รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
นางสาว ขวัญจิรา ธรรมวงษา นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 3 เดือน

2020-03-02 ถึง 2020-06-19

Nagaoka University of Technology

๋Japan

Outbound
นิเทศงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
นาย ณัฐพล อุทุมพิรัตน์ นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Kanazawa Institute of Technology (KIT) ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

2019-11-11 ถึง 2020-02-28

Kanazawa Institute of Technology

Japan

Outbound
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
นาย สิรภัทร โตศิริ นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ Synova Cooperatief U.A., The Netherlands ซึ่งเป็นสถานประกอบการในต่างประเทศในโครงการ Gas Engine Research which is part of the work Synova does on Waste-to-Energy.

2019-11-04 ถึง 2020-01-31

Synova Advance Power Services Co., Ltd.

Netherlands

Outbound
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
นาย อนาวิล เพ็ชรบูรนิล นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ University of Victoria ประเทศแคนาดา

2019-11-04 ถึง 2020-03-03

University of Victoria

Canada

Outbound
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
Mr. Judah Daniel Parkes
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


นักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก University of Victoria ประเทศแคนาดา มาปฏิบัติสหกิจศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ณ บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) ระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2562

2019-09-09 ถึง 2019-12-27

The University of Victoria

Thailand Canada

Inbound
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
Mr. Nolan Walker Caissie
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


นักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก University of Victoria ประเทศแคนาดา มาปฏิบัติสหกิจศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ณ บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) ระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2562

2019-09-09 ถึง 2019-12-20

The University of Victoria Western Digital (Thailand) Co., Ltd.

Thailand Canada

Inbound
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
Mr. Yusuke Honjo
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student2019-09-03 ถึง 2020-02-21

Nagaoka University of Technology Western Digital (Thailand) Co., Ltd.

Thailand Japan

Inbound
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
Mr. Shota Itokazu
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


นักศึกษาระดับปริญญาตรี เดินทางมาปฏิบัติสหกิจศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ณ บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) ระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน 2562-กุมภาพันธ์ 2563

2019-09-02 ถึง 2020-02-21

Nagaoka University of Technology

Thailand Japan

Inbound
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ผศ. ดร. อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้บริหาร SUT Executives


ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม WACE21st World Conference ในระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2562 โดยมี University of Cincinnati, Ohio, USA. เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุม

2019-08-03 ถึง 2019-08-07

University of Cincinnati

United States of America

Outbound
เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
นางสาว อมรรัตน์ นพฤทธิ์ นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Synova Cooperatief U.A ในด้าน Optimization of MILENA syngas cooler ในระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ประเทศเนเธอร์แลน

2019-07-22 ถึง 2019-10-02

Synova Advance Power Services Co., Ltd.

Netherlands

Outbound
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

Total: 1671 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ] 131 [ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018