รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
ผศ. ดร. อดิศักดิ์ สุวิทวัส คณาจารย์ SUT Faculty


เรื่อง "DAZH Mobile Application Concept Testing : A Purchase Intentions of Cafe Business Entrepreneurs in Nakhon Ratchasima Province, Thailand" ในการประชุมระดับนานาชาติ Global Research on Sustainable Transport (GROSTlog 2018) ณ เมือง Jakarta อินโดนีเซีย

2018-10-24 ถึง 2018-10-25

Indonesia

Outbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
อ. ดร. นิศาชล จำนงศรี คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "Metadata Standard for Palm leaf Manuscript in Asia"

2018-10-21 ถึง 2018-10-28

Cyprus

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
รศ. ดร. ขวัญกมล ดอนขวา คณาจารย์ SUT Faculty


เสนอผลงานวิจัยแบบ ORAL เรื่อง "Comparative Study of Expectation and Perception Levels of Outsourcing Transportation Service Quality: For SMEs Service Users in Nakhon Ratchasima"

2018-09-27 ถึง 2018-10-02

Hong Kong

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
อ. ดร. อดิศักดิ์ สุวิทวัส คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง The Elements of Service Blueprint for Food Delivery Service Entrepreneurs: Acase Study of Entrepreneurs at Nakhon Ratchasima Province ในการประชุมนานาชาติ ESU 2018 Conference and Doctoral Program on Entrepreneurship ณ เมือง Lodz

2018-09-09 ถึง 2018-09-15

Poland

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
อ. ดร. นิศาชล จำนงศรี คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ

2018-08-22 ถึง 2018-08-26

Malaysia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
ผศ. ดร. อดิศักดิ์ สุวิทวัส คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิจัยแบบ ORAL เรื่อง "Entrepreneurial Passion Domains Small and Medium Enterprises (SMEs) : A Case Strudy of Buriram Province, Thailand" ในการประชุมวิชาการ "The International Conference on Management in Emerging Market (ICMEM) 2018" ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย

2018-08-08 ถึง 2018-10-08

Indonesia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
อ. ดร. นิศาชล จำนงศรี คณาจารย์ SUT Faculty


ปฏิบัติงานวิจัย

2018-07-25 ถึง 2018-08-02

Japan

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
อ. รัชฎาพร วิสุทธากร ผู้บริหาร SUT Executives


เข้าร่วมประชุม TNE peer review ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ UK-Thailand Transnational Education Development โดยจัดขึ้น ณ Westminster Business School, University of Westminster

2018-06-05 ถึง 2018-11-05

United Kingdom

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
ผศ. ดร. บุรทิน ขำภิรัฐ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ

0000-00-00 ถึง 0000-00-00

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
อ. ดร. อดิศักดิ์ สุวิทวัส คณาจารย์ SUT Faculty


ได้รับทุนความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรภายใต้ Erasmus + Programme (Erasmus + Programme key Action 1- Mobility for learners and staff- Higher Education Student and Staff Mobility on agreement 2014-2021

0000-00-00 ถึง 0000-00-00

Outbound
ทุนการศึกษา

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018