รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
ศูนย์กิจการนานาชาติ
นางสาว ชมพูกุญช์ ฉัตรดอน พนักงาน SUT Staff


รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ นางสาวชมพูกุญช์ ฉัตรดอน นางสาววชิรา กีรติเพียรเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เดินทางไปเข้าร่วมสัมมนาโครงการ International Staff Week (ISW) 2019 ณ Universiti Teknologi Malaysia เมืองยะโฮร์บาฮ์รู ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562

2019-10-28 ถึง 2019-11-03

Universiti Teknologi Malaysia

Malaysia

Outbound
เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

ศูนย์กิจการนานาชาติ
นางสาว วชิรา กีรติเพียรเลิศ พนักงาน SUT Staff


รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ นางสาวชมพูกุญช์ ฉัตรดอน นางสาววชิรา กีรติเพียรเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เดินทางไปเข้าร่วมสัมมนาโครงการ International Staff Week (ISW) 2019 ณ Universiti Teknologi Malaysia เมืองยะโฮร์บาฮ์รู ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562

2019-10-28 ถึง 2019-11-03

Universiti Teknologi Malaysia

Malaysia

Outbound
เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

ศูนย์กิจการนานาชาติ
รศ. ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้บริหาร SUT Executives


รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ นางสาวชมพูกุญช์ ฉัตรดอน นางสาววชิรา กีรติเพียรเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เดินทางไปเข้าร่วมสัมมนาโครงการ International Staff Week (ISW) 2019 ณ Universiti Teknologi Malaysia เมืองยะโฮร์บาฮ์รู ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562

2019-10-28 ถึง 2019-11-03

Universiti Teknologi Malaysia

Malaysia

Outbound
เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

ศูนย์กิจการนานาชาติ
นางสาว ณาตยา ทองพรม นักศึกษา มทส. SUT Student


นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ เดินทางไปเข้าร่วมประชุม The 26th Tri-U International Joint Seminar & Symposium 2019 ณ Jiangsu University เพื่อเสนอผลงานการวิจัยในรูปแบบการบรรยาย

2019-10-20 ถึง 2019-10-25

Jiangsu University

P.R. China

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

ศูนย์กิจการนานาชาติ
นางสาว วชุณี หัสรังค์ นักศึกษา มทส. SUT Student


นักศึกษาสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เดินทางไปเข้าร่วมประชุม The 26th Tri-U International Joint Seminar & Symposium 2019 ณ Jiangsu University เพื่อเสนอผลงานการวิจัยในรูปแบบการบรรยาย

2019-10-20 ถึง 2019-10-25

Jiangsu University

P.R. China

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

ศูนย์กิจการนานาชาติ
รศ. ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้บริหาร SUT Executives


เข้าร่วมประชุม 2019 The Presidents Forum of Southeast and South Asia and Taiwan Universities (SATU Presidents Forum) Local Chapter Workshop organize by National Cheng Kung University, workshop on the topic of New Approaches in Medical Care for Older Aults at Mahidol University

2019-10-18 ถึง 2019-10-18

National Cheng Kung University

Thailand

In Thailand
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

ศูนย์กิจการนานาชาติ
รศ. ดร. ศิรปัฐช์ บุญครอง ผู้บริหาร SUT Executives


เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเรื่องการก้าวสู่ความเป็นสากล (Internationalization) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2019-10-09 ถึง 2019-10-09

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Thailand

In Thailand
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

ศูนย์กิจการนานาชาติ
รศ. ดร. ศิรปัฐช์ บุญครอง ผู้บริหาร SUT Executives


เดินทางไปเข้าร่วมประชุมเตรียมการดำเนินโครงการ Thailand Scholarships ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดสรรทุนให้แก่อาจารย์ นักสึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อมาศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ณ สถาบันอุดมศึกษาที่ไทยเป็นสมาชิกเครือข่าย ณ ห้องประชุ่ม 18A ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2

2019-10-08 ถึง 2019-10-08

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Thailand

In Thailand
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

ศูนย์กิจการนานาชาติ
นางสาว สุมิตรา วิไชยคำมาตย์ ผู้บริหาร SUT Executives


เดินทางไปแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับ KU Leuven-Group T Leuven Campus ณ เมือง Leuven ประเทศเบลเยี่ยม ในระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562

2019-10-07 ถึง 2019-10-09

KU Leuven-Group T Leuven Campus

Belgium

Outbound
หารือความร่วมมือ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
รศ. ดร. ศิรปัฐช์ บุญครอง ผู้บริหาร SUT Executives


ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ รัตนพานี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สุวิทวัส อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และนางสาวสุมิตรา วิไชยคำมาตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม World Technology Universities Congress 2019 ณ National Taiwan University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

2019-10-02 ถึง 2019-10-04

National Taiwan University of Science and Technology

Taiwan


เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ] 141 [ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018