รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
Dr. Catherine Delazzeros
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer Exchange


เดินทางมาสอนและบรรยายให้ความรู้ในการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิคก์ให้แก่คณาจารย์ พนักงาน มทส. ณ ห้องประชุม SFL School Meeting Room, อาคารวิชาการ 1

2019-08-19 ถึง 2019-08-19

Fulbright Specialist

Thailand United States of America

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
Ms. Yuwan Qiu
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer Exchange


ครูอาสาสมัครชาวจีนที่มาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 - สิงหาคม 2563

2019-08-01 ถึง 2020-05-30

Thailand P.R. China

Outbound
ครูอาสาสมัคร

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
Ms. ZHAO XING
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer Exchange


ครูอาสาสมัครชาวจีนที่มาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 - สิงหาคม 2562

2019-07-31 ถึง 2020-05-30

Thailand P.R. China

Inbound
ครูอาสาสมัคร

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
อ. ดร. สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานเรื่อง An Analysis of Students' Needs, Proglems, and the Use of Technology in Learning English in Thai Tertiary Context ในการประชุม The Seenteenth International Conference on New Directions in the Humanities-The World 4.0: Convergences of Knowledges and Machines ณ The University of Granada, Granada ประเทศสเปน ในระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562

2019-07-03 ถึง 2019-07-05

The University of Granada

Spain

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
อ. ดร. จิตพนัส สุวรรณเทพ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "The Material Development of EFL Vocabulary Learning via Constructivism-based Mobile Application"

2019-06-21 ถึง 2019-07-07

Denmark

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
ผศ. ดร. อิศรา ประมูลศุข คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "Textually appetising, visually mouth watering: multimodaln discourse analysis of international restaurant homepages"

2019-06-17 ถึง 2019-06-24

Italy

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
รศ. ดร. อัญชลี วรรณรักษ์ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "Pragmatic Competence of Thai EFL University Students Majoring in Business Studies"

2019-06-01 ถึง 2019-06-10

Hungary

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
ผศ. สิรินทร แสงกาญจนวนิช คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานวิชาการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาด้านการสอนภาษาอังกฤษ "Confluence: An ensemble of ELT pedagogies"

2019-05-30 ถึง 2019-06-02

P.R. China

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
อ. ดร. กุลภักดิ์ กองสุวรรณกุล คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ ร่วมเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "Exploring functionality of the concordance-based cloze item type: Some caveats from contrastive verbalization data"

2019-05-23 ถึง 2019-05-26

Turkey

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
อ. ดร. บุษกร ยอดคำลือ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ ประชุมสัมมนา

2019-05-15 ถึง 2019-05-20

Taiwan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018