รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
ผศ. ดร. อดิศักดิ์ สุวิทวัส คณาจารย์ SUT Faculty


ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ WTUN 2018-2019 Exchange Programme ของ World Technology University Network ระหว่างวันที่ 8-23 ธันวาคม 2562 ณ School of Phamacy, University of Bradford ประเทศอังกฤษ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสมาชิกในเครือข่าย

2019-12-08 ถึง 2019-12-23

University of Bradford

United Kingdom

Outbound
เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
ผศ. ดร. อดิศักดิ์ สุวิทวัส ผู้บริหาร SUT Executives


ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ รัตนพานี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สุวิทวัส อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และนางสาวสุมิตรา วิไชยคำมาตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม World Technology Universities Congress 2019 ณ National Taiwan University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

2019-10-02 ถึง 2019-10-04

National Taiwan University of Science and Technology

Taiwan


เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
ผศ. ดร. สุนิติยา เถื่อนนาดี คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุม The 134th International Conference on Education, Business, Humanities and Social Sciences (ICEBHS) เรื่อง Comparisons of Efficiency Ranking Using Financial Ratios Analysis and Data Envelopment Analysis: A Case Study of Hotel Business in Thailand ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ในวันที่ 13-21 กันยายน 2562

2019-09-13 ถึง 2019-09-21

Danmark


นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
ผศ. ดร. อดิศักดิ์ สุวิทวัส คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการหัวข้อ Tourist's perception of Thai floating markets Bang Namphung-A case study ในการประชุมวิชาการ 4th SSBRN Symposum 2019 จัดโดย Social Science & Business Reasearch Network ในระหว่างวันที่ 5-6 กันายน 2562 ประเทศโรมาเนีย

2019-09-05 ถึง 2019-09-06

Social Science & Business Reasearch Network

Romania

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
อ. ดร. วรรณา น่าบูรณะ คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางไปเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำในการสร้างความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรม (Enrepreneurial Leadership & Innovation : Faculty Growth Program for Asia ณ Babson College สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2562

2019-06-21 ถึง 2019-07-06

United States of America

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
อ. ดร. นิศาชล จำนงศรี คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษากระบวนการต่อยอดงานวิจัยด้าน Health and Wellness ที่มีศักยภาพเพื่อไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในต่างประเทศ ในงาน Bio International Convention 2019 ณ Bio International Convention 2019 ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2562

2019-06-01 ถึง 2019-06-10

United States of America

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
ผศ. ดร. อดิศักดิ์ สุวิทวัส คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยแบบ ORAL เรื่อง "New Product Development for Food Restrarurant : Competitive Advantage for Food Entrepreneurs"

2019-04-30 ถึง 2019-05-03

Malaysia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
รศ. ดร. ขวัญกมล ดอนขวา คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ ร่วมเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "The Effects of Engineers' Creatkve Behaviors on the Innovation of Products and Process of Services in the Construction Management"

2019-04-21 ถึง 2019-04-30

Czech Republic

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
อ. ดร. วรรณภา น่าบูรณ คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

2019-03-04 ถึง 2019-03-08

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เทคโนโลยีการจัดการ
อ. ดร. สรียา วิจิตรเสถียร คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง "Effects of Working Capital Policy on Furm's Profitability:A Case of Thai Agro and Food Industry"

2018-12-13 ถึง 2018-12-16

Malaysia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1671 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018