รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
อ. ดร. อัจฉราวรรณ บุรีภักดี คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "CDA and Semiotic Approach as the Analytical Tool in Chinese Junior High school English Textbook Analysis : A Methodological Inquiry"

2018-07-20 ถึง 2018-07-22

Italy

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
อ. ดร. สิรินทร ศรีโพธิ์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงาน เรื่อง Problem-based Learning and Medical English Materials Design: Inherent Challenges from an EFL Teacher's Perspective ในงานประชุม 2018 2nd International Conference on Linguistics and Literature (ICLL)

2018-07-18 ถึง 2018-07-25

Italy

outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
อ. ดร. สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Enhancing Thai EFL University Students' Reading Comprehension througn a Flipped Cooperative Classroom

2018-07-16 ถึง 2018-07-20

Greece

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
อ. Taizo Mizusaki คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "A Study of the Technical Terms of Bookkeeping which are Overlapped Business Japanese Terms"

2018-07-12 ถึง 2018-10-12

Hong Kong Polytechnic University

Hong Kong

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
ผศ. ดร. อิศรา ประมูลศุข คณาจารย์ SUT Faculty


เสนอผลงานวิชาการเรื่อง Popularisation of Medical Knowledge: Genre Transfer from Medical Research Article to Medical News Article" ในการประชุม SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIOLINGUISTICS

2018-06-09 ถึง 2018-08-09

Hungary

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
ผศ. ดร. อิศรา ประมูลศุข คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง Popularisation of Medical Knowledge:Genre Transfer from Medical Research Article to Medical News Article

2018-02-09 ถึง 2018-10-09

Hungary

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่่างประเทศ
อ. ดร. สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี คณาจารย์ SUT Faculty


นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมแข่งขัน Student Speech Competition จัดโดย The United National Office for South-South Cooperation (UNOSSC) และ The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ The UN Convention Centre In Bangkok

2020-02-25 ถึง 2020-02-25

The UN Convention Centre In Bangkok

Thailand

Inbound
แข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ศึกษาทั่วไป
อ. ดร. ปราโมทย์ ภักดีณรงค์ คณาจารย์ SUT Faculty


ร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ณ สาธารณรัฐเยอรมนี ในระหว่างวันที่ 22-28 มีนาคม 2563

2020-03-22 ถึง 2020-03-28

Germany

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ศึกษาทั่วไป
ผศ. ดร. บุรทิน ขำภิรัฐ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการหัวข้อ The Effect of Cooperative Education, Learning Style, and Self-Efficacy on Student Learning Outcomes: An Application of Social Cognitive Career Theory แบบ Oral presentation ในการประชุมวิชาการ 21st WACE World Conference ณ University of Cincinnati, Ohio, USA ในระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2562

2019-08-03 ถึง 2019-08-07

University of Cincinnati

United States of America

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สำนักงานคณบดี
รศ. ดร. วีรพงษ์ พลนิกรกิจ ผู้บริหาร SUT Executives


ไปพัฒนาความร่วมมือและศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ Shibaura Institute of Technology

2018-12-12 ถึง 2018-12-15

Shibaura Institute of Technology (SIT)

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018