รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาแพทยศำสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
รศ. ผญ. สรญา แก้วพิทูลย์ คณาจารย์ SUT Faculty

เป็น Plenary speaker
2019-03-23 ถึง 2019-03-24

Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019

ญี่ปุ่น

Outbound
เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

สำนักวิชาแพทยศำสตร์
เวชศาสตร์ปริวรรต
Miss Monica Leng นักศึกษา มทส. SUT Student

นำเสนอผลงานวิชาการ
2019-03-23 ถึง 2019-03-24

Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019

ญี่ปุ่น

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศำสตร์
แพทยศาสตร์
 นาย ศุภวิชญ์ ศิริญญามาศ นักศึกษา มทส. SUT Student

Molecular detection of Opisthorchis viverrini in urine by polymerase chain reaction using ITS2 region : a Pilot study
2019-03-23 ถึง 2019-03-24

Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019

ญี่ปุ่น

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
นาย พลวรรธน์ อินทกุล นักศึกษา มทส. SUT Student

นำเสนอผลงาน Detection of carcinogenic liver fluke in stool by polymerase chain reaction using ITS2 ณ Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019
2019-03-21 ถึง 2019-03-26

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
นาย ศุภวิชญ์ ศิริญญามาศ นักศึกษา มทส. SUT Student

นำเสนอโปสเตอร์ เรื่อง Molecular detection of Opisthorchis viverrini in urine by polymerase chain reaction using ITS2 region : a Pilot study ณ Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019
2019-03-21 ถึง 2019-03-26

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
นาย ศุภวิชญ์ ศิริญญามาศ นักศึกษา มทส. SUT Student

นำเสนอโปสเตอร์ เรื่อง Molecular detection of Opisthorchis viverrini in urine by polymerase chain reaction using ITS2 region : a Pilot study
2019-03-21 ถึง 2019-03-26

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
Mr. Felix Simma นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student

นักศึกษามาแลกเปลี่ยนฝึกปฏิบัติและร่วมเรียนรู้กับนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ภายใต้การกำกับดูแลของ อ. ดร.สนอง สุขแสวง
2019-01-28 ถึง 2019-02-22

Medical University of Innsbruck

Austria

Inbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
Mr. Philipp Sorschag นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student

นักศึกษามาแลกเปลี่ยนฝึกปฏิบัติและร่วมเรียนรู้กับนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ภายใต้การกำกับดูแลของ อ. ดร.สนอง สุขแสวง
2019-01-28 ถึง 2019-02-22

Medical University of Innsbruck

Austria

Inbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
Global Affairs
Prof. Dr. Siegfried Schwarz อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange

Annual teaching in General Pathology and Clinical Pathology block. Mainly teach pathophysiology on mitochondrial disorder, clinical specimen collection, POL-case discussion on diabetes insipidus (DI) concurrently work on PC about molecules of life and mutations by using RasMol finding the mutation. We also teach and practice venipuncture for second year medical students and dental students. Finally, we visit medical students at Chaiyapume hospital as well
2018-11-21 ถึง 2018-11-24

Medical University of Innsbruck

Austria

Inbound
ทำการสอนร่วม

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
Global Affairs
Prof. Dr. Siegfried Schwarz อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange

Integrated teaching with Dr.Sanong Suksaweang and the team for General Pathology and Clinical Pathology block during 21-23 November, 2018. Then regular visit to Chaiyapumi hospital for academic purposes on 24 November, 2018.
2018-11-21 ถึง 2018-11-24

Medical University of Innsbruck

Austria

Inbound
ทำการสอนร่วม

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018