รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
-
นาย พงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ พนักงาน SUT Staff

SUT Global Entrepreneurship Camp ครั้งที่ 2 โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์ต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 55 คน จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้ Durban University of Technology (South Africa), Tsinghua University (China), Hunan University of Humanities, Science and Technology (China), Zhejiang University (China), Daegu Health College (South Korea), FPT University (Vietnam), State University of Malang (Indonesia), Sepuluh Nopember Institute of Technology (Indonesia) และ Sebelas Maret University (Indonesia)
2019-05-20 ถึง 2019-05-28

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา

ไทย

Inbound
อื่น ๆ

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
Prof. Dr. Hongyi Yang อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange

ในการเดินทางมาร่วมประชุมหารือรายละเอียดการจัดสร้างเครื่องกำเนินนิวตรอนขนาดเล็ก (Miniature Neutron Source Reactor: MNSR) รุ่นใหม่ และลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งเป็นเป็นการลงนามต่อเนื่องจากฉบับเดิมที่ได้สิ้นสุดระยะเวลาตามข้อตกลง ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร
2019-05-28 ถึง 2019-05-28

China Institute of Atomic Energy (CIAE)

P.R. China

Inbound
ลงนามความร่วมมือ

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
Prof. Dr. Xiao Gang Xue อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange

ในการเดินทางมาร่วมประชุมหารือรายละเอียดการจัดสร้างเครื่องกำเนินนิวตรอนขนาดเล็ก (Miniature Neutron Source Reactor: MNSR) รุ่นใหม่ และลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งเป็นเป็นการลงนามต่อเนื่องจากฉบับเดิมที่ได้สิ้นสุดระยะเวลาตามข้อตกลง ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร
2019-05-28 ถึง 2019-05-28

China Institute of Atomic Energy (CIAE)

P.R. China

Inbound
ลงนามความร่วมมือ

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
Prof. Dr. Yiguo Li อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange

ในการเดินทางมาร่วมประชุมหารือรายละเอียดการจัดสร้างเครื่องกำเนินนิวตรอนขนาดเล็ก (Miniature Neutron Source Reactor: MNSR) รุ่นใหม่ และลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งเป็นเป็นการลงนามต่อเนื่องจากฉบับเดิมที่ได้สิ้นสุดระยะเวลาตามข้อตกลง ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร
2019-05-28 ถึง 2019-05-28

China Institute of Atomic Energy (CIAE)

P.R. China

Inbound
ลงนามความร่วมมือ

เลือกหน่วยงาน
ผศ. พญ.   ปัทมา ทองดี คณาจารย์ SUT Faculty

Lipid accumulation product for atherosclerotic screening in metabolic unhealty risk perimenopausal women
2019-05-14 ถึง 2019-05-18

12th European Congress on Menopause and Andropause

เยอรมณี

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

เลือกหน่วยงาน
ศัลยศาสตร์
ผศ.นพ. ทวีศักดิ์   ทองทวี คณาจารย์ SUT Faculty

Novel biomarkers for detecting gastric adenocarcinoma
2019-07-18 ถึง 2019-07-20

งานประชุมวิชาการ Japan Society of Medical Oncology (JSMO)

ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

เลือกหน่วยงาน
เทคโนโลยีการผลิตพืช
นางสาว พศิกา ธาราศานิต คณาจารย์ SUT Faculty

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เทอม 3/2561 ณ Hunan University of Humanities Science and Technology, China
2019-03-11 ถึง 2019-06-28

Hunan University of Humanities Science and Technology

China

Outbound
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เทคโนธานี
ผศ. ดร. ปภากร พิทยชวาล ผู้บริหาร SUT Executives

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม เข้าร่วมงาน 2019 Smart City Summit & Expo
2019-03-25 ถึง 2019-03-28

Taiwan

Outbound
ศึกษาดูงาน

เทคโนธานี
ผศ. ดร. วีรชัย อาจหาญ ผู้บริหาร SUT Executives

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และหารือทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการด้านการให้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ และการดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร
2018-09-17 ถึง 2018-09-23

Natherland

Outbound
ศึกษาดูงาน

เทคโนธานี
อ. ดร. ฉัตรชัย พิศพล ผู้บริหาร SUT Executives

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
2018-07-24 ถึง 2018-07-29

P.R. China

Outbound
ศึกษาดูงาน

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018