รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
อายุรศาสตร์
ผศ. นพ. สราวุธ สุขสุผิว คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ บทความวิจัยเรื่อง A Young Patient with Acute Memory Loss (A case report) and Perspective View of the Student with Ealry Clinical Exposure ในการประชุมนานาชาติ SingHealth Duke-NUS Scientific Congress 2018 จัดโดย Singapore General Hospital, Young Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore

2018-09-21 ถึง 2018-09-22

Singapore

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
อายุรศาสตร์
อ. นพ. ธีร์ทัศน์ ชมบัณฑิตย์ คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

2018-07-23 ถึง 2018-07-28

Taiwan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
ผศ. พญ. สีขาว เชื้อปรุง คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Affecting Factors for Intention to Work in the Community and Study in Farmily Medicine Residency program among SUT doctors ในระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2562

2019-05-15 ถึง 2019-05-18

Japan

outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
รศ. พญ. ชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นผู้บรรยายรับเชิญ ((invited speacker)

2019-03-21 ถึง 2019-03-25

United States of America

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
รศ. พญ. สรญา แก้วพิทูลย์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "COMMUNITY-BASED INTERVENTION FOR LIVER FLUKE IN NAKHON RATCHASIMA,NORTHEAST, THAILAND"

2018-11-26 ถึง 2018-11-30

New Zealand

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
อ. นพ. ดร. นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมกิจกรรม The 1st AUAP Inter-University Basketball and Cheerleading Competition

2018-09-16 ถึง 2018-09-24

Sias University

P.R. China

Outbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
รศ. พญ. สรญา แก้วพิทูลย์ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย SES model approaches to control of Opisthorchis viverrini in the endemic areas of Thailand

2018-08-22 ถึง 2018-08-24

South Korea

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
เวชศาสตร์ปริวรรต
Miss Monica Leng นักศึกษา มทส. SUT Student


นำเสนอผลงาน Detection of carcinogenic liver fluke in stool by polymerase chain reaction using ITS2 ณ Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019 ณ The Mitsui Garden Hotel in Hiroshima ในระหว่างวันที่ 21-26 มีนาคม 2562

2019-03-21 ถึง 2019-03-26

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ผศ. พญ. พักตร์วิมล ศุภลักษณศึกษากร คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง Online evaluation: a tool to improve learning outcome

2018-09-21 ถึง 2018-09-30

Switzerland

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ผศ. พญ. พักตร์วิมล ศุภลักษณศึกษากร คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Online formative evaluation: a tool to improve learning outcome ในการประชุมวิชาการนานาชาติ An International Association for Medical Education (AMEE 2018):Educating the future healthcare professional and the roles of the teacher

2018-08-25 ถึง 2018-08-29

Switzerland

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018