รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
ศูนย์กิจการนานาชาติ
ศูนย์กิจการนานาชาติ
Dr. Dan Thai Cong
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


มาเจรจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ Can Tho University และเข้าร่วมงาน International Conference on English Language Studies (ICELS 2018)

2018-08-01 ถึง 2018-08-05

Can Tho University

Vietnam

Inbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

ศูนย์กิจการนานาชาติ
ศูนย์กิจการนานาชาติ
Ms. Lan Ta Thi Thanh
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


มาเจรจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ Can Tho University และเข้าร่วมงาน International Conference on English Language Studies (ICELS 2018)

2018-08-01 ถึง 2018-08-05

Can Tho University

Vietnam

Inbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

ศูนย์กิจการนานาชาติ
ศูนย์กิจการนานาชาติ
Ms. Loan Doan Thi
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


มาเจรจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ Can Tho University และเข้าร่วมงาน International Conference on English Language Studies (ICELS 2018)

2018-08-01 ถึง 2018-08-05

Can Tho University

Vietnam

Inbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

ศูนย์กิจการนานาชาติ
ศูนย์กิจการนานาชาติ
Ms. Ngoan Chau Thi
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


มาเจรจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ Can Tho University และเข้าร่วมงาน International Conference on English Language Studies (ICELS 2018)

2018-08-01 ถึง 2018-08-05

Can Tho University

Vietnam

Inbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

ศูนย์กิจการนานาชาติ
ศูนย์กิจการนานาชาติ
Miss Asayena Viengmany
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


นักศึกษาจาก University of Hawaii at Manoa, USA เข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติประจำปี 2561 ร่วมกับ สกอ. โดยมีนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกา จำนวน 4 คน ตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทยจำนวน 7 สถาบัน แห่งละ 1 คน และเจ้าหน้าที่ สกอ. 2 คน GSA Thailand Short Course 2018

2018-07-15 ถึง 2018-07-19

University of Hawaii at Manoa, USA

United States of America

Inbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

ศูนย์กิจการนานาชาติ
ศูนย์กิจการนานาชาติ
Mr. Daniel Miller
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


นักศึกษาจาก Birmingham-Southern College, USA เข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติประจำปี 2561 ร่วมกับ สกอ. โดยมีนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกา จำนวน 4 คน ตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทยจำนวน 7 สถาบัน แห่งละ 1 คน และเจ้าหน้าที่ สกอ. 2 คน GSA Thailand Short Course 2018 ณ มทส., สะแกราช

2018-07-15 ถึง 2018-07-19

Birmingham-Southern College, USA

United States of America

Inbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

ศูนย์กิจการนานาชาติ
ศูนย์กิจการนานาชาติ
Miss Erin McConkey
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


นักศึกษาจาก Birmingham-Southern College, USA เข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติประจำปี 2561 ร่วมกับ สกอ. โดยมีนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกา จำนวน 4 คน ตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทยจำนวน 7 สถาบัน แห่งละ 1 คน และเจ้าหน้าที่ สกอ. 2 คน GSA Thailand Short Course 2018 ณ มทส., สะแกราช

2018-07-15 ถึง 2018-07-19

University of Hawaii at Manoa, USA

United States of America

Inbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

ศูนย์กิจการนานาชาติ
ศูนย์กิจการนานาชาติ
Mr. Thi Denerson
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


นักศึกษาจาก Birmingham-Southern College, USA เข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติประจำปี 2561 ร่วมกับ สกอ. โดยมีนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกา จำนวน 4 คน ตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทยจำนวน 7 สถาบัน แห่งละ 1 คน และเจ้าหน้าที่ สกอ. 2 คน GSA Thailand Short Course 2018 ณ มทส., สะแกราช

2018-07-15 ถึง 2018-07-19

Birmingham-Southern College, USA

United States of America

Inbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

ศูนย์กิจการนานาชาติ
ศูนย์กิจการนานาชาติ
Assoc. Prof. Jiang Xiaohua
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


มาเจรจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

2018-07-13 ถึง 2018-07-13

Shanghai University of Electric Power (SUEP)

P.R. China

Inbound
หารือความร่วมมือ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
ศูนย์กิจการนานาชาติ
Prof. LI Dongdong
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


มาเจรจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

2018-07-13 ถึง 2018-07-13

Shanghai University of Electric Power (SUEP)

P.R. China

Inbound
หารือความร่วมมือ

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ] 166 [ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018