22

Spain

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ. ดร. ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชาสัมพันธ์และเจรจาความร่วมมือสหกิจศึกษานานาชาติ

2018-07-30 ถึง 2018-08-02

Vietnam

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รศ. ดร. ศิรปัฐช์ บุญครอง คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการแบบ Oral เรื่อง Cryptanalysis of a Multi-Factor Biometric-Based Remote Authentication Scheme ในการประชุมวิชาการ The 14th International Conference on Computing and Informationa Technology (IC2IT 2018) จัดโดย King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Fern Universitaet in Hagen, Germany

2018-07-05 ถึง 2018-07-06

King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Fern Universitaet in Hagen, Germany

Thailand

In Thailand
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ผศ. ดร. พันธุ์วงค์ คุณธนะวัฒน์ คณาจารย์ SUT Faculty


เป็นผู้แทนสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติและไปสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนพระราชทานประจำปี 2563 ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร์กัมพูชาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่6-9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม สถาบันเทคโนโลยีแห่งกัมพูชา (ITU) ราชอาณาจักรกัมพูชา

2019-12-06 ถึง 2019-12-09

สถาบันเทคโนโลยีแห่งกัมพูชา (ITU)

Cambodia

Outbound
สัมภาษณ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
Prof. Dr. Dietmar Haltrich Distinguished Professor


ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Distinguished Professor) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในด้านที่มหาวิทยาลัยยังขาดความเชี่ยวชาญให้กับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาและอื่น ๆ ตามมติของสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

2019-03-07 ถึง 0000-00-00

In Thailand
อื่น ๆ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
Dr. Eric Giraud Distinguished Scholar


ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Distinguished Scholar) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในด้านที่มหาวิทยาลัยยังขาดความเชี่ยวชาญให้กับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาและอื่น ๆ ตามมติของสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

2019-03-07 ถึง 0000-00-00

In Thailand
อื่น ๆ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ชีวภาพ
ศ. ดร. หนึ่ง เตียอำรุง คณาจารย์ SUT Faculty


สำนักงานเลขาธิการ President’s Forum of Southeast and South Asia and Taiwan Universities : SATU ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยร่วม 2020 SATU Joint Research Scheme (JRS) Matched Project โดยได้เชิญชวนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกจำนวน 104 แห่งจาก 9 ประเทศ กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 6-26 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมีนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 3 โครงการครงการดังนี้ 1. Treatment of Wastewater from Ethanol Production from Molasses by Sono-Fenton Precess : Apichon Watcharenwong Co PI University : University Tunku Abdul Rahman 2. Ultrasonic and Ozone Device for Pesticide Washing from Fruits : Apichon Watcharenwong Co PI University : University of Malaya 3. Microbiology and Molecular Biology of Biofertilizers : Neung Teaumroong

0000-00-00 ถึง 0000-00-00

SATU

In Thailand
เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
นาย นนทพัฒน์ ประคองภักดิ์ นักศึกษา มทส. SUT Student


เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ GTI Consortium โดยส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Global Project-Based-Learning (gPBL) 2019 จำนวน 5 คน ได้แก่ นายนนทพัฒน์ ประคองภักดิ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ Mr. Bundam Ro นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 3.นางสาวบุษยามาศ คะเรารัมย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นายธเนศพล เพ็งคุ่ย นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี นางสาวกิ่งกาญจน์ กองกาญจนะ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

2019-12-11 ถึง 2019-12-21

Shibaura Institute of Technology

Japan

Outbound
ค่ายนักศึกษา

Total: 1671 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018