รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
นาย นรสิงห์ นิลผาย พนักงาน SUT Staff


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ

2018-12-17 ถึง 2018-12-20

Taiwan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
นาย วุฒินันท์ วามะกัน พนักงาน SUT Staff


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ

2018-12-17 ถึง 2018-12-20

Taiwan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์
Mr. Rival Zunaidhi
บุคลากรแลกเปลี่ยน Staff exchange


ศูนย์กิจการนานาชาติจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากร Staff Mobility Program 2019 โดยรับบุคลากรจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) อินโดนีเซีย มาแลกเปลี่ยน ณ มทส. ตั้งแต่วันที่ 1-6 กันยายน 2562 ดังนี้ 1. Mr. Rival Zunaidhi แลกเปลี่ยน ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2. Mr. Ridwan แลกเปลี่ยน ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. Ms. Anim Suviyani แลกเปลี่ยน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา 4. Ms. Anik Amaliyah, S.Pd แลกเปลี่ยน ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

2019-09-01 ถึง 2019-09-06

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Thailand Indonesia

Inbound
แลกเปลี่ยนบุคลากร

ศูนย์กิจการนานาชาติ
ผศ. ดร. วีณา ฟั่นเพ็ง ผู้บริหาร SUT Executives


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ เป็นวิทยากรบรรยายร่วมในที่ประชุม ATU-NET Sharing Session หัวข้อ The Role of Universities in Responding to the COVID-19 Pandemic เป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM โดยมี Universiti Teknologi Malaysia เป็นเจ้าภาพหลัก และ ATU-Net เป็นผู้จัด เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

2020-05-14 ถึง 2020-05-14

ATU-Net

Indonesia

In Thailand
เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

ศูนย์กิจการนานาชาติ
Miss Mami Schouten
อาคันตุกะเยือน Visitor


ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยคณะคณาจารย์ มทส. ให้การต้อนรับ Miss Mami Schouten ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาจาก University of Victoria ประเทศแคนาดา ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษานานาชาติระหว่างสองมหาวิทยาลัย รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1. ผศ. ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2. ผศ. ดร.อิศรา ประมูลศุข ผู้ช่วยอธิการบดี 3. ผศ.นภาพร จันทร์ฉาย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 4. น.ส.กมลวรรณ บัณฑิตสาธิสรรค์ เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 5. น.ส.ปรีดาภรณ์ ขอช่วยกลาง เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 6. นางสาวสุมิตรา วิไชยคำมาตย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ 7. น.ส.หทัยกาญจน์ ทองเจริญ เจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ

2020-02-25 ถึง 2020-02-25

The University of Victoria Suranaree University of Technology

Thailand Canada

Inbound
หารือความร่วมมือ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
นางสาว กานดา ทองศิริ นักศึกษา มทส. SUT Student


ศูนย์กิจการนานาชาติและสาขาภาษาอังกฤษ ส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมแข่งขัน Student Speech Competition จัดโดย The United National Office for South-South Cooperation (UNOSSC) และ The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ The UN Convention Centre In Bangkok

2020-02-25 ถึง 2020-02-25

The UN Convention Centre In Bangkok

Thailand

Inbound
แข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
นางสาว จรรยพร โกฏิมนัสวนิชย์ นักศึกษา มทส. SUT Student


ศูนย์กิจการนานาชาติและสาขาภาษาอังกฤษ ส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมแข่งขัน Student Speech Competition จัดโดย The United National Office for South-South Cooperation (UNOSSC) และ The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ The UN Convention Centre In Bangkok

2020-02-25 ถึง 2020-02-25

The UN Convention Centre In Bangkok

Thailand

Inbound
แข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
นางสาว ธันย์ชนก นวลพลกรัง นักศึกษา มทส. SUT Student


ศูนย์กิจการนานาชาติและสาขาภาษาอังกฤษ ส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมแข่งขัน Student Speech Competition จัดโดย The United National Office for South-South Cooperation (UNOSSC) และ The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ The UN Convention Centre In Bangkok

2020-02-25 ถึง 2020-02-25

The UN Convention Centre In Bangkok

Thailand

Inbound
แข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
Mr. Andrey Gorchakov
อาคันตุกะเยือน Visitor


ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดมะเร็งด้วย CAR-T Cell Therapy จาก Institute of Molecular and Cellular Biology SB RAS สหพันธรัฐรัสเซีย มาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเยี่ยมชมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมส่งเสริมการเรียนรู้ 2(Learning Space 2). อาคารวิชาการ 2

2020-02-03 ถึง 2020-02-04

Institute of Molecular and Cellular Biology SB RAS Suranaree University of Technology

Thailand Russia

Inbound
หารือความร่วมมือ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
Mr. Sergey Kulemzin
อาคันตุกะเยือน Visitor


ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดมะเร็งด้วย CAR-T Cell Therapy จาก Institute of Molecular and Cellular Biology SB RAS สหพันธรัฐรัสเซีย มาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเยี่ยมชมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมส่งเสริมการเรียนรู้ 2(Learning Space 2). อาคารวิชาการ 2

2020-02-03 ถึง 2020-02-04

Institute of Molecular and Cellular Biology SB RAS Suranaree University of Technology

Thailand Russia

Inbound
หารือความร่วมมือ

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ] 138 [ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018