รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
ศูนย์กิจการนานาชาติ
Mr. Zhang Xue Yu
อาคันตุกะเยือน Visitor


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Shandong Traffic Technician College สาธารณรัฐประชาชนจีน ในในโอกาสมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ทุนการศึกษา ร่วมกับผู้แทนจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อุสาหะ) และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์) ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ห้องวิษณุกรรม 1 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 เวลา 09.00 น. ภายหลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายต้อนรับ คณะดังกล่าวได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ 3D Printing

2020-01-14 ถึง 2020-01-14

Chinese Academy of Social Sciences Suranaree University of Technology

China China

Inbound
หารือความร่วมมือ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
รศ. ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้บริหาร SUT Executives


เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ Designing Our Future: Commitment Confirmed ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนประโยชน์และสิ่งที่ได้รับจากความร่วมมือในระดับอุดมศึกษาระหว่างไทยและออสเตรีย รวมถึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรียและยกระดับความร่วมมือตามพันธสัญญาทางด้านการศึกษาของทั้งสองประเทศ

2020-01-14 ถึง 2020-01-14

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย

Thailand

In Thailand
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

ศูนย์กิจการนานาชาติ
นางสาว วชิรา กีรติเพียรเลิศ พนักงาน SUT Staff


เข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ 2563 ณ ห้องลาดพร้าว โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ

2020-01-13 ถึง 2020-01-15

กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Thailand

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

ศูนย์กิจการนานาชาติ
นางสาว สุมิตรา วิไชยคำมาตย์ พนักงาน SUT Staff


เข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ 2563 ณ ห้องลาดพร้าว โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ

2020-01-13 ถึง 2020-01-15

กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Thailand

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

ศูนย์กิจการนานาชาติ


ได้รับการประสานจาก Ms. Shirley Shih-Hui Hung, Project Manager, Division of International cooperation and Exchange, National Chung Cheng University, Tiwan ขอความอนุเคราะห์ให้ประชาสัมพันธ์ 2020 AIM-HI Summer Internship and Academic Research Program

2020-01-07 ถึง 2020-01-07

National Chung Cheng University

Taiwan

In Thailand
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ศูนย์กิจการนานาชาติ

อาคันตุกะเยือน Visitor


คณะคณาจารย์และนักศึกษาจาก Thu Dau Mot University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2562

2019-12-17 ถึง 2019-12-20

Thu Dau Mot University (TDMU) Suranaree University of Technology

Thailand

Inbound
ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

ศูนย์กิจการนานาชาติ
ท่านกงสุลคมคาย พระวรชัย
อาคันตุกะเยือน Visitor


ท่านกงสุลคมคาย พระวรชัย พร้อมคณะ จากสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว ณ จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาจากาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาวที่ศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 10 คน และเพื่อสานสัมพันธ์ความร่วมมืออันดีระหว่างสถานกงสุลใหญ่กับมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุม C2-123 อาคารวิชาการ 2

2019-12-12 ถึง 2019-12-12

สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว ณ จังหวัดขอนแก่น Suranaree University of Technology

Thailand Thailand

Inbound
หารือความร่วมมือ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
Prof. Anne DuittoZ
อาคันตุกะเยือน Visitor


rof. Dr.Anne Duittoz, Ms. Cecile Grosbois-Bacchi และ Ms. Christine Fauvelle-Aymar คณาจารย์จาก Universite de Tours สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในการมาเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและหลักสูตรสองปริญญาระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในการมาครั้งนี้ได้หารือร่วมกับสาขาวิชาการรับรู้ระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมทางสัตว์

2019-12-11 ถึง 2019-12-13

Universite of Tours

France

Inbound
หารือความร่วมมือ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
Ms. Cecile Grosbois-Bacchi
อาคันตุกะเยือน Visitor


rof. Dr.Anne Duittoz, Ms. Cecile Grosbois-Bacchi และ Ms. Christine Fauvelle-Aymar คณาจารย์จาก Universite de Tours สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในการมาเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและหลักสูตรสองปริญญาระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในการมาครั้งนี้ได้หารือร่วมกับสาขาวิชาการรับรู้ระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมทางสัตว์

2019-12-11 ถึง 2019-12-13

Universite of Tours

France

Inbound
หารือความร่วมมือ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
Ms. Christine Fauvelle-Aymar
อาคันตุกะเยือน Visitor


rof. Dr.Anne Duittoz, Ms. Cecile Grosbois-Bacchi และ Ms. Christine Fauvelle-Aymar คณาจารย์จาก Universite de Tours สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในการมาเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและหลักสูตรสองปริญญาระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในการมาครั้งนี้ได้หารือร่วมกับสาขาวิชาการรับรู้ระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมทางสัตว์

2019-12-11 ถึง 2019-12-13

Universite of Tours

France

Inbound
หารือความร่วมมือ

Total: 1671 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ] 139 [ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018