รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาแพทยศำสตร์
ศูนย์วิจัยโรคปรสิต
ผศ. ดร. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ นักวิจัย Researcher

Co-Chair Person, Review committee
2019-03-23 ถึง 2019-03-24

Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019

ญี่ปุ่น

Outbound
เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ

สำนักวิชาแพทยศำสตร์
ศูนย์วิจัยโรคปรสิต
ดร. ปาริชาติ วัคคุวัทพงษ์ นักวิจัย Researcher

ร่วมจัดงาน Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019
2019-03-23 ถึง 2019-03-24

Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019

ญี่ปุ่น

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาแพทยศำสตร์
ศูนย์วิจัยโรคปรสิต
นางสาว ภรณ์พิชชา เพชรดี นักวิจัย Researcher

ร่วมจัดประชุมวิชาการ
2019-03-23 ถึง 2019-03-24

Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019

ญี่ปุ่น

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาแพทยศำสตร์
สถานวิจัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สาวิตรี แก้วพวง พนักงาน SUT Staff

The Role and Responsibility of Research Administrtion for lmprove University Rankings
2019-03-23 ถึง 2019-03-24

Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019

ญี่ปุ่น

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศำสตร์
ออร์โธปิดิกส์
อ. พ.ท. นพ. บุระ สินธุภากร ผู้บริหาร SUT Executives

เพื่อให้เกิดข้อตกลง และการแลกเปลี่ยนนวัตกรรม และความรู้ต่างๆร่วมกันกับมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ จึงเกิดโครงการ “การพัฒนาความร่วมมือด้าน biomechanics กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ” เพื่อพัฒนาต่อยอด สร้างความเป็นสากล ให้ต่างประเทศยอมรับและร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมทางด้าน biomechanics
2020-01-06 ถึง 2020-03-31

Engineering Cluster Singapore Institute of Technology ประเทศสิงคโปร์ Southwest Jiaotong University สาธารณะรัฐประชาชนจีน

สิงค์โปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน

Outbound
ลงนามความร่วมมือ

สำนักวิชาแพทยศำสตร์
ออร์โธปิดิกส์
อ. พ.ท. นพ. บุระ สินธุภากร ผู้บริหาร SUT Executives

การจัดประชุมวิชาการทางด้านกลศาสตร์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านชีวกลศาสตร์จากทั้งภายในและต่างประเทศ เสริมสร้างเครือข่าย และพัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อก้าวทันนานาประเทศ และสร้างข้อเข่าเทียมที่พัฒนาและคิดค้นด้วยคนไทย เพื่อคนไทย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ประชาชนในประเทศไทย
2019-11-01 ถึง 2020-01-31

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ไทย

In Thailand
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาแพทยศำสตร์
อายุรศาสตร์
อ. อ. นพ. ก่อเกียรติ์ กังวาลทัศน์ คณาจารย์ SUT Faculty

เดินทางไปศึกษาดูงานสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ณ Japan Atomic Energy Agency (JAEA) ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2562
2019-05-12 ถึง 2019-05-17

Japan Atomic Energy Agency (JAEA)

๋Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

สำนักวิชาแพทยศำสตร์
อายุรศาสตร์
อ. อ. พญ.ชัชนก เปาอินทร์ คณาจารย์ SUT Faculty

เดินทางไปศึกษาดูงานสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ณ Japan Atomic Energy Agency (JAEA) ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2562
2019-05-12 ถึง 2019-05-17

Japan Atomic Energy Agency (JAEA)

๋Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

สำนักวิชาแพทยศำสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
ผศ. พญ.   สีขาว   เชื้อปรุง คณาจารย์ SUT Faculty

Affecting factor for Intention to work in the Community and study in Family medicine residency program among SUT Doctors.
2019-05-15 ถึง 2019-05-18

Wonca Asia pacific regional conference 2019

ญี่ปุ่น

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศำสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
รศ. พญ. ชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์ คณาจารย์ SUT Faculty

เชิญเป็น Invite speaker ในการประชุม World organization of Family physician ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
2019-05-13 ถึง 2019-05-17

World organization of Family physician

ญี่ปุ่น

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018