รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
ศูนย์กิจการนานาชาติ
Mr. Andrey Gorchakov
อาคันตุกะเยือน Visitor


ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดมะเร็งด้วย CAR-T Cell Therapy จาก Institute of Molecular and Cellular Biology SB RAS สหพันธรัฐรัสเซีย มาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเยี่ยมชมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมส่งเสริมการเรียนรู้ 2(Learning Space 2). อาคารวิชาการ 2

2020-02-03 ถึง 2020-02-04

Institute of Molecular and Cellular Biology SB RAS Suranaree University of Technology

Thailand Russia

Inbound
หารือความร่วมมือ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
Mr. Sergey Kulemzin
อาคันตุกะเยือน Visitor


ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดมะเร็งด้วย CAR-T Cell Therapy จาก Institute of Molecular and Cellular Biology SB RAS สหพันธรัฐรัสเซีย มาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเยี่ยมชมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมส่งเสริมการเรียนรู้ 2(Learning Space 2). อาคารวิชาการ 2

2020-02-03 ถึง 2020-02-04

Institute of Molecular and Cellular Biology SB RAS Suranaree University of Technology

Thailand Russia

Inbound
หารือความร่วมมือ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
Ms. Hisami Yaoita
อาคันตุกะเยือน Visitor


Ms. Hisami Yaoita and Ms Mika Saito เดินทางมาประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัย Kyoto University of Advance Science (KUAS) ประเทศญี่ปุ่น ในวันพฤหัสบดีในวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 10.00-12.00 ณ ห้องประชุม C2-124 อาคารวิชาการ

2020-01-23 ถึง 2020-01-23

Kyoto University of Advance Science (KUAS) Suranaree University of Technology

Thailand Japan

Inbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ศูนย์กิจการนานาชาติ
Ms. Mika Saito
อาคันตุกะเยือน Visitor


Ms. Hisami Yaoita and Ms Mika Saito เดินทางมาประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัย Kyoto University of Advance Science (KUAS) ประเทศญี่ปุ่น ในวันพฤหัสบดีในวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 10.00-12.00 ณ ห้องประชุม C2-124 อาคารวิชาการ

2020-01-23 ถึง 2020-01-23

Kyoto University of Advance Science (KUAS) Suranaree University of Technology

Thailand Japan

Inbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ศูนย์กิจการนานาชาติ
Mr. Li Zheng Xuan
อาคันตุกะเยือน Visitor


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Shandong Traffic Technician College สาธารณรัฐประชาชนจีน ในในโอกาสมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ทุนการศึกษา ร่วมกับผู้แทนจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อุสาหะ) และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์) ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ห้องวิษณุกรรม 1 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 เวลา 09.00 น. ภายหลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายต้อนรับ คณะดังกล่าวได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ 3D Printing

2020-01-14 ถึง 2020-01-14

De Zhou Technician College Suranaree University of Technology

China China

Inbound
หารือความร่วมมือ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
Ms. Sasivimol Jitbanterngpan
อาคันตุกะเยือน Visitor


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Shandong Traffic Technician College สาธารณรัฐประชาชนจีน ในในโอกาสมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ทุนการศึกษา ร่วมกับผู้แทนจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อุสาหะ) และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์) ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ห้องวิษณุกรรม 1 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 เวลา 09.00 น. ภายหลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายต้อนรับ คณะดังกล่าวได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ 3D Printing

2020-01-14 ถึง 2020-01-14

Chinese Academy of Agricultural Sciences Suranaree University of Technology

China China

Inbound
หารือความร่วมมือ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
Ms. Xia LiDong
อาคันตุกะเยือน Visitor


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Shandong Traffic Technician College สาธารณรัฐประชาชนจีน ในในโอกาสมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ทุนการศึกษา ร่วมกับผู้แทนจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อุสาหะ) และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์) ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ห้องวิษณุกรรม 1 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 เวลา 09.00 น. ภายหลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายต้อนรับ คณะดังกล่าวได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ 3D Printing

2020-01-14 ถึง 2020-01-14

LinYi BaiShaBu school Suranaree University of Technology

China China

Inbound
หารือความร่วมมือ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
Mr. Zhang Xue Yu
อาคันตุกะเยือน Visitor


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Shandong Traffic Technician College สาธารณรัฐประชาชนจีน ในในโอกาสมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ทุนการศึกษา ร่วมกับผู้แทนจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อุสาหะ) และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์) ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ห้องวิษณุกรรม 1 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 เวลา 09.00 น. ภายหลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายต้อนรับ คณะดังกล่าวได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ 3D Printing

2020-01-14 ถึง 2020-01-14

Chinese Academy of Social Sciences Suranaree University of Technology

China China

Inbound
หารือความร่วมมือ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
รศ. ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้บริหาร SUT Executives


เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ Designing Our Future: Commitment Confirmed ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนประโยชน์และสิ่งที่ได้รับจากความร่วมมือในระดับอุดมศึกษาระหว่างไทยและออสเตรีย รวมถึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรียและยกระดับความร่วมมือตามพันธสัญญาทางด้านการศึกษาของทั้งสองประเทศ

2020-01-14 ถึง 2020-01-14

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย

Thailand

In Thailand
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

ศูนย์กิจการนานาชาติ
นางสาว วชิรา กีรติเพียรเลิศ พนักงาน SUT Staff


เข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ 2563 ณ ห้องลาดพร้าว โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ

2020-01-13 ถึง 2020-01-15

กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Thailand

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ] 138 [ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018