รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
Mr. Nolan Walker Caissie
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


นักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก University of Victoria ประเทศแคนาดา มาปฏิบัติสหกิจศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ณ บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) ระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2562

2019-09-09 ถึง 2019-12-20

The University of Victoria Western Digital (Thailand) Co., Ltd.

Thailand Canada

Inbound
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
Mr. Yusuke Honjo
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student2019-09-03 ถึง 2020-02-21

Nagaoka University of Technology Western Digital (Thailand) Co., Ltd.

Thailand Japan

Inbound
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
Mr. Shota Itokazu
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


นักศึกษาระดับปริญญาตรี เดินทางมาปฏิบัติสหกิจศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ณ บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) ระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน 2562-กุมภาพันธ์ 2563

2019-09-02 ถึง 2020-02-21

Nagaoka University of Technology

Thailand Japan

Inbound
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ผศ. ดร. อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้บริหาร SUT Executives


ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม WACE21st World Conference ในระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2562 โดยมี University of Cincinnati, Ohio, USA. เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุม

2019-08-03 ถึง 2019-08-07

University of Cincinnati

United States of America

Outbound
เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
นางสาว อมรรัตน์ นพฤทธิ์ นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Synova Cooperatief U.A ในด้าน Optimization of MILENA syngas cooler ในระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ประเทศเนเธอร์แลน

2019-07-22 ถึง 2019-10-02

Synova Advance Power Services Co., Ltd.

Netherlands

Outbound
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
นางสาว นวรัตน์ ตวงดอน นักศึกษา มทส. SUT Student


นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Can Tho University

2019-06-08 ถึง 2019-07-01

Can Tho University

Vietnam

Outbound
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
นางสาว อรวรรณ พงษ์สุภา นักศึกษา มทส. SUT Student


นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Can Tho University

2019-06-08 ถึง 2019-07-01

Can Tho University

Vietnam

Outbound
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
Mr. Kai Henry Soltys
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้ศูนย์กิจการนานาชาติได้อำนวยความสะดวกในการรับ-ส่ง ที่พักใน และปฐมนิเทศในระหว่างวันที่ 13-18 พฤษภาคม 2562

2019-05-13 ถึง 2019-08-30

University of Victoria

Canada

Inbound
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
Miss Ruojing Zhou
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้ศูนย์กิจการนานาชาติได้อำนวยความสะดวกในการรับ-ส่ง ที่พักใน และปฐมนิเทศในระหว่างวันที่ 13-18 พฤษภาคม 2562

2019-05-13 ถึง 2019-08-30

University of Victoria

Canada

Inbound
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
Miss Trishna Bindu
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


นักศึกษาจำนวน 3 คน จาก University of Victoria เดินทางมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการในประเทศไทย ในการนี้ในระหว่างวันที่ 13-18 พฤษภาคม 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติได้อำนวยความสะดวกในการรับ-ส่ง ที่พักใน และปฐมนิเทศ เมื่อแรกมาถึง

2019-05-13 ถึง 2019-08-30

University of Victoria

Canada

Inbound
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ] 132 [ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018