รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
ศูนย์กิจการนานาชาติ
นางสาว สุมิตรา วิไชยคำมาตย์ พนักงาน SUT Staff


ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ รัตนพานี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สุวิทวัส อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และนางสาวสุมิตรา วิไชยคำมาตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม World Technology Universities Congress 2019 ณ National Taiwan University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

2019-10-02 ถึง 2019-10-04

National Taiwan University of Science and Technology

Taiwan


เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

ศูนย์กิจการนานาชาติ
กิจกรรมหน่วยงาน


ศูนย์กิจการนานาชาติร่วมกับ DAAD Information Centre จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเยอรมนี ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม สารวิธาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ทุนการศึกษา ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยาย

2019-09-12 ถึง 2019-09-12

DAAD Information Centre

Thailand

In Thailand
อื่น ๆ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
กิจกรรมหน่วยงาน


ศูนย์กิจการนานาชาติร่วมกับสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กำหนดจัดการบรรยายเกี่ยวกับทุนการศึกษา การศึกษาต่อ และการวิจัยในประเทศฝรั่งเศส Campus France Tour 2019 - Studies in France and Scholarships" วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสารวิธาน อาคารบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ทุนการศึกษา และการวิจัยของประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตของนิสิตนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับทุนการศึกษาหรือเคยศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส"

2019-09-05 ถึง 2019-09-05

สถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

Thailand

In Thailand
อื่น ๆ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
Ms. Anik Amaliyah, S.Pd
บุคลากรแลกเปลี่ยน Staff exchange


ศูนย์กิจการนานาชาติจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากร Staff Mobility Program 2019 โดยรับบุคลากรจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) อินโดนีเซีย มาแลกเปลี่ยน ณ มทส. ตั้งแต่วันที่ 1-6 กันยายน 2562 ดังนี้ 1. Mr. Rival Zunaidhi แลกเปลี่ยน ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2. Mr. Ridwan แลกเปลี่ยน ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. Ms. Anim Suviyani แลกเปลี่ยน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา 4. Ms. Anik Amaliyah, S.Pd แลกเปลี่ยน ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

2019-09-01 ถึง 2019-09-06

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Thailand Indonesia

Inbound
แลกเปลี่ยนบุคลากร

ศูนย์กิจการนานาชาติ
กิจกรรมหน่วยงาน


ศูนย์กิจการนานาชาติ จัดกิจกรรมต่้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำภาคการศึกษา 1/2562 กิจกรรมประกอบด้วยการรับนักศึกษา ณ วันแรกมาถึง การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้ความรู้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรม SUT Campus Tour/Korat City Tour การจัดกิจกรรม New SUT International Student Meeting และการจัดให้นักศึกษาไทยเป็น Student Buddy

2019-08-31 ถึง 2019-09-12

Thailand

In Thailand
อื่น ๆ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
นางสาว วรศิกาญจน์ อินธนู นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำ AUAP-PIM Global Leadership Program ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพฯ

2019-08-25 ถึง 2019-09-01

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Thailand

In Thailand
อื่น ๆ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
รศ. ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้บริหาร SUT Executives


เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯในการเข้าร่วมการประชุม the 6th Asia Technological University Network (ATU-Net) Board Meeting ในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2562 ณ University Malaysia Terengganu (UMT) ประเทศมาเลยเซีย

2019-08-24 ถึง 2019-08-26

Asia Technological University Network (ATU-Net)

Malaysia

Outbound
เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

ศูนย์กิจการนานาชาติ
กิจกรรมหน่วยงาน


ในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติ จัดกิจกรรมให้นักศึกษา มทส. นักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการค่ายศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ CIA-SUT Environmental Camp 2019" โดยวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา มทส.ชาวไทย นักศึกษานานาชาติ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจำนวน 80 คน จากประเทศออสเตรีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภูฎาน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย จอร์แดน ได้เรียนรู้และตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี โดยกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาจากแต่ละประเทศ และทัศนศึกษาสถานท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี"

2019-08-23 ถึง 2019-08-25

อุทยานสิ่งแวดล้อมสิรินธร จัวหวัดเพชรบุรี

Thailand

In Thailand
อื่น ๆ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
กิจกรรมหน่วยงาน Prof. Dr. Chang-Hsien Tai
อาคันตุกะเยือน Visitor


Professor Chang-Hsien Tai, President Dr. Po-Min Li, Dean of Office of International Affairs National Pingtung University of Science Technology (NPUST), Taiwan ในโอกาสเดินทางมาเยือน เพื่อหารือและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมสารวิกรม อาคารบริหาร ในการนี้ศูนย์กิจการนานาชาติเป็นเจ้าภาพหลักในการต้อนรับและสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

2019-08-21 ถึง 2019-08-21

National Pingtung University of Science Technology

Thailand Taiwan

Inbound
หารือความร่วมมือ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
กิจกรรมหน่วยงาน Dr. Po-Min Li
อาคันตุกะเยือน Visitor


Professor Chang-Hsien Tai, President Dr. Po-Min Li, Dean of Office of International Affairs National Pingtung University of Science Technology (NPUST), Taiwan ในโอกาสเดินทางมาเยือน เพื่อหารือและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมสารวิกรม อาคารบริหาร ในการนี้ศูนย์กิจการนานาชาติเป็นเจ้าภาพหลักในการต้อนรับและสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

2019-08-21 ถึง 2019-08-21

National Pingtung University of Science Technology

Thailand Taiwan

Inbound
หารือความร่วมมือ

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ] 142 [ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018