รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
นางสาว ภัทรสุดา วิชรพงศ์ พนักงาน SUT Staff


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

2019-01-21 ถึง 2019-01-25

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
นาย อาทิตย์ อุดมชัย พนักงาน SUT Staff


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

2019-01-21 ถึง 2019-01-25

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สถานพัฒนาคณาจารย์
Asst. Prof. Dr. Dan Bressington
อาจารย์ Lecturer


เดินทางมาเป็นผู้บรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับคณาจารย์ Basic Counselling Techniques & Interventions for Lectures ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1

2020-01-22 ถึง 2020-01-22

Hong Kong Polytechnic University Suranaree University of Technology

Thailand ็Hong Kong

Inbound
วิทยากรบรรยาย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Mr. Ridwan
บุคลากรแลกเปลี่ยน Staff exchange


ศูนย์กิจการนานาชาติจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากร Staff Mobility Program 2019 โดยรับบุคลากรจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) อินโดนีเซีย มาแลกเปลี่ยน ณ มทส. ตั้งแต่วันที่ 1-6 กันยายน 2562 ดังนี้ 1. Mr. Rival Zunaidhi แลกเปลี่ยน ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2. Mr. Ridwan แลกเปลี่ยน ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. Ms. Anim Suviyani แลกเปลี่ยน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา 4. Ms. Anik Amaliyah, S.Pd แลกเปลี่ยน ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

2019-09-01 ถึง 2019-09-06

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Thailand Indonesia

Inbound
แลกเปลี่ยนบุคลากร

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ. ดร. สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้บริหาร SUT Executives


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑ์ Thailand Quality Award : TQA"

2019-03-01 ถึง 2019-03-03

Cambodia

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ. ดร. สาโรช รุจิรวรรธน์ คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

2019-02-16 ถึง 2019-02-20

P.R. China

Outbound
ศึกษาดูงาน

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ. ดร. สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้บริหาร SUT Executives


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

2019-01-13 ถึง 2019-01-18

P.R. China

Outbound
ศึกษาดูงาน

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร. กมลลักษณ์ เทียมไธสง พนักงาน SUT Staff


ไปหารือและติดตามผลงานวิจัยตามเงื่อนไขของโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2560-2561 (โครงการ Characterization of T3SS effectors playing important role in the establishment of the symbiosis between bradyrhizobium strains and tropical legumes ณ Laboratory of tropical and Mediterranean Symbioses (LSTM)

2018-11-16 ถึง 2018-11-25

Laboratory of Tropical and mediterranean Symbioses (LSTM), IRD

France

Outbound
หารือความร่วมมือ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สิริลักษณ์ ตะนัง พนักงาน SUT Staff


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ

2018-11-14 ถึง 2018-11-19

Malaysia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว อินทรียา สุทธิวานิช พนักงาน SUT Staff


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ

2018-11-14 ถึง 2018-11-19

Malaysia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ] 129 [ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018