รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักงานอธิการบดี
โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
Prof. Dr. Kelvin W. Willoughby
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


Special Seminar: Entrepreneurship and Innovation @Skoltech ณ โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา

2019-01-13 ถึง 2019-03-14

Skolkovo Institute of Science and Technology

Russia

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักงานอธิการบดี
โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
อ. ดร. มัลลิกา สังข์สนิท ผู้บริหาร SUT Executives


ไปเข้าร่วมการประชุม the third World Technology Universities Congress ณ Indian Institute of Technology Madras และ Hindustan Institute of Science and Technology และได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ Entrepreneurship Development Initiative@SUT: The Journey toward becoming Entrepreneurial University

2018-11-28 ถึง 2018-12-01

WTUN

India

Outbound
เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

สำนักงานอธิการบดี
โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
นาย พงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ พนักงาน SUT Staff


นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่ชนะเลิศกิจกรรม SUT Startup Camp และ SUT Hackathon ไปศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดีในด้านการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ การบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ และการส่งเสริมระบบนิเวศความเป็นผู้ประกอบการ ณ เมือง Daejong และ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน ณ KAIST และ Souel Innovation Center ระหว่างวันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2561

2018-11-19 ถึง 2018-11-24

KAIST และ Souel Innovation Center

South Korea

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักงานอธิการบดี
โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
Dr. Arun Sukumar
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


discussion on the direction of creating a joint Ph.D. programme and certificate in entrepreneurship between the two universities. Coventry University is also interested in sending students to SUT for internship and final year projects. The possibility to collaborate in the field of information technology and data science will also be considered

2018-10-09 ถึง 2018-10-12

Coventry University

United Kingdom

Inbound
หารือความร่วมมือ

สำนักงานอธิการบดี
โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
อ. ดร. มัลลิกา สังข์สนิท ผู้บริหาร SUT Executives


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมงาน "The 1 st SEAITE Symposium 2018 : Embracing Entrepreneurship for Education 4.0"

2018-10-07 ถึง 2018-10-09

Malaysia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักงานอธิการบดี
โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
อ. ดร. มัลลิกา สังข์สนิท ผู้บริหาร SUT Executives


ศึกษา สัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลงานวิจัย

2018-09-16 ถึง 2018-09-30

France

Outbound
อื่น ๆ

สำนักงานอธิการบดี
โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
Dr. Shiann Far Kung
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


Dr. Shiann Far Kung และคณะจาก National Cheng Kung University เดินทางมาเยือนและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ มทส. โดยมี รศ. ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และ รศ. ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการ ในการนี้ยังได้นำคณะไปเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)

2018-08-29 ถึง 2018-08-29

National Cheng Kung University

South Korea

Inbound
หารือความร่วมมือ

สำนักงานอธิการบดี
โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
กิจกรรมหน่วยงาน


SEDA ร่วมกับ ศูนย์กิจการนานาชาติ และจาก สนับสนุนงบประมาณโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมที่เป็น Pilot Model สำหรับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและความเป็นสากลสำหรับนักศึกษา 1st SUT Global Entrepreneurship Camp ที่ กทม.และมทส. โดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วม 36 คนจาก 7 ประเทศ และมีนักศึกษา มทส. จำนวน 35 คน มีนักเรียนจาก โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 17 คน

2018-08-01 ถึง 2018-08-07

Thailand

In Thailand
ค่ายนักศึกษา

สำนักงานอธิการบดี
โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
อ. ดร. มัลลิกา สังข์สนิท ผู้บริหาร SUT Executives


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

2018-07-23 ถึง 2018-07-28

P.R. China

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักงานอธิการบดี
โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
นาย พงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ พนักงาน SUT Staff


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ

2018-07-10 ถึง 2018-09-10

Malaysia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ] 127 [ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018