รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
นาง ธารนที กรมโพธิ์ พนักงาน SUT Staff


ดูงานด้านการบริหารงาน การบริการและพัฒนาห้องสมุด ณ Guizhou University of Finance and Economics, Kaili University

2018-09-19 ถึง 2018-09-22

Kaili University

P.R. China

Outbound
ศึกษาดูงาน

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
นางสาว ศิริวรรณ ชุมกลาง พนักงาน SUT Staff


ดูงานด้านการบริหารงาน การบริการและพัฒนาห้องสมุด ณ Guizhou University of Finance and Economics, Kaili University

2018-09-19 ถึง 2018-09-22

Kaili University

P.R. China

Outbound
ศึกษาดูงาน

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
นาง เนาวรัตน์ มหาโคตร พนักงาน SUT Staff


ดูงานด้านการบริหารงาน การบริการและพัฒนาห้องสมุด ณ Guizhou University of Finance and Economics, Kaili University

2018-09-19 ถึง 2018-09-22

Guizhou University of Finance and Economics

P.R. China

Outbound
ศึกษาดูงาน

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
นาย นรสิงห์ นิลผาย พนักงาน SUT Staff


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ

2018-12-17 ถึง 2018-12-20

Taiwan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
นาย วุฒินันท์ วามะกัน พนักงาน SUT Staff


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ

2018-12-17 ถึง 2018-12-20

Taiwan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์
Mr. Rival Zunaidhi
บุคลากรแลกเปลี่ยน Staff exchange


ศูนย์กิจการนานาชาติจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากร Staff Mobility Program 2019 โดยรับบุคลากรจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) อินโดนีเซีย มาแลกเปลี่ยน ณ มทส. ตั้งแต่วันที่ 1-6 กันยายน 2562 ดังนี้ 1. Mr. Rival Zunaidhi แลกเปลี่ยน ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2. Mr. Ridwan แลกเปลี่ยน ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. Ms. Anim Suviyani แลกเปลี่ยน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา 4. Ms. Anik Amaliyah, S.Pd แลกเปลี่ยน ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

2019-09-01 ถึง 2019-09-06

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Thailand Indonesia

Inbound
แลกเปลี่ยนบุคลากร

ศูนย์กิจการนานาชาติ
Miss Mami Schouten
อาคันตุกะเยือน Visitor


ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยคณะคณาจารย์ มทส. ให้การต้อนรับ Miss Mami Schouten ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาจาก University of Victoria ประเทศแคนาดา ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษานานาชาติระหว่างสองมหาวิทยาลัย รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1. ผศ. ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2. ผศ. ดร.อิศรา ประมูลศุข ผู้ช่วยอธิการบดี 3. ผศ.นภาพร จันทร์ฉาย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 4. น.ส.กมลวรรณ บัณฑิตสาธิสรรค์ เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 5. น.ส.ปรีดาภรณ์ ขอช่วยกลาง เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 6. นางสาวสุมิตรา วิไชยคำมาตย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ 7. น.ส.หทัยกาญจน์ ทองเจริญ เจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ

2020-02-25 ถึง 2020-02-25

The University of Victoria Suranaree University of Technology

Thailand Canada

Inbound
หารือความร่วมมือ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
นางสาว กานดา ทองศิริ นักศึกษา มทส. SUT Student


ศูนย์กิจการนานาชาติและสาขาภาษาอังกฤษ ส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมแข่งขัน Student Speech Competition จัดโดย The United National Office for South-South Cooperation (UNOSSC) และ The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ The UN Convention Centre In Bangkok

2020-02-25 ถึง 2020-02-25

The UN Convention Centre In Bangkok

Thailand

Inbound
แข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
นางสาว จรรยพร โกฏิมนัสวนิชย์ นักศึกษา มทส. SUT Student


ศูนย์กิจการนานาชาติและสาขาภาษาอังกฤษ ส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมแข่งขัน Student Speech Competition จัดโดย The United National Office for South-South Cooperation (UNOSSC) และ The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ The UN Convention Centre In Bangkok

2020-02-25 ถึง 2020-02-25

The UN Convention Centre In Bangkok

Thailand

Inbound
แข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
นางสาว ธันย์ชนก นวลพลกรัง นักศึกษา มทส. SUT Student


ศูนย์กิจการนานาชาติและสาขาภาษาอังกฤษ ส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมแข่งขัน Student Speech Competition จัดโดย The United National Office for South-South Cooperation (UNOSSC) และ The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ The UN Convention Centre In Bangkok

2020-02-25 ถึง 2020-02-25

The UN Convention Centre In Bangkok

Thailand

Inbound
แข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ] 137 [ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018