รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผศ. ดร. อิศรา ประมูลศุข ผู้บริหาร SUT Executives


ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม WACE21st World Conference ในระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2562 โดยมี University of Cincinnati, Ohio, USA. เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุม

2019-08-03 ถึง 2019-08-07

University of Cincinnati

United States of America

Outbound
เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

สถาบันวิจัยและพัฒนา
นาง ดารณี คำสวัสดิ์ พนักงาน SUT Staff


19th Annual Conference of the Forum for Ethical Review Committees in Asia and the Western Pacific (FERCAP)

2019-11-24 ถึง 2019-11-27

Malaysia

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
Ms. Anim Suviyani
บุคลากรแลกเปลี่ยน Staff exchange


ศูนย์กิจการนานาชาติจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากร Staff Mobility Program 2019 โดยรับบุคลากรจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) อินโดนีเซีย มาแลกเปลี่ยน ณ มทส. ตั้งแต่วันที่ 1-6 กันยายน 2562 ดังนี้ 1. Mr. Rival Zunaidhi แลกเปลี่ยน ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2. Mr. Ridwan แลกเปลี่ยน ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. Ms. Anim Suviyani แลกเปลี่ยน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา 4. Ms. Anik Amaliyah, S.Pd แลกเปลี่ยน ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

2019-09-01 ถึง 2019-09-06

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Thailand Indonesia

Inbound
แลกเปลี่ยนบุคลากร

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ดร. เจนจิรา วงษ์ดี คณาจารย์ SUT Faculty


ปฏิบัติงานวิจัย

2019-04-01 ถึง 2019-09-30

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา
Mr. Ichida Kensuke พนักงาน SUT Staff


ปฏิบัติงานวิจัย

2019-01-31 ถึง 2019-02-10

Japan

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา
Ms. Thi Thuc Nhan Truong พนักงาน SUT Staff


ปฏิบัติงานวิจัย

2019-01-30 ถึง 2019-02-12

Vietnam

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา
นาย ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์ พนักงาน SUT Staff


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ

2019-01-22 ถึง 2019-01-28

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
นางสาว ภัทรสุดา วิชรพงศ์ พนักงาน SUT Staff


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

2019-01-21 ถึง 2019-01-25

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
นาย อาทิตย์ อุดมชัย พนักงาน SUT Staff


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

2019-01-21 ถึง 2019-01-25

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สถานพัฒนาคณาจารย์
Asst. Prof. Dr. Dan Bressington
อาจารย์ Lecturer


เดินทางมาเป็นผู้บรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับคณาจารย์ Basic Counselling Techniques & Interventions for Lectures ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1

2020-01-22 ถึง 2020-01-22

Hong Kong Polytechnic University Suranaree University of Technology

Thailand ็Hong Kong

Inbound
วิทยากรบรรยาย

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ] 129 [ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018