รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ
ผศ. ดร. วีรชัย อาจหาญ ผู้บริหาร SUT Executives


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบนิเวศ Startup ระหว่างไทยและสาธารณรัฐชิลี

2019-01-06 ถึง 2019-01-13

Chile

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ
รศ. ดร. บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้บริหาร SUT Executives


เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาในหัวข้อ Times Higher Education World Academic Summit ในระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2562 ณ ETH Zurich, The Swiss Federal Institute for Technology in Zurich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

2019-09-09 ถึง 2019-09-12

The Swiss Federal Institute for Technology in Zurich

Switzerland

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักงานอธิการบดี
สถานกีฬาและสุขภาพ
นาย วีรวัชร์ ทองยอดดี ผู้บริหาร SUT Executives


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม สมาคมฮอกกีแห่งประเทศไทย ขอให้เข้าร่วมศึกษาดูงานการแข่งขันกีฬาฮอกกี

2019-03-26 ถึง 2019-03-31

Malaysia

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักงานอธิการบดี
สถานกีฬาและสุขภาพ
นาย วีรวัชร์ ทองยอดดี ผู้บริหาร SUT Executives


เข้าร่วมแข่งขันกีฬา

2018-07-12 ถึง 2018-12-15

Myanmar

Outbound
อื่น ๆ

สำนักงานอธิการบดี
สถานกีฬาและสุขภาพ
นาย วีรวัชร์ ทองยอดดี พนักงาน SUT Staff


เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา (นักกีฬากอล์ฟ)

2018-06-09 ถึง 2018-10-09

Malaysia

Outbound
อื่น ๆ

สำนักงานอธิการบดี
สถานพัฒนาคณาจารย์
ผศ. พญ. พรทิพย์ นิ่มขุนทด ผู้บริหาร SUT Executives


ไปพัฒนาความร่วมมือและศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ Shibaura Institute of Technology

2018-12-12 ถึง 2018-12-15

Shibaura Institute of Technology (SIT)

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักงานอธิการบดี
สถานพัฒนาคณาจารย์
Dr. Ian Davis (SFHEA)
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


วิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ Certificate in Learning and Teaching in Higher Education Programme (CLTHE) Module 2 : Enhancing professional practice in Higher Education

2018-11-12 ถึง 2018-11-16

Queensland University of Technology

Australia

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักงานอธิการบดี
สถานพัฒนาคณาจารย์
Prof. Dr. Abby Cathcart
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


เพื่อการสร้างคณาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อเป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดเทคนิคและประสบการณ์การสอน และมีความเข้าใจถึงศาสตร์ด้านการสอนที่เชื่อมโยงตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF และ เพื่อการถ่ายทอดเทคนิคการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF และเปิดโอกาสให้คณาจารย์พี่เลี้ยง ได้มีส่วนร่วมในการเข้าสู่การเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ฝึกอบรมตามแนวคิดการจัดตั้ง ศูนย์การฝึกอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF โดยมี คณาจารย์พี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมอาคารวิชาการ 2 C2-124

2018-09-17 ถึง 2018-09-21

The AdvanceHE Representative (AHE) and The Queensland University of Technology (QUT)

Australia

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักงานอธิการบดี
สถานพัฒนาคณาจารย์
Prof. Dr. Abigai Senior (PFHEA)
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


Director, QUT Academy of Learning and Teaching เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ Certificate in Learning and Teaching in Higher Education Programme (CLTHE) Module 1 : Learning and teaching in higher education ณ สถานพัฒนาคณาจารย์ มทส.

2018-09-17 ถึง 2018-09-21

Queensland University of Technology

Australia

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักงานอธิการบดี
สถานพัฒนาคณาจารย์
Prof. Dr. Emiko Hirose Horlon
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


วิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ Teaching and Leaming in Higher Education in the 21st Century

2018-07-25 ถึง 2018-08-02

Shibaura Institute of Technology

Japan

Inbound
วิทยากรบรรยาย

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ] 116 [ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018