รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
รศ. ดร. อัญชลี วรรณรักษ์ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ ประชุมสัมมนา

2019-05-15 ถึง 2019-05-20

Taiwan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
อ. ดร. สิรินทร ศรีโพธิ์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานเรื่อง Roles of L1 and L2 on L3 Learning Difficulties

2019-05-02 ถึง 2019-05-04

Croatia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
อ. ดร. อัจฉราวรรณ บุรีภักดี คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการ Ideological Construction in High School English Textbooks in China: A Binary Position and the Lack of Othering ในการประชุม LIF 2019-6 the International Language in Foucus Conference Language, Research and Teaching in the 21st Century ณ Dubrovnik

2019-05-02 ถึง 2019-05-04

Croatia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
อ. ดร. อัจฉราวรรณ บุรีภักดี คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ ร่วมเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "Expertise in L2 writing in Imagined Community: A case study of English education program in Thailand"

2019-01-21 ถึง 2019-01-27

Cambodia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
ผศ. ดร. อิศรา ประมูลศุข คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation จำนวน 2 เรื่อง คือ "Capturing the quthorial voice of Fillipino ESL learners: the case of students' teachers journals at a teacher education institution" และ "Stance and engagement: examining the dynamics of Chinese EFL learners' identity and Researching EFL Writing

2018-11-10 ถึง 2018-11-16

P.R. China

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
Prof. Dr. Andrew Peter lian คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ

2018-10-30 ถึง 2018-11-07

P.R. China

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
Jumia Prihatiwi
บุคลากรแลกเปลี่ยน Staff exchange


มาแลกเปลี่ยนบุคลากร Staff Mobility ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2018-10-24 ถึง 2018-11-09

Universitas Sebelas Maret (UNS)

Indonesia

Inbound
แลกเปลี่ยนบุคลากร

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
อ. ดร. อัจฉราวรรณ บุรีภักดี คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ ร่วมเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Graduates' Identity Construction in Second Language Academic Writing

2018-10-12 ถึง 2018-11-16

P.R. China

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
อ. ดร. กุลภักดิ์ กองสุวรรณกุล คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ เสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "Using reflexive ethnography in justifying a change in test use: A convergence between quantitative language testing and qualitative hermeneutics" ในการประชุมระดับนานาชาติ 6th International Conference on New Trends in English Language Teaching and Testing (NTELTISTANBUL) 2018 ณ เมือง Istanbul

2018-08-09 ถึง 2018-08-09

Turkey

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
Prof. Dr. Andrew Peter lian คณาจารย์ SUT Faculty


ไปทำหน้าที่ Co-supervisor

2018-07-25 ถึง 2018-08-02

Australia

Outbound
อื่น ๆ

Total: 1671 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018