รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักงานอธิการบดี
สถานพัฒนาคณาจารย์
Prof. Dr. Abby Cathcart
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


เพื่อการสร้างคณาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อเป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดเทคนิคและประสบการณ์การสอน และมีความเข้าใจถึงศาสตร์ด้านการสอนที่เชื่อมโยงตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF และ เพื่อการถ่ายทอดเทคนิคการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF และเปิดโอกาสให้คณาจารย์พี่เลี้ยง ได้มีส่วนร่วมในการเข้าสู่การเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ฝึกอบรมตามแนวคิดการจัดตั้ง ศูนย์การฝึกอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF โดยมี คณาจารย์พี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมอาคารวิชาการ 2 C2-124

2018-09-17 ถึง 2018-09-21

The AdvanceHE Representative (AHE) and The Queensland University of Technology (QUT)

Australia

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักงานอธิการบดี
สถานพัฒนาคณาจารย์
Prof. Dr. Abigai Senior (PFHEA)
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


Director, QUT Academy of Learning and Teaching เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ Certificate in Learning and Teaching in Higher Education Programme (CLTHE) Module 1 : Learning and teaching in higher education ณ สถานพัฒนาคณาจารย์ มทส.

2018-09-17 ถึง 2018-09-21

Queensland University of Technology

Australia

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักงานอธิการบดี
สถานพัฒนาคณาจารย์
Prof. Dr. Emiko Hirose Horlon
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


วิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ Teaching and Leaming in Higher Education in the 21st Century

2018-07-25 ถึง 2018-08-02

Shibaura Institute of Technology

Japan

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักงานอธิการบดี
สถานพัฒนาคณาจารย์
Prof. Dr. Masahiro Inoue
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


วิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ Teaching and Leaming in Higher Education in the 21st Century

2018-07-25 ถึง 2018-08-02

Shibaura Institute of Technology

Japan

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักงานอธิการบดี
สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา
อ. ดร. ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ ผู้บริหาร SUT Executives


1nd Thai-Russian Roundatble: Collaboration on Gifted Education and Research หารือความร่วมมือ ณ สถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

2018-08-18 ถึง 2018-08-19

Skolkovo Institute of Science and Technology

Thailand

In Thailand
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ศ. ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ผู้บริหาร SUT Executives


ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเชิญเป็นผู้แทนประเทศไทยให้เข้าร่วมประชุม Intergovernment Meeting on the Global Convention on the Recognition of Higher Education Qualifications ในระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 ณ UNESCO Headquarters (Paris)

2019-03-18 ถึง 2019-03-22

France

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ศ. ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ผู้บริหาร SUT Executives


เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม The 1st AUAP and IFCU Joint International Conference และ The 16th AUAP General Conference ณ โรงแรมดุสิตธานีพัทยา จังหวัดชลบุรี

2018-11-18 ถึง 2018-11-21

AUAP

Thailand

In Thailand
เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี
รศ. ดร. อนันต์ ทองระอา ผู้บริหาร SUT Executives


รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี เดินทางไปศึกษากระบวนการต่อยอดงานวิจัยด้าน Health and Wellness ที่มีศักยภาพเพื่อไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในต่างประเทศ ในงาน Bio International Convention 2019 ณ Bio International Convention 2019 ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2562

2019-06-01 ถึง 2019-06-10

United States of America

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี
ศ. ดร. สันติ แม้นศิริ ผู้บริหาร SUT Executives


รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม IUMRS-ICAM International Conference on Advanced Materials 2019 ณ European Materials Research Society สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562

2019-05-27 ถึง 2019-05-31

France

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี
รศ. ดร. อนันต์ ทองระอา ผู้บริหาร SUT Executives


รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี เดินทางไปหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกร่วมด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Joint Ph.D in Entrepreneurship) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Southeast Asia Journal of Transformational Entrepreneurship รวมทั้งหารือแนวทางการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้านวิทยาการข้อมูลกับ Coventry University

2019-02-04 ถึง 2019-02-06

Coventry University

United Kingdom

Outbound
หารือความร่วมมือ

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ] 116 [ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018