รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
ศูนย์กิจการนานาชาติ
รศ. ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้บริหาร SUT Executives


คณะผู้บริหาร มทส. เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP annual Conference 2019 ในหัวข้อเรื่อง Climate Change Adaptation - The Challenging Role of Higher Education Institutions ในระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาทั่วโลกและสถาบันการศึกษาในกลุ่มสมาชิก AUAP ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางวิชาการ

2019-11-10 ถึง 2019-11-14

Naresuan University

Thailand

In Thailand
เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

ศูนย์กิจการนานาชาติ
Prof. Jean Kallerhoff
อาคันตุกะเยือน Visitor


ในระหว่างวันที่29-30 ตุลาคม 2562 Professor Jean Kallerhoff, Director of International Relational Toulouse INP-ENSAT, Institut National Polytechique de Toulouse สาธารณรัฐฝรั่งเศส เดืนทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อหารืแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาคารวิชาการ 2

2019-10-29 ถึง 2019-10-30

Institut National Polytechique de Toulouse

France

Inbound
หารือความร่วมมือ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
นางสาว ชมพูกุญช์ ฉัตรดอน พนักงาน SUT Staff


รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ นางสาวชมพูกุญช์ ฉัตรดอน นางสาววชิรา กีรติเพียรเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เดินทางไปเข้าร่วมสัมมนาโครงการ International Staff Week (ISW) 2019 ณ Universiti Teknologi Malaysia เมืองยะโฮร์บาฮ์รู ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562

2019-10-28 ถึง 2019-11-03

Universiti Teknologi Malaysia

Malaysia

Outbound
เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

ศูนย์กิจการนานาชาติ
นางสาว วชิรา กีรติเพียรเลิศ พนักงาน SUT Staff


รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ นางสาวชมพูกุญช์ ฉัตรดอน นางสาววชิรา กีรติเพียรเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เดินทางไปเข้าร่วมสัมมนาโครงการ International Staff Week (ISW) 2019 ณ Universiti Teknologi Malaysia เมืองยะโฮร์บาฮ์รู ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562

2019-10-28 ถึง 2019-11-03

Universiti Teknologi Malaysia

Malaysia

Outbound
เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

ศูนย์กิจการนานาชาติ
รศ. ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้บริหาร SUT Executives


รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ นางสาวชมพูกุญช์ ฉัตรดอน นางสาววชิรา กีรติเพียรเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เดินทางไปเข้าร่วมสัมมนาโครงการ International Staff Week (ISW) 2019 ณ Universiti Teknologi Malaysia เมืองยะโฮร์บาฮ์รู ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562

2019-10-28 ถึง 2019-11-03

Universiti Teknologi Malaysia

Malaysia

Outbound
เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

ศูนย์กิจการนานาชาติ
นางสาว ณาตยา ทองพรม นักศึกษา มทส. SUT Student


นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ เดินทางไปเข้าร่วมประชุม The 26th Tri-U International Joint Seminar & Symposium 2019 ณ Jiangsu University เพื่อเสนอผลงานการวิจัยในรูปแบบการบรรยาย

2019-10-20 ถึง 2019-10-25

Jiangsu University

P.R. China

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

ศูนย์กิจการนานาชาติ
นางสาว วชุณี หัสรังค์ นักศึกษา มทส. SUT Student


นักศึกษาสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เดินทางไปเข้าร่วมประชุม The 26th Tri-U International Joint Seminar & Symposium 2019 ณ Jiangsu University เพื่อเสนอผลงานการวิจัยในรูปแบบการบรรยาย

2019-10-20 ถึง 2019-10-25

Jiangsu University

P.R. China

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

ศูนย์กิจการนานาชาติ
รศ. ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้บริหาร SUT Executives


เข้าร่วมประชุม 2019 The Presidents Forum of Southeast and South Asia and Taiwan Universities (SATU Presidents Forum) Local Chapter Workshop organize by National Cheng Kung University, workshop on the topic of New Approaches in Medical Care for Older Aults at Mahidol University

2019-10-18 ถึง 2019-10-18

National Cheng Kung University

Thailand

In Thailand
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

ศูนย์กิจการนานาชาติ
รศ. ดร. ศิรปัฐช์ บุญครอง ผู้บริหาร SUT Executives


เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเรื่องการก้าวสู่ความเป็นสากล (Internationalization) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2019-10-09 ถึง 2019-10-09

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Thailand

In Thailand
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

ศูนย์กิจการนานาชาติ
รศ. ดร. ศิรปัฐช์ บุญครอง ผู้บริหาร SUT Executives


เดินทางไปเข้าร่วมประชุมเตรียมการดำเนินโครงการ Thailand Scholarships ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดสรรทุนให้แก่อาจารย์ นักสึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อมาศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ณ สถาบันอุดมศึกษาที่ไทยเป็นสมาชิกเครือข่าย ณ ห้องประชุ่ม 18A ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2

2019-10-08 ถึง 2019-10-08

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Thailand

In Thailand
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ] 140 [ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018