รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิกวิทยา
พญ. ฐิตินาฎ คงแป้น คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ ประชุมวิชาการ AOA-HNSF Annual meeting & OTO experience 2018 และ Present paper in Atlanta, Georgia, October 7-10, for Scientific Poster abstract, entitled Tonsillectomy of otolaryngology Head and Neck Surgery Foundation

2018-07-10 ถึง 2018-10-10

United States of America

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
อ. รัชฎาพร วิสุทธากร คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรม Ashoka U Exchange 2019 Beyond Boundaries and Borders: Expanding Possibilities for the Future of Higher Education

2019-02-20 ถึง 2019-02-26

United States of America

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
อ. ดร. บุษกร ยอดคำลือ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานในที่ประชุม The 8th European Conference on Language Learning (ECLL2020), London เรื่อง The Effect of Rhizomatic and Information Literacy Training Method on EFL University Students English-Speaking Skills จัดโดย The International Academic Forum (IAFOR) ระหว่างวันที่16-19 กรกฎาคม 2563

2020-07-16 ถึง 2020-07-19

The International Academic Forum (IAFOR)

๊United Kingdom

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
อ. ดร. จิตพนัส สุวรรณเทพ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุม The European Conference on Language Learning (ECLL2020) เรื่อง The Exploration of Using the Mobile Application on Speaking for Engineering Students With Different Learning Styles ณ สหราชอาณาจักร ในระหว่างวันที่ 14-20 กรกฎาคม 2563

2020-07-14 ถึง 2020-07-20

๊United Kingdom

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
ผศ. จินดาพร แสงกาญจนวนิช คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม IISES International Academic Conference, Rome หัวข้อ Thai EFl Students Attitudes towards Using a Self-Access Learning Center ในระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2563 ณ กรุงโรม

2020-06-01 ถึง 2020-06-04

The International Institute of Social and Economic Sciences

Italy

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
รศ. ดร. อัญชลี วรรณรักษ์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม Symposium on Intercultural, Cognitive and Social Pragmatics เรื่อง Response to Complaints in Hotel Business: Interlanguage Pragmatics by Thai EFL Learners ณ ราชอาณาจักร์สเปน ณ วันที่ 2-15 พฤษภาคม 2563

2020-05-02 ถึง 2020-05-15

Spain

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
ผศ. ดร. กุลภักดิ์ กองสุวรรณกุล คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 7th International Language in Focus Conference 2020 (LIF2020) Theme: The annual learning adventure ในหัวข้อ Investigating a Hierarchical Assumption of Foundation English Courses: A Rasch Item Response Model จัดโดย International Language in Focus Conference 2020 Scientific Committee เช่น Douglas Biber, Northern Arizona, USA Ken Hyland, University of East Anglia, UK ณ 30 เมษายน-1 พฤษภาคม 2563 University of Malta (Valletta Campus) Address: St. Paul Street, Valletta, Malta

2020-04-30 ถึง 2020-05-01

International Language in Focus Conference 2020 (LIF2020)

Malta

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
รศ. ดร. ปัณญาธร แสงอรุณ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม ALA 2020 15th International Conference of the Association for Language Awareness เรื่อง A Computer-based 21st Century Prototype for Growing Reading Comprehension Skills in Another Language ณ Deakin University, Waterfron Campus, Geelong, Melbourne, Victoria จัดโดย The Association for Language Awareness

2020-04-16 ถึง 2020-04-18

Deakin University

Australia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
ศ. ดร. แอนดรู ไลแอนท์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม ALA 2020 15th International Conference of the Association for Language Awareness ณ เมือง Melboume ประเทศออสเตรเลีย เรื่อง Enhancing Language Awareness Through Optimal Use of Cerebral Lateralization : a Verbotonal Approach ในระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2563

2020-04-16 ถึง 2020-04-18

Deakin University

Australia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาษาต่างประเทศ
รศ. ดร. อัญชลี วรรณรักษ์ คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมประชุม Asia Pacific Corpus Linguistics Conference 2020 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2563

2020-02-09 ถึง 2020-02-15

South Korea

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018