รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผศ.ดร. พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง คณาจารย์ SUT Faculty

ไปเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Lived experience of Buddhist older adults living with multimorbidity ในการประชุมนานาชาติ Nursing, Midwifery and Gynecology, 2019 ณ ราชอาณาจักรสวีเดน ในระหว่างวันที่ 18 -28 พฤษาคม 2562
2019-05-18 ถึง 2019-05-28

Sweden

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
อ. พญ. ณิชารีย์ มุ่งกลาง คณาจารย์ SUT Faculty

นำนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมแข่งขัน 17th Inter-Medical School Physiology Ouiz ณ เมืองจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2562
2019-08-20 ถึง 2019-08-23

Indonesia

Outbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
อ. ทพ. คณุตม์ แก้วสุวรรณะ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานในที่ประชุม 97th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research
2019-06-19 ถึง 2019-06-22

Canada

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
อ. ทพ. นนทวัฒน์ ชื่นศิริ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานในที่ประชุม 97th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research
2019-06-19 ถึง 2019-06-22

Canada

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
อ. ทพ. ศิริมาศ เลิศขาคร คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานในที่ประชุม 97th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research
2019-06-19 ถึง 2019-06-22

Canada

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
พยาธิวิทยา
ผศ. ทนพ. ดร. กระจ่าง ตลับนิล คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานเรื่อง Hight expression of Gal 1 GalNAc1 (Core 1) O-linked glycan is associated with lymphatic invasion of Cholangiocarcinoma ณ แคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร ในระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2562
2019-06-23 ถึง 2019-06-26

European Association for Cancer Research (EACR)

United Kingdom

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
พยาธิวิทยา
อ. ทนพ. ดร. สนอง สุขแสวง คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอบทความวิจัย เรื่อง "Stem cell drug testing and next heneration of cell-based therapy"
2018-12-06 ถึง 2018-12-12

P.R. China

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
พยาธิวิทยา
ผศ.นพ.ดร. ชวบูลย์ เดชสุขุม คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานทางวิชาการ ร่วมนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง New elective course in applied psychosocial science improves the quality of life of the university students ในการประชุมวิชาการ International Symposium on Education Psychology and Social Sciences (ISEPSS-2018X
2018-09-09 ถึง 2018-09-14

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
พยาธิวิทยา
อ. ทนพ. ดร. สนอง สุขแสวง คณาจารย์ SUT Faculty

ควบคุมทีมนักศึกษาไปแข่งขัน
2018-08-14 ถึง 2018-08-17

Malaysia

Outbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
รังสีวิทยา
อ. พญ. จิรภา จันทร์แสงรัตน์ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอโปสเตอร์ เรื่อง Case report : pulmonary sequestr ationin adult งาน Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019 ณ Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019
2019-03-21 ถึง 2019-03-26

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018