รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
เทคโนธานี
อ. ดร. สารัมภ์ บุญมี ผู้บริหาร SUT Executives

ลงนาม MOU และกิจกรรม start up ณ (NTUST) Taipei
2018-07-18 ถึง 2018-07-22

National Taiwan University of Science and Technology

Taiwan

Outbound
ลงนามความร่วมมือ

เทคโนธานี
สนง.บ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม
นาย อิสระภาพ ภาษาดี พนักงาน SUT Staff

สร้างเครือข่ายและชักจูงการลงทุนในต่างประเทศ อุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูปและ Bio & Medical Industries” เป็นโครงการที่ทาง ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดขึ้นเพื่อ พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ แต่ละพื้นที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ เปิดโลกทัศน์ SME เห็นพัฒนาการของเทคโนโลยีการผลิตสินค้าที่ทันสมัยนวัตกรรมใหม่ๆของคู่แข่งที่มาจากทั่วโลกในงาน Foodex Japan 2019
2019-03-04 ถึง 2019-03-08

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน

เทคโนธานี
สนง.บ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม
นาย อิสระภาพ ภาษาดี พนักงาน SUT Staff

Suranaree University of Technology, Thailand. participate the Be Young! Beyond! Startup Boot camp, Taipei ณ NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TAIWAN ในระหว่างวันที่ 7-15 กรกฎาคม 2561
2018-07-07 ถึง 2018-07-15

National Taiwan University of Science and Technology

Taiwan

Outbound
ศึกษาดูงาน

เทคโนธานี
สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา
ผศ. ดร. สุดารัตน์ ขวัญอ่อน ผู้บริหาร SUT Executives

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม เข้าร่วมงาน 2019 Smart City Summit & Expo
2019-05-25 ถึง 2019-06-02

Taiwan

Outbound
ศึกษาดูงาน

เทคโนธานี
สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
Mr. PJ Budler อาคันตุกะเยือน Visitor

-กรรมการตัดสินการประกวดโคนม มทส. ในงานเกษตรสุรนารี 62 -เป็นวิทยากร ในกิจกรรม อบรม หลักสูตร กรรมการตัดสินการประกวดโคเนื้อชาวไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2019-01-11 ถึง 2019-01-14

American Brahman Breeders Association (ABBA)

United Stated

Inbound
วิทยากรบรรยาย

เทคโนธานี
สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
ผศ. ดร. ศิวัฒ ไทยอุดม ผู้บริหาร SUT Executives

ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเดนมาร์กด้วยงบวิสาหกิจ
2018-12-02 ถึง 2018-12-08

Denmark

Outbound
ศึกษาดูงาน

เทคโนธานี
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
Prof. Dr. Lan Connerton อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange

เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมนานาชาติ Foods for better Health ในหัวขอช้อ Pre-biotic galacto-oligosaccharides feed enhance animal health, production and food safety ณ สุรสัมมนาคาร ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562
2019-06-17 ถึง 2019-06-17

University of Nottingham

United Kingdom

Inbound
วิทยากรบรรยาย

ส่วนอาคารสถานที่
นาง วาสนา คลังกูล พนักงาน SUT Staff

เข้าร่วมโครงการ Staff Mobility, Non-Acadamic Staff Exchange กับ Universitas Sebelas Maret (UNS), Indonesia ในระหว่างวันที่ 11-24 มีนาคม 2562
2019-03-11 ถึง 2019-03-23

Universitas Sebelas Maret

Indonesia

Outbound
แลกเปลี่ยนบุคลากร

ส่วนส่งเสริมวิชาการ
นางสาว จันทนา พรหมศิริ ผู้บริหาร SUT Executives

ไปหารือความร่วมมือทางวิชาประกอบด้วยกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและข้อมูลเบื้องต้นด้านความเป็นสากลของ มทส. การกำหนดเป้าหมายจากผลการประชุม ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรร่วมปริญญา/สองปริญญา (Double Degree Program) และส่งเสริมเรื่อง Student Mobility ของทั้งสองสถาบัน ความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร/นักศึกษา การจัดทำหลักสูตรร่วมระหว่างสองสถาบัน Course mapping ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2018-09-17 ถึง 2018-09-20

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Indonesia

Outbound
หารือความร่วมมือ

ส่วนส่งเสริมวิชาการ
นางสาว ทิพย์สุดา ไชยพฤกษ์ พนักงาน SUT Staff

ไปหารือความร่วมมือทางวิชาประกอบด้วยกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและข้อมูลเบื้องต้นด้านความเป็นสากลของ มทส. การกำหนดเป้าหมายจากผลการประชุม ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรร่วมปริญญา/สองปริญญา (Double Degree Program) และส่งเสริมเรื่อง Student Mobility ของทั้งสองสถาบัน ความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร/นักศึกษา การจัดทำหลักสูตรร่วมระหว่างสองสถาบัน Course mapping ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2018-09-17 ถึง 2018-09-20

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Indonesia

Outbound
หารือความร่วมมือ

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018