รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตพืช
Mr. Koki Hattiri

มาแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะเวลา 1 เดือน ภายใต้การกำกับดูแลของ ศ. ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์
2018-08-27 ถึง 2018-09-21 Japan

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Inbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตพืช
Meng Guiyuan

คณาจารย์จาก HUHST เดินทางมาแลกเปลี่ยนและหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2018-10-24 ถึง 2018-11-09 People's Republic of China

หารือความร่วมมือ
Inbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตพืช
Mr. Toan Ngo Van

มาทำวิจัยร่วมกับ ผศ. ดร. ณัฐธิยา เบือนสันเทียะ ณ ห้องปฏิบัติการ มทส.
2018-04-30 ถึง 2018-08-18 Vietnam

ปฏิบัติงานวิจัย
Inbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตพืช
Mr. Vihn Kieu Cong

มาทำวิจัยร่วมกับ ผศ. ดร. ณัฐธิยา เบือนสันเทียะ ณ ห้องปฏิบัติการ มทส.
2018-04-30 ถึง 2018-08-18 Vietnam

ปฏิบัติงานวิจัย
Inbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตพืช
Zhou Lihua

คณาจารย์จาก HUHST เดินทางมาแลกเปลี่ยนและหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2018-10-24 ถึง 2018-11-09 People's Republic of China

หารือความร่วมมือ
Inbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตพืช
ผศ.ดร. ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางงานวิจัยเกี่ยวกับโรคมันสำปะหลัง
2018-09-17 ถึง 2018-09-25 Laos

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตพืช
รศ. ดร. ปราโมทย์ แพงคำ

นำเสนอผลงานเรื่อง Effect of Pleurotus species pretreatment of lignocellulose on a reduction in lignin of rice stubble" ในที่ประชุม 69 Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP 2017X ณ Dubrovnik
2018-08-22 ถึง 2018-08-31 Croatia

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตพืช
นาย วิศรุต เชื้อขุนทด

นักศึกษาระดับปริญญาโทเดินทางไปศึกษาและปฏิบัติงานวิจัยในโครงการ Double Degree Program (Master’s Program) ณ ShinShu University ประเทศญี่ปุ่น
2018-08-24 ถึง 2019-09-24 Japan

ปฏิบัติงานวิจัย
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตพืช
ผศ. ดร. อารักษ์ ธีรอำพน

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Effect of induction media on callus formation in un-pollinated ovule culture of three cultivars melon ในการประชุมนานาชาติ XXX International Horticultural Congress (IHC2018)
2018-08-11 ถึง 2018-08-17 Turkey

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
Prof. Dr. Annie Duittoz

หารือความร่วมมือด้านการเรียนการสอน
2018-07-20 ถึง 2018-07-22 France

หารือความร่วมมือ
Inbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018