รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
ศูนย์กิจการนานาชาติ

อาคันตุกะเยือน Visitor


คณะคณาจารย์และนักศึกษาจาก Thu Dau Mot University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2562

2019-12-17 ถึง 2019-12-20

Thu Dau Mot University (TDMU) Suranaree University of Technology

Thailand

Inbound
ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

ศูนย์กิจการนานาชาติ
ท่านกงสุลคมคาย พระวรชัย
อาคันตุกะเยือน Visitor


ท่านกงสุลคมคาย พระวรชัย พร้อมคณะ จากสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว ณ จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาจากาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาวที่ศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 10 คน และเพื่อสานสัมพันธ์ความร่วมมืออันดีระหว่างสถานกงสุลใหญ่กับมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุม C2-123 อาคารวิชาการ 2

2019-12-12 ถึง 2019-12-12

สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว ณ จังหวัดขอนแก่น Suranaree University of Technology

Thailand Thailand

Inbound
หารือความร่วมมือ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
Prof. Anne DuittoZ
อาคันตุกะเยือน Visitor


rof. Dr.Anne Duittoz, Ms. Cecile Grosbois-Bacchi และ Ms. Christine Fauvelle-Aymar คณาจารย์จาก Universite de Tours สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในการมาเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและหลักสูตรสองปริญญาระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในการมาครั้งนี้ได้หารือร่วมกับสาขาวิชาการรับรู้ระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมทางสัตว์

2019-12-11 ถึง 2019-12-13

Universite of Tours

France

Inbound
หารือความร่วมมือ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
Ms. Cecile Grosbois-Bacchi
อาคันตุกะเยือน Visitor


rof. Dr.Anne Duittoz, Ms. Cecile Grosbois-Bacchi และ Ms. Christine Fauvelle-Aymar คณาจารย์จาก Universite de Tours สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในการมาเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและหลักสูตรสองปริญญาระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในการมาครั้งนี้ได้หารือร่วมกับสาขาวิชาการรับรู้ระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมทางสัตว์

2019-12-11 ถึง 2019-12-13

Universite of Tours

France

Inbound
หารือความร่วมมือ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
Ms. Christine Fauvelle-Aymar
อาคันตุกะเยือน Visitor


rof. Dr.Anne Duittoz, Ms. Cecile Grosbois-Bacchi และ Ms. Christine Fauvelle-Aymar คณาจารย์จาก Universite de Tours สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในการมาเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและหลักสูตรสองปริญญาระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในการมาครั้งนี้ได้หารือร่วมกับสาขาวิชาการรับรู้ระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมทางสัตว์

2019-12-11 ถึง 2019-12-13

Universite of Tours

France

Inbound
หารือความร่วมมือ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
รศ. ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้บริหาร SUT Executives


รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม Global Technology Initiative (GTI) Consortium Symposium และ the 7th National Convention of the Japan Association for Global Competency Education (JAGCE) ณ Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

2019-12-06 ถึง 2019-12-11

Shibaura Institute of Technology

Japan

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

ศูนย์กิจการนานาชาติ
รศ. ดร. ศิรปัฐช์ บุญครอง ผู้บริหาร SUT Executives


ได้รับเชิญให้เข้าร่วม Thai-UK Higher Education Partnerships Programme จัดโดย British Council (Thailand) ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ Pathumwan Princes Hotel, Bangkok

2019-11-22 ถึง 2019-11-22

British Council

Thailand

In Thailand
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

ศูนย์กิจการนานาชาติ
นางสาว วชิรา กีรติเพียรเลิศ พนักงาน SUT Staff


เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ITS Inbound Staff Mobility Program 2019 ณ Institute Teknologi Sepuluh Nopember เมืองซูราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 17-24 พฤศจิกายน 2562

2019-11-17 ถึง 2019-11-24

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Indonesia

Outbound
แลกเปลี่ยนบุคลากร

ศูนย์กิจการนานาชาติ
รศ. ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้บริหาร SUT Executives


คณะผู้บริหาร มทส. เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP annual Conference 2019 ในหัวข้อเรื่อง Climate Change Adaptation - The Challenging Role of Higher Education Institutions ในระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาทั่วโลกและสถาบันการศึกษาในกลุ่มสมาชิก AUAP ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางวิชาการ

2019-11-10 ถึง 2019-11-14

Naresuan University

Thailand

In Thailand
เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

ศูนย์กิจการนานาชาติ
Prof. Jean Kallerhoff
อาคันตุกะเยือน Visitor


ในระหว่างวันที่29-30 ตุลาคม 2562 Professor Jean Kallerhoff, Director of International Relational Toulouse INP-ENSAT, Institut National Polytechique de Toulouse สาธารณรัฐฝรั่งเศส เดืนทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อหารืแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาคารวิชาการ 2

2019-10-29 ถึง 2019-10-30

Institut National Polytechique de Toulouse

France

Inbound
หารือความร่วมมือ

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ] 140 [ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018