รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
อ. ดร. นิศาชล จำนงศรี คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "Metadata Standard for Palm leaf Manuscript in Asia"

2018-10-21 ถึง 2018-10-28

Cyprus

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
รศ. ดร. ขวัญกมล ดอนขวา คณาจารย์ SUT Faculty


เสนอผลงานวิจัยแบบ ORAL เรื่อง "Comparative Study of Expectation and Perception Levels of Outsourcing Transportation Service Quality: For SMEs Service Users in Nakhon Ratchasima"

2018-09-27 ถึง 2018-10-02

Hong Kong

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
อ. ดร. อดิศักดิ์ สุวิทวัส คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง The Elements of Service Blueprint for Food Delivery Service Entrepreneurs: Acase Study of Entrepreneurs at Nakhon Ratchasima Province ในการประชุมนานาชาติ ESU 2018 Conference and Doctoral Program on Entrepreneurship ณ เมือง Lodz

2018-09-09 ถึง 2018-09-15

Poland

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
อ. ดร. นิศาชล จำนงศรี คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ

2018-08-22 ถึง 2018-08-26

Malaysia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
ผศ. ดร. อดิศักดิ์ สุวิทวัส คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิจัยแบบ ORAL เรื่อง "Entrepreneurial Passion Domains Small and Medium Enterprises (SMEs) : A Case Strudy of Buriram Province, Thailand" ในการประชุมวิชาการ "The International Conference on Management in Emerging Market (ICMEM) 2018" ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย

2018-08-08 ถึง 2018-10-08

Indonesia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
อ. ดร. นิศาชล จำนงศรี คณาจารย์ SUT Faculty


ปฏิบัติงานวิจัย

2018-07-25 ถึง 2018-08-02

Japan

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
อ. รัชฎาพร วิสุทธากร ผู้บริหาร SUT Executives


เข้าร่วมประชุม TNE peer review ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ UK-Thailand Transnational Education Development โดยจัดขึ้น ณ Westminster Business School, University of Westminster

2018-06-05 ถึง 2018-11-05

United Kingdom

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
ผศ. ดร. บุรทิน ขำภิรัฐ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ

0000-00-00 ถึง 0000-00-00

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
อ. ดร. อดิศักดิ์ สุวิทวัส คณาจารย์ SUT Faculty


ได้รับทุนความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรภายใต้ Erasmus + Programme (Erasmus + Programme key Action 1- Mobility for learners and staff- Higher Education Student and Staff Mobility on agreement 2014-2021

0000-00-00 ถึง 0000-00-00

Outbound
ทุนการศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ. ดร. สถิตย์โชค โพธิ์สอาด คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ เสนอผลงานวิชาการ เรื่อง The effectiveness of daily quizzes via social media, instant Messenger and Learning Management system in student learning performance ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 7th European conference on Education (ECE2019) ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ในระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2562

2019-07-17 ถึง 2019-07-23

United Kingdom

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018