รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สิริลักษณ์ ตะนัง พนักงาน SUT Staff


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ

2018-11-14 ถึง 2018-11-19

Malaysia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว อินทรียา สุทธิวานิช พนักงาน SUT Staff


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ

2018-11-14 ถึง 2018-11-19

Malaysia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย อุดมวิทย์ มณีวรรณ พนักงาน SUT Staff


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ

2018-11-14 ถึง 2018-11-19

Malaysia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ. ดร. สาโรช รุจิรวรรธน์ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ

2018-09-30 ถึง 2018-10-07

Germany

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
นางสาว อินทรียา สุทธิวานิช พนักงาน SUT Staff


International Training Course on Resilient City Projects and iCities 2018 Conference. 1. Opening and iCities 2018 Introduction at Department of Urban Planning, National Cheng Kung University (NCKU), Tainan 2. Seminar session: University Social Responsibility and Planning Education at NCKU, Tainan 3. iCities 2018 Keynote Speech: Professor Andrea Frank, Cardiff university, UK at NCKU, Tainan 4. Seminar session: Disaster Management / Transdisciplinary education Grounded planning from the community perspective Social perspective to planning education Rural Planning and planning education: An international perspective at Auditorium and seminar room, NCKU, Tainan 5. iCities 2018 Keynote Speech: Professor Jeffery Hou, University of Washington, USA at NCKU, Tainan city 6. Training course 1: Water Environment and sustainable environment at Department of Urban Planning, NCKU, Tainan city 7. Visiting the Magic school of Green Technologies at East district, Tainan city. 8. iCities 2018 Keynote Speech: Professor Steven Glodsmith, University of Utah, USA. Auditorium NCKU, Tainan city 9. Stage presentation: Department of Urban Planning, NCKU, Tainan city 10. Thai participants: Discussion and making plan for Tainan city visiting program, Department of Urban Planning, NCKU,Tainan 11. Field study: Linhousilin Forest Park at Chaoyi raod, Chaozhou township, Pingtung County Ur-Pho Gully at Guyi road, Laiyi township, Pingtung County Tjaljaavus Tribe and new Laiyi tribe settlement Pingtung County 12. Visiting program: Visiting Tainan Enterprise, EVEREST TEXTILE CO., LTD. Shanshang District, Tainan city Chimei Happiness Factory, Rende District, Tainan city Taiwan Metal Creation Museum, Yongkang District, Tainan, city. Lucidity enterprise Co., Ltd. (Automotive components), Annan District, Tainan city 13. Business Matchmaking at Anping District, Tainan city. 14. Visiting program: Southern Taiwan Science Parks / Southern Taiwan Innovation and Research Park, Xinshi District, Tainan city 15. Thai participants: Project Discussion and Presentation 1, Department of Urban Planning, NCKU, Tainan city 16. Visiting program: ITRI (Industrial technology Research Institute) , Hsinchu city 17. Visiting program: Chung Hua University at Wufu road, Xiangshan District, Hsinchu city CECI Engineering Consultants, Inc. , Neihu District , Taipei city Earthquake Museum of Taiwan, Wufeng District, Taichung city 18. Thai participants: Project Discussion and Presentation 2, seminar room, Chung Hua University, Hsinchu city

2018-11-25 ถึง 2018-12-06

Nation Cheng Kung University, Taiwan

Taiwan

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
นาย อุดมวิทย์ มณีวรรณ พนักงาน SUT Staff


International Training Course on Resilient City Projects and iCities 2018 Conference มีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 1. Opening Resilient City Projects and iCities 2018 Conference: Seminar Session:-University Social Responsibility and Planning Education -Disaster Management / Transdisciplinary education -Grounded planning from the community perspective -Social perspective to planning education -Rural Planning and planning education: An international perspective 2. Training course 1: Water Environment and sustainable environment at Department of Urban Planning, NCKU, Tainan city 3. Visiting the Magic school of Green Technologies at East district, Tainan city 4. Stage presentation: Department of Urban Planning, NCKU, Tainan city 5. Thai participants: Discussion and making plan for Tainan city visiting program, Department of Urban Planning, NCKU,Tainan 6. Field study: -Linhousilin Forest Park at Chaoyi raod, Chaozhou township, Pingtung County -Ur-Pho Gully at Guyi road, Laiyi township, Pingtung County -Tjaljaavus Tribe and new Laiyi tribe settlement Pingtung County 7. Visiting program: Visiting Tainan Enterprise, EVEREST TEXTILE CO., LTD. Shanshang District, Tainan city Chimei Happiness Factory, Rende District, Tainan city Taiwan Metal Creation Museum, Yongkang District, Tainan, city. Lucidity enterprise Co., Ltd. (Automotive components), Annan District, Tainan city 8. Business Matchmaking at Anping District, Tainan city. 9. Visiting program: Southern Taiwan Science Parks / Southern Taiwan Innovation and Research Park, Xinshi District, Tainan city 10. Thai participants: Project Discussion and Presentation 1, Department of Urban Planning, NCKU, Tainan city 11. Visiting program: ITRI (Industrial technology Research Institute) , Hsinchu city 12. Visiting program: Chung Hua University at Wufu road, Xiangshan District, Hsinchu city CECI Engineering Consultants, Inc. , Neihu District , Taipei city Earthquake Museum of Taiwan, Wufeng District, Taichung city 13. Thai participants: Project Discussion and Presentation 2, seminar room, Chung Hua University, Hsinchu city

2018-10-25 ถึง 2018-11-06

Nation Cheng Kung University, Taiwan

Taiwan

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Marieti Debyora Gradiana, S.Si
บุคลากรแลกเปลี่ยน Staff exchange


บุคลากรจาก Universitas Sebelas Maret (UNS) มาแลกเปลี่ยนบุคลากรในการฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2018-10-24 ถึง 2018-11-09

Universitas Sebelas Maret (UNS)

Indonesia

Inbound
แลกเปลี่ยนบุคลากร

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
นางสาว กัญญารัตน์ พัญญะ นักศึกษา มทส. SUT Student


นักศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตา สาขาวิชาการผลิตพืช เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Department in National Pingtung University of Science and Technology ในระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 3 กรกฎาคม 2563

2020-03-16 ถึง 2020-07-03

National Pingtung University of Science and Technology

Taiwan

Outbound
นิเทศงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
นางสาว สุกัญญา อินทร์ไธสง นักศึกษา มทส. SUT Student


นักศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตา สาขาวิชาการผลิตพืช เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Department in National Pingtung University of Science and Technology ในระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 3 กรกฎาคม 2563

2020-03-16 ถึง 2020-07-03

National Pingtung University of Science and Technology

Taiwan

Outbound
นิเทศงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
นาย สุรศักดิ์ ตุ่นกระโทก นักศึกษา มทส. SUT Student


นักศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตา สาขาวิชาการผลิตพืช เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการ Department of Plant Protection, College of Agriculture and Applied Biology, Can Tho University ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม - 4 กรกฎาคม 2563

2020-03-06 ถึง 2020-07-04

Can Tho University

Vietnam

Outbound
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

Total: 1671 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ] 130 [ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018